Poisťovňa Aegon predstavuje nové doplnkové poistenie pre prípad úmrtia


			Poisťovňa Aegon predstavuje nové doplnkové poistenie pre prípad úmrtia
5.3.2018 Produkty

Doplnkové poistenie úmrtia ponúka tri formy výplaty poistnej sumy – vo forme mesačnej renty, klesajúcej a vopred pevne stanovenej jednorazovej poistnej sumy.

Slovensko sa dlhodobo vyznačuje vyššou úmrtnosťou v produktívnom veku ako v iných krajinách EÚ, a to najmä u mužov. Takmer 20 % všetkých úmrtí ide na konto náhlej smrti, pričom drvivá väčšina je podmienená srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Na Slovensku predpokladáme, že takto zomiera denne asi 15-30 osôb. Druhou najrozšírenejšou príčinou smrti u mužov ako aj u žien sú nádorové ochorenia.  Viac ako 27 % zo všetkých úmrtí sa týka ľudí, ktorí sú ešte v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov).

Ako vyplýva zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky, na 100 osôb v produktívnom veku pripadá viac ako 40 závislých osôb (deti vo veku 0 -14 rokov a seniori nad 65 rokov), pričom tento počet má pri demograficky starnúcej populácii rastúcu tendenciu.

Nepríjemná štatistika ukrýva závažný poznatok – takmer tretina Slovákov zomrie predčasne a takmer tretina Slovákov sa nedokáže o seba samostatne postarať.  Poisťovňa Aegon má dlhodobú snahu poskytovať adekvátnu ochranu k hrozbám a rizikám, ktorým sú reálne vystavené dnešné rodiny na Slovensku.

Po inovácií poistenia proti závažných chorobám a invalidite prináša i nové doplnkové poistenie úmrtia. Poistenie, ktoré sa v prípade smrti jedného zo živiteľov postará o finančnú budúcnosť ostatných členov rodiny.

Podľa výsledkov interného prieskumu poisťovne Aegon, realizovaného vo februári tohto roku na vzorke 525 respondentov, je len málo Slovákov, ktorých rodiny sú dostatočne finančne zabezpečené. Viac ako 47 % opýtaných nemá poistenie s krytím pre prípad, že by jeden zo živiteľov domácnosti nečakane umrel.

Vekovo sú najmenej pripravení vyrovnať sa finančne s náhlym úmrtím ľudia vo veku nad 54 rokom života. Najmenej pripravení na výpadok príjmu od jedného zo živiteľov rodiny sú obyvatelia Bratislavského kraja, kde sa paradoxne k zabezpečeniu bývania najviac využívajú úvery či pôžičky.

Doplnkové poistenie úmrtia dokáže zabezpečiť finančnú stabilitu rodiny práve vtedy, keď príde k najhoršej životnej strate. Väčšina rodín musí v týchto ťažkých chvíľach riešiť zložité a veľakrát až existenčné otázky, ktoré sa viažu k strate príjmu, plneniu finančných záväzkov či zachovaniu rovnakej úrovne a kvality života. Najviac sú ohrozené rodiny s nesplatenými úvermi či školopovinnými deťmi. Pozostalostné dôchodky od štátu nedokážu plne kompenzovať výpadok príjmu.

Voľba správnej kombinácie doplnkových poistení zabezpečí rodine finančnú stabilitu
Poisťovňa Aegon od 1. marca ponúka inovovaný balík komplexného krytia pre prípad úmrtia, ktorý obsahuje tri rôzne formy výplaty poistnej sumy.

Variabilita poistnej sumy zodpovedá situáciám, ktorým pozostalí čelia najčastejšie:

1. Mesačná renta - vhodná na udržanie rovnakej životnej úrovne rodiny

Slúži ako náhrada za výpadok pravidelného mesačného príjmu živiteľa. Klient si sám stanoví výšku mesačnej renty (až do výšky 1 000 eur/mesačne), ktorá je v prípade úmrtia vyplácaná každý mesiac až do konca dohodnutej poistnej doby. Odporúčaná výška mesačnej renty by mala byť 60 až 80 % mesačného zárobku poisteného.

2. Klesajúca poistná suma – využívaná na splácanie finančných záväzkov či úverov

Poistná suma sa každý rok počas celej poistnej doby znižuje. Tento pokles kopíruje i pokles nesplatených úverov či pôžičiek, ktoré klient svojou platbou rovnako každý mesiac znižuje. Odporúčaná výška poistného krytia by mala byť 100 až 120 % výšky nesplatených úverov.

3. Jednorazová (konštantná) poistná suma – vykrytie nevyhnutných výdavkov

Oprávnené osoby získajú jednorazovo poistnú sumu, ktorú môžu použiť na vykrytie akýchkoľvek neočakávaných nákladov, prípadne finančných záväzkov. Odporúčaná výška poistného krytia je v sume jednoročného zárobku poisteného.

V prípade, ak dôjde k úmrtiu poisteného, poisťovni je potrebné predložiť hlásenie poistnej udalosti a úmrtný list. Poisťovňa môže rovnako požadovať i lekársku či policajnú správu.  Viac informácií o komplexnej poistnej ochrane pre prípad úmrtia nájdete na www.aegon.sk/umrtie.

Zdroj: Aegon

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články