Poisťovatelia hľadajú nápady za milióny eur


			Poisťovatelia hľadajú nápady za milióny eur

Ako vlastne vznikajú tvorivé idey či nápady v poisťovni a ako sú zamestnanci zapojení do inovačného procesu? Práve v čase digitalizácie je táto otázka pre poisťovne čím ďalej dôležitejšia.

Nájdenie odpovede nie je jednoduché. Preto môže byť užitočný aj základný prístup nemeckého poisťovacieho koncernu Alte Leipziger – Hallesche, ktorý bol prezentovaný na portáli Versicherungswirtschaftheute.

Myšlienky či nápady sú kľúčovou hodnotou pre inovácie. Ale ako sa dostávajú do inovačného procesu? A kde sa vytvárajú? Nestrácajú sa vo vývoji? Výzva spočíva v zapojení každého zamestnanca do inovačných procesov a v zmene inovačnej kultúry. V súvislosti s tým urobil koncern Alte Leipziger – Hallesche ďalší významný krok a zaviedol v podniku platformu pre riadenie ideí.

Jednoducho povedané, táto platforma je v tomto podniku vlastne sociálnou sieťou pre inovačný proces. Jej prostredníctvom sú do inovačného procesu vtiahnuté všetky zainteresované osoby, čo v prípade poisťovne sú zamestnanci, partneri, dodávatelia, klienti a verejnosť.

Na základe zhromaždení a stanovenia špecifických úloh a vyzvania užívateľov na predloženie názorov na tieto úlohy, k účasti na ich odsúhlasenie, komentovanie, ďalšie rozvinutie, ohodnotenie, alebo na výmenu názorov s inými užívateľmi platformy, sa v podniku rozvíja súčinnostní proces s cieľom získať najlepšie idey pre ďalší vývoj vo vlastnom podniku.

V prvom roku fungovania platformy bolo v koncerne Alte Leipziger – Hallesche celkovo špecifikovaných 101 ideí. Ale ani s ohľadom na kvalitu identifikovaných možností riešenia nemožno potenciál crowdsourcingu [1] podceňovať.

Stretnutie ľudí s rozdielnymi ideami (nápady) a perspektívami podporuje kreativitu. To potvrdzuje napríklad Ronald Burt, sociológ z Chicago University, ktorý poukázal na skutočnosť overenú radom štúdií, že ľudia s rozmanitými informačnými zdrojmi následne generujú lepšie myšlienky.

Sara Ellison z Massachusetts Institute of Technology a Wallace P. Mullin z George Washington University zase preukázali, že zmiešané tímy môžu prinášať kreatívnejší riešenie ako tímy, ktoré sú zložené len z mužov alebo žien. Vzhľadom k veľkému internému ohlasu plánuje koncern Alte Leipziger – Hallesche ďalší krok v oblasti vývoja, a to zavedenie „otvoreného inovačného postupu" ( „Open Innovation-Ansatz"). V lete 2019 plánuje koncern cielene zapojiť do inovačného procesu aj klientov.

Avšak len čisto technická podpora inovácií nie je garantom úspešnej inovačné činnosti. Pre úspech má popri tom rozhodujúci význam, aby sa strategické ciele stali základom inovačných modelov a v neposlednom rade, aby inovácie boli realizované vo väzbe na požadovaný rozvoj podniku. Dôležité je vraj aj to, aby bola umožnená merateľnosť možného úspechu najskôr v rámci testovacej abstraktnej konštrukcie.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články