Blanka Hatalová, Komunálna poisťovňa: Poistenie je tu pre všetko, na čom záleží


			Blanka Hatalová, Komunálna poisťovňa: Poistenie je tu pre všetko, na čom záleží
16.9.2019 Poistný trh, Produkty

Zatiaľ čo v rozvinutých krajinách má životné poistenie uzatvorených až 85 percent obyvateľov, na Slovensku to nie je ani polovica.

O možných príčinách a dôsledkoch, o tom, ako ľudí motivovať, aby si svoj život poistili, ale aj o novinkách v oblasti životného poistenia sme hovorili s Blankou HATALOVOU, členkou predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne.

 

Foto_KPAS_Blanka Hatalova
Prečo má podľa vás len menej ako polovica populácie na Slovensku uzatvorené životné poistenie?

U rôznych skupín obyvateľstva môžu byť dôvody rôzne. Mladší ľudia bez záväzkov – teda bez hypotéky, prípadne bez rodiny – väčšinou nemajú zodpovednosť za niekoho, kto je na nich a ich príjme závislý. Žijú takpovediac bezstarostne a možné riziká si neuvedomujú. V momente, keď si berú hypotéku alebo iný typ pôžičky, alebo čakajú dieťa, odporúčame im, aby sa poistili. Jednak kvôli riziku, že v prípade najhoršieho nezanechajú po sebe dlhy, ale aj pre prípad ťažkých úrazov alebo chorôb, ktoré by im znemožnili zarábať, a teda aj splácať dlžoby. Pre mladých je niekedy ťažké predstaviť si, že život nie je vždy gombička. Žiaľ, ani tejto vekovej skupine sa úrazy, choroby a smrť nevyhýbajú.

Iný prípad sú ľudia s rodinami. Väčšinou o životnom poistení nemajú dosť informácií a ako to už v takýchto prípadoch býva, z nedostatku informácií vyplývajú zbytočné obavy. Napríklad – či by mali dostatok peňazí na pravidelné platenie poistného. Je to aj naša úloha informovať a vysvetľovať, že mať životnú poistku je zábezpeka pre prípadné horšie časy.

Uvedomujú si dôležitosť životného poistenia už aj samotní klienti, či už v zahraničí alebo na Slovensku?

Uvedomujú si to už ľudia v západných krajinách a verím, že s ekonomickým rastom, ktorý na Slovensku zažívame posledné roky, si to bude uvedomovať stále väčšia časť populácie. Napokon – vidíme to aj u našich klientov. Po dosiahnutí istej životnej úrovne si ľudia uzatvárajú životné poistenie. Najmä preto, aby v prípade straty zamestnania, choroby alebo úrazu boli schopní žiť v rámci možností na primeranej úrovni. Táto skupina obyvateľov by si mala uvedomiť, čo by dlhšie trvajúci výpadok príjmov mohol spôsobiť.

Samozrejme, stále je tu aj skupina ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby alebo ľudia, ktorí sú preúverovaní a majú problém vôbec splácať už existujúce záväzky. Samostatnou témou je, že v mnohých krajinách s vysokou mierou poistených obyvateľov je životné poistenie oslobodené od dane, resp. ide o daňovo uznateľný náklad. Vidíme priestor pre to, aby štát ocenil – napr. v podobe daňového zvýhodnenia – zodpovedných občanov, ktorí majú životné poistenie uzatvorené.

Prečo by to štát mal robiť?

Príklady z rozvinutých krajín nám ukazujú, že štáty majú motiváciu podporovať svojich obyvateľov v tom, aby sa správali zodpovedne a mali uzatvorené životné poistenie. Hlavným dôvodom je, že v prípade úrazov, chorôb a úmrtí nezostáva tak veľké množstvo ľudí odkázaných na podporu od štátu.
Dá sa predpokladať, že motivácia štátu v tomto smere bude rásť, ak zostane demografický vývoj na Slovensku na rovnakej úrovni ako v súčasnosti.

Hoci máme na Slovensku dôchodkové poistenie postavené na troch pilieroch, ani to v budúcnosti nemusí stačiť. Preto by si každý, kto sa chce na dôchodok zabezpečiť lepšie a nespoliehať sa len na štát, mal časť zarobených peňazí odkladať. Áno, sú ľudia, ktorí nakupujú zlato alebo nehnuteľnosti, iní investujú do fondov a niektorí sa spoliehajú na to, že im pomôžu deti. Stovky ľudí sa však každoročne rozhodnú pre kapitálové alebo investičné životné poistenie. Výhodou tohto riešenia je, že okrem sporenia do budúcna sú už od momentu uzatvorenia poistenia poistení pre prípad zdravotných alebo iných komplikácií.

Ako by ste stručne odpovedali na otázku, prečo sa mám poistiť?

Pretože ak sa skomplikuje zdravotná alebo pracovná situácia vás alebo niekoho z vašich najbližších, finančná podpora sa môže hodiť. Nevyrieši síce všetky problémy, ale život je s ňou o trochu jednoduchší.

Aké životné poistenie by si mal človek vybrať?

Každý človek má iné potreby a poisťovne dnes dokážu pristupovať ku každému klientovi individuálne. Pre niekoho je dôležité zabezpečenie rodiny či šetrenie do budúcnosti, pre iného zabezpečenie krytia úveru alebo hypotéky pre prípad, ak by dočasne alebo trvalo nemal prostriedky na splácanie. V tomto prípade by mal klient uzatvoriť rizikové životné poistenie s pripoisteniami, ktoré vhodne pokryjú nepredvídateľné riziká. Tie si, samozrejme, vie zahrnúť aj do investičného životného poistenia, ktoré na jednej strane chráni poistného pri nepriaznivých životných udalostiach, na strane druhej, umožňuje mu podieľať sa na tvorbe finančného kapitálu.

Podľa čoho sa treba pri výbere vhodného druhu poistenia orientovať?

Pri uzatváraní poistenia treba zohľadniť výdavky na každodenný život, výšku všetkých záväzkov, ostatné príjmy v rodine, výšku úspor a podobne. Dôležité je tiež poistné sumy prispôsobiť svojej aktuálnej životnej úrovni, aby sa zabezpečilo dostatočné krytie, a zároveň klient platil len za to, čo skutočne potrebuje.

Aby sme klientovi pripravili pre neho najvhodnejšie poistenie, odporúčame dohodnúť si osobné stretnutie s poistným poradcom, ktorý bude s klientom podrobne hovoriť o jeho potrebách, očakávaniach a finančných možnostiach. Na základe týchto informácií pripravíme pre klienta odporúčanie „šité na mieru“. Pri uzatváraní životného poistenia hovoríme s našimi klientmi o ich potrebách a prípadných rizikách.

Každý by mal pri výbere poistky zvážiť svoje osobné potreby: napríklad to, či je aktívny športovec alebo má rizikové zamestnanie, koľko má rokov, aké sú jeho finančné možnosti a očakávania. Dôležité pre nás je poznať dôvod, prečo klient poistenie uzatvára. Typické je napríklad zabezpečenie rodiny či šetrenie do budúcnosti, ale aj potreba zabezpečiť krytie úveru, hypotéky či lízingu pre prípad, že by dočasne alebo trvalo nemal prostriedky na splácanie.

Je možné v oblasti životného poistenia hovoriť o inováciách?

Rozhodne áno. Napríklad zatiaľ čo v minulosti existovali tri – štyri pripoistenia, dnes ich je viac ako 10. Často dojednávanými pripoisteniami sú pripoistenie kritických chorôb, odškodné za chirurgický zákrok či invalidita. Oproti minulosti sú v súčasnosti populárnejšie také poistné produkty, ktoré klientom pokrývajú viaceré riziká vo forme pripoistenia.

Na vysoký záujem klientov o pripoistenia sme sa snažili v KOMUNÁLNEJ poisťovni reagovať a vytvorili sme zaujímavé balíky benefitov pre vybrané produkty, ktoré zabezpečia atraktívnejšie poistné plnenie v prípade poistných udalostí. Naším cieľom bolo nastaviť plnenia z pripoistení tak, aby si klient mohol bezstarostnejšie užívať život. Aby sme uľahčili klientom voľbu, ako si vybrať medzi veľkým množstvom pripoistení, do našich produktov sme namiešali rôzne balíky pripoistení za zvýhodnené ceny. Niektoré produkty sme dokonca obohatili úrazovými pripoisteniami zdarma pre našich verných klientov.

Ktoré typy produktov v rámci životného poistenia sú u vás klientami najviac využívané a čomu to pripisujete? Je niečím náš slovenský trh špecifický?

Obyvatelia Slovenska si v rámci rizík pri životnom poistení najčastejšie dojednávajú úrazové poistenie, konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úrazu, smrť následkom úrazu a tiež trvalé následky úrazu. Okrem toho si často pripoisťujú riziko invalidity, kde je však dôležitá príčina. Mnohí si myslia, že invalidita vzniká najmä v dôsledku úrazov, a podľa toho si nastavujú poistenie.

Úrazy však stoja za menej ako troma zo sto prípadov invalidity, zvyšok majú na svedomí choroby; najčastejšie choroby svalovej a kostrovej sústavy, ďalej choroby obehovej sústavy či tráviacej sústavy, až po rôzne infekčné ochorenia či poruchy imunity. Odporúčame teda nevynechať pripoistenie invalidity ako následku choroby, prípadne zvoliť komplexné poistenie, ktoré kryje následky v oboch prípadoch.

Zamerali ste sa na životné poistenia pre dospelých. V minulosti ste však intenzívne komunikovali aj tému detského poistenia. Stačí, ak sa poistí dospelý alebo naopak iba dieťa?

Ideálna je kombinácia oboch poistení – dieťaťa aj rodiča. Každé z poistení totiž chráni dieťa iným spôsobom. S detskou poistkou sú deti chránené počas celej doby poistenia, a zároveň im rodičia šetria finančnú rezervu do budúcnosti. Keďže sa dieťa o seba nedokáže postarať a je závislé od príjmov rodičov, je vhodné, ak sú poistení aj oni – pre prípad úmrtia alebo vážnych zdravotných komplikácií, ktoré im znemožnia vykonávať pracovné povinnosti.

Podstatou detského poistenia je zabezpečiť deťom komplexnú ochranu v každej situácii a finančne im pomôcť pri osamostatnení sa od rodičov, vysokoškolskom štúdiu, kúpe prvého auta, vlastného bývania, resp. pri mimoriadnej životnej udalosti. Výhodou detského poistenia je, že nemá tzv. rizikové triedy. Dieťa tak môže v dospelosti vykonávať rizikovejšie povolanie alebo aktívny šport, pričom je chránené za cenu detského poistenia, ktoré je rádovo lacnejšie než poistenie dospelých.

V akom veku odporúčate dieťaťu uzatvoriť poistku?

Uzatvoriť sa dá hneď po narodení dieťatka a vo väčšine poisťovní na Slovensku do 15. roku života dieťaťa. Čím skôr dospelí dieťaťu poistku uzatvoria, tým skôr je chránené. Poistenie dieťaťa by malo kryť najmä trvalé následky úrazu či liečbu kritických chorôb a finančne vykompenzovať denné odškodné nevyhnutnej doby liečenia úrazu. Klientom tiež odporúčame pripoistenie materiálnej škody spôsobenej dieťaťu či dieťaťom v školskom zariadení.

Ako sa dá životné poistenie – pre dospelého či dieťa – uzatvoriť?

Hoci žijeme modernú a rýchlu dobu, ľudia pri uzatváraní životných poistiek stále preferujú osobné stretnutie s poistným poradcom. V tomto má KOMUNÁLNA poisťovňa výhodu, pretože máme viac ako 500 vlastných poistných poradcov, ktorí sú našim klientom blízko – prakticky v každom meste či väčšej obci. S klientmi sa dokážu stretnúť v prostredí a v čase, ktorý im je pohodlný a odpovedať na všetky prípadné otázky. A zároveň – blízko sú im aj v prípade, že sa niečo stane a klient potrebuje našu pomoc.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články