Systém pre automatizované posúdenie poistného rizika v životnom poistení


			Systém pre automatizované posúdenie poistného rizika v životnom poistení
2.12.2021 Technológie, Spektrum

Skúmanie poistného rizika je odborná činnosť, ktorú vykonávajú upisovatelia v procese underwritingu (úpis rizika) resp. oceňujú aktuári v procese tvorby poistného krytia. 

Najčastejšími kritériami oceňovania rizika, ktoré sú predmetom skúmania v životnom poistení sú zdravotný stav poisteného, jeho životný štýl a činnosti, ktoré vykonáva vo svojom profesijnom a voľnom čase. Skúmajú sa však aj finančné a geografické riziká žiadateľa o poistné krytia.

Tieto kritéria upisovatelia skúmajú rôznymi spôsobmi ako sú dotazníky, lekárske vyšetrenia, historické záznamy o poistenom, atď. Oceňovanie rizika sa v súčasnosti vykonáva buď manuálne alebo po novom čoraz viac automatizovane. Jedným z riešení podporujúcich automatizované oceňovanie rizika v životnom poistení je hr|ReFlex z dielne Hannover Re.

Online uzatváranie životných poistiek ako súčasť riešenia IooX od Asseca

hr|ReFlex je jedným z treťostranových riešení v rámci digitálnej platformy IooX (Insurance out of the Box) od Asseca implementovanej v rámci projektov Youplus Česko, Slovensko a Rakúsko. Platforma poskytovaná formou cloudu s hardvérovou infraštruktúrou od Asseca zastrešuje komplexne front-endové a back-officeové služby všetkých troch poisťovní.

O riešení, ktoré automatizuje proces upisovania

hr|ReFlex predstavuje modulárny automatizovaný upisovací systém, ktorý poskytuje okamžité, konzistentné a kvalifikované posúdenie rizík v oblasti životného a zdravotného poistenia priamo na mieste predaja. Podporuje všetky predajné kanály a využíva potenciál plne digitálneho obchodného procesu.

Ide o riešenie vhodné pre všetky spôsoby uzatvárania poistiek (priamo na mieste alebo vzdialene prostredníctvom mobilných zariadení alebo predajných portálov) resp. pre predajné kanály sprostredkujúce poistné krytie (agenti a makléri, webové porovnávače, bankopoistenie – bankoví úradníci).

Responzivita hr|ReFlexu znamená bezprostredné reflektovanie na odpovede na základnú sadu otázok ďalšími relevantnými otázkami v rámci dynamického dialógu s cieľom podrobného preskúmania zdravotného stavu žiadateľa o poistné krytie. Samozrejme logika, nad ktorou riešenie pracuje závisí od konfigurácie riešenia, vedomostnej základne (knowledge base) a pravidiel, ktoré môžu byť v prípade každého poisťovateľa jedinečné a ich vlastné.

Dialóg, ktorý prebieha medzi riešením a potenciálnym poisteným je navrhovaný tak, aby obsahoval čo najmenej otázok a pritom získal čo najviac informácií, naviac eliminuje neúplné žiadosti a výrazne znižuje požiadavky na dodatočné lekárske správy, čím šetrí čas na spracovanie a náklady upisovacieho procesu.

Okamžité, automatizované preskúmanie zdravotného stavu výrazne znižuje podiel tých žiadateľov, ktorí upisovací proces prerušia a už nikdy nedokončia (dropout rate). Je to z dôvodu, že mnohí z nás v prípade dodatočných požiadaviek zo strany poisťovne strácajú záujem o dokončenie žiadosti o poistenie, a buď sa pokúšajú u konkurencie alebo na určitý čas zabudnú na svoju potrebu.

Flexibilita riešenia spočíva nielen v prvotnom preskúmaní rizika žiadateľa ale aj v následných krokoch underwritingu v prípade, že hr|ReFlex vyhodnotí klienta ako rizikového vzhľadom na žiadané poistné krytia. Ide o systém zliav a prirážok, prispôsobení krytí vrátane zmien poistných súm tak, aby rizikový profil žiadateľa sa stal akceptovateľným pre poisťovateľa. Táto logika je tiež predmetom jedinečných pravidiel poisťovateľa, ktoré poisťovateľ sám „vkladá“ do riešenia.

Údaje zhromaždené počas procesu podávania žiadostí sú validované a obohatené o auditovateľné informácie. Prítomný dashboard na monitoring predaja, zabudované a používateľom definované zostavy a analytiky umožňujú neustále vyhodnotenie nazhromaždených dát a následných zmien pravidiel upisovania  s cieľom zvyšovania efektivity predaja. Navyše, ReFlex poskytuje pravidelné aktualizácie znalostí nových liečebných postupov a hodnotenia chorôb na základe neustáleho vývoja a výskumu.

Automatizovaný underwriting ako nevyhnutná podmienka pre online uzatváranie životných poistiek

Keď sa pozrieme na poisťovníctvo dobre známe opatrným a postupným zavádzaním digitálnych technológií, globálna pandémia otvorila úplne novú kapitolu. Jednou zo  zmien, ktorú priniesla je nárast digitálnych očakávaní zákazníkov, ktorá sa odzrkadlila aj na spôsobe, akým kupujúci nakupujú a pristupujú k produktom vrátane poistných produktov.

Poisťovne sa postupne snažia digitalizovať svoje obchodno-predajné procesy (digitálne poradenstvo, digitalizácia dokumentov a podpisovanie, OCR technológie, atď.) ako aj procesy likvidácie (obhliadka predmetu poistenia, samolikvidácia jednoduchých škôd, atď. ) zapojením digitálnych komponentov do týchto procesov.

Pre životné poisťovne je jednou z prekážok digitalizácie a online predaja poistiek nedostatočná automatizácia procesu upisovania. Podľa štúdie spoločnosti Gartner z roku 2021 iba 27v% opýtaných poisťovateľov použilo ako kľúčovú metriku „skrátenie priemerného času upisovacieho cyklu“. Aj keď je digitálna transformácia prioritou, automatizácia upisovania je v tomto procese v ústraní.

A pritom práve automatizované upisovanie je kľúčovým článkom pre možnosť online uzatvárania životných poistiek, čo nepochybne vedie k spokojnosti súčasného zákazníka, výrazne skracuje čas potrebný na ocenenie rizika, znižuje prevádzkové náklady poisťovne a v neposlednom rade zvyšuje efektivitu predaja. Automatizované upisovanie rizika podporené riešením hr|ReFlex od Hannover Re je súčasťou platforma IooX od Asseca.

Bližšie informácie k produktu IooX je možné nájsť na mikrostránke venovanej poistným riešeniam spoločnosti Asseco: https://insurance.asseco.com/.

Pre bližšie informácie k riešeniu hr|ReFlex nájdete na stránke https://www.hannover-re.com/1001620/hr-reflex.

Zdroj: Asseco Central Europe

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články