Aké sú aktuálne trendy na súčasnom poistnom trhu?


			Aké sú aktuálne trendy na súčasnom poistnom trhu?
6.3.2019 Zahraničie, Téma

Niektoré trendy rozpoznateľné už v predchádzajúcich rokoch sa ďalej prehĺbili. Ukazuje to aktuálny správa dozorného orgánu EIOPA. K najdôležitejším vývojovým rysom patrí digitalizácia, pomaly rastie aj ponuka a dopyt v oblasti poistenia kybernetických rizík. 

V mnohých vyspelých krajinách Európy sa rozmáha cross-selling a produkty dizajnované na základe situačnej objednávky.

Jedno mala 7. správa o spotrebiteľských trendoch (7th Consumer Trends Report) uverejnená koncom decembra zo strany EIOPA, spoločne so svojou predchodkyňou z konca roka 2017. Obe zmieňovali digitálne technológie ako hlavný hnací motor vývoja odvetvia. 

Šéf EIOPA Gabriel Bernardino vidí ako hlavný trend totiž aj naďalej digitalizáciu, ktorá prispieva k zlepšeniu interakcie medzi ponukou a konzumentov, ale súčasne tiež vyžaduje starostlivú kontrolu prostredníctvom dozoru a rozumnú implementáciu na strane poisťovní. EIOPA uvádza pokračovanie posilňovania technologických inovácií ako hlavný znak súčasného poisťovníctva. Väčšinou sa vyskytujú v neživotných segmentoch, najmä v sektore poistenia áut, domácnosti a v úrazovom a súkromnom zdravotnom poistení. 

Prepojené autá

„Inovácie, a to tak vo vzťahu k odbytovým kanálom, tak aj s ohľadom na nasadenie telematiky, ovládli vývoj poistných produktov pre autá," uvádza EIOPA. Napríklad vo Veľkej Británii v roku 2017 bolo 60 % poistenia vozidiel realizované pomocou porovnávačov na webe. V Taliansku bola koncom roka 2017 viac ako pätina (20,5 %) poistení áut založená na tzv. black-boxu, teda za asistencie zariadení zbierajúcich dáta o jazdách a správaní vodiča priamo v aute, aby bola podľa nich spočítaná riziková a poistná sadzba. Ešte o rok skôr to bolo 19 % a v roku 2013 ešte len 10 % talianskych poistenia áut.

V zdravotnom poistení zatiaľ neexistuje žiadne systematické analytické podchytenie veľkých dát. Avšak práve v tomto odbore je rastový potenciál a perspektíva, aby sa spracovanie Big Data stalo štandardom.

Ako možné pozitívne efekty vidí EIOPA zníženie nákladov, ale tiež by mohla Big Data pomôcť pri identifikácii, ocenení rizík a poistení nových rizikových typov. Naopak uvádza potenciálne negatíva: mohlo by to viesť k vylúčeniu niektorých klientskych segmentov z poistenia, prípadne k cenovej diskriminácii, prípadne k otázkam súvisiacim s konkurenciou medzi poisťovňami. 

Cyber ​​- pomalý rast dopytu aj ponuky

Dáta zohrávajú samozrejme úlohu aj v inom ohľade. Kým spotrebitelia ich produkujú stále viac a viac a využívajú prepojené prístroje, dostávajú sa do popredia kybernetické riziká. EIOPA je presvedčená, že adekvátne produkty k poisteniu kybernetických rizík by mohli pomôcť reagovať na potrebu ochrany. Rovnako dopyt aj ponuka po nich postupne v Európe rastie. Asi dvaja z troch klientov kybernetického poistenia sú väčšie firmy, ako sa ukázalo z ankety medzi dvanástimi poisťovňami. 

V niektorých štátoch sa rozvíja cross-selling

V mnohých vyspelých európskych krajinách sa podľa EIOPA rozvíjajú praktiky založené na cross-sellingu. Tento trend beží paralelne s rastom predaja produktov zostavených podľa situačných potrieb „on-demand".

Podľa správy bolo možné sledovať veľký rast, vysoké provízie a nízke škodové kvóty. Gabriel Bernardino nabáda k pozornosti fenoménu cross-sellingu, špeciálne s ohľadom na pridávané poistenia spojené pri predaji s iným produktom alebo službou. Kvôli modelom založeným na vysokých províziách a štrukturálne nízkym škodovým kvótam v minulosti dochádzalo k nevýhodným obchodom pre spotrebiteľov. Podľa Bernardina je nutné takéhoto praktiky eliminovať primeraným dohľadom. 

Situačné poistenie

Poistenie „on demand", teda poistenie založené na nejakej konkrétnej situácii, sa vyskytuje podľa správy v 15 členských krajinách, hlavne v oblasti poistenia áut a v nadväznosti na zdieľanie produktov.

V Rakúsku, Nemecku a v Taliansku môže byť napríklad využitý tento druh poistenia auta, aby sa rozšírilo krytie prechodne na iného vodiča, alebo pri využití zdieľaného vozidla. 

Investičné a indexové životné poistenie v laufe

V rámci životného poistenia hlásilo 19 z 30 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, medzi nimi Nemecko a Francúzsko, za rok 2017 rast poistného; naproti tomu v 11 krajinách, okrem iného v Rakúsku, zaznamenali zníženie predpísaného poistného.

Celkový rast životného poistenia bol ťahaný 42 % plusom v indexovom a investičnom životnom poistení. Prvýkrát za dobu, kedy EIOPA analyzuje spotrebiteľské trendy, bolo indexové a investičné životné poistenie najväčším sektorom celej životnej brandže. 

Väčšina sťažností zákazníkov sa týka neživota

Pokiaľ sa týka sťažností klientov, najväčší diel z celkových 1,36 milióna prípadov pripadal na neživotné segmenty (86 %), v rámci ktorých „kraľovalo" ako najproblémovejšie poistenie vozidiel s približne tretinovým podielom.

Na životné poistenie naproti tomu pripadalo zvyšných 14 %. Počet sťažností v Európskom hospodárskom priestore ďalej klesol, aj keď v niektorých členských krajinách to bolo naopak. Napríklad v Rakúsku viedol „nízky výkon" investičného poistenia k zvýšeniu počtu sťažností. V Rumunsku vzrástol počet reklamácií dokonca o 47 %, pričom sa ukazuje, že klienti nemajú prehľad o tom, aké sú parametre a vlastnosti indexového a investičného poistenia, a odtiaľ sa regrutuje ich nespokojnosť.

Zdržanlivosť a udržateľný rozvoj

Do centra pozornosti sa dostáva téma zdržanlivosti a udržateľného rozvoja. Prax ukazovať transparentne správanie firiem v oblasti životného prostredia, sociálnych otázok a vedenie podniku, sa líšia štát od štátu. V súvislosti s akčným plánom Európskej komisie k uvedomelému rozvoju finančnej sféry očakáva EIOPA, že v tejto oblasti dôjde k ďalšej aktivite. 

Vplyv regulácie na trendy v poisťovníctve

V neposlednom rade možno očakávať pre budúcnosť, že nové regulačné opatrenia z posledných rokov budú čoraz viac ovplyvňovať sektory poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia. EIOPA v tejto súvislosti uvádza ako príklady smernicu IDD, smernicu pre dôchodkové fondy IORP II a nariadenia PRIIPS. 

Celá správa v angličtine je na stiahnutie TU.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články