Chystá sa novela zákona o poisťovníctve. Pripomienky treba dať do 1. júla


			Chystá sa novela zákona o poisťovníctve. Pripomienky treba dať do 1. júla

V súčasnosti prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona o poisťovníctve 39/2015. Zapojiť sa môžu aj profesionáli z praxe.

Cieľmi novely, ako ich definuje predkladateľ zákona Ministerstvo financií SR v doložke vybraných vplyvov sú nasledovné body:

  • legislatívnou úpravou ustanovenia o odvode časti poistného je rozšíriť účel použitia odvodu časti poistného z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) na preventívne opatrenia v cestnej premávke a na prevenciu vzniku dopravných nehôd; zároveň cieľom tejto zmeny je zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť pri rozdeľovaní prostriedkov z osobitného účtu
  • zlepšiť postavenie klientov poisťovní pri predčasnom ukončení poistnej zmluvy v životnom poistení, rozšírenie možnosti výmeny informácií medzi Národnou bankou Slovenska a dotknutými subjektami, zosúladenie ustanovení zákona s novými Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva (IFRS)
  • zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu poistníkov, ktorí uzatvoria poistenie s pobočkou poisťovne z tretej krajiny, na rovnakej úrovni akú majú pri uzatváraní poistných zmlúv s poisťovňou so sídlom v Európskej únii

Podľa návrhu novely prijímateľmi finančných prostriedkov môžu byť subjekty:

  • hasičské jednotky
  • zložky Ministerstva vnútra SR
  • koordinačné strediská integrovaného záchranného systému

 

Návrh znenia novely zákona o poisťovníctve, ktorý tento bod upravuje, si môžte stiahnuť tu: § 68 Odvod časti poistného


Mohlo by vás zaujímať: Chystá sa novela zákona o poisťovníctve. Pripomienky treba dať do 1. júla


V prípade, že vás obsah novely zaujme a budete mať ideu, ako ju upraviť, môžete využiť vaše profesijné organizácie alebo iné subjekty, ktoré sú súčasťou legislatívneho procesu, na zaslanie pripomienok a návrhov. Pripomienkové konanie prebieha do 1. júla 2022.

Ministerstvo vnútra SR na základe požiadavky spoločnosti Efiba zverejnilo štruktúru použitia prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP v roku 2021.

Celkovo bola na účely v zmysle zákona o poisťovníctve z tohto účtu rozdelená suma 28 677 415 eur.


Mohlo by vás zaujímať: Poistný trh vlani klesol, viac v neživotnom poistení.  Čo ukazujú výsledky NBS?


Táto suma bola prerozdelená nasledovným organizáciám:

Organizácia

Suma

Hasičský a záchranný zbor

20.675.886 €

Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR

4.474.593 €

Prezídium Policajného zboru

1.704.523 €

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR

1.260.000 €

Sekcia krízového riadenia MV SR

341.544 €

Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému

220.867 €

Zo zoznamu jednotlivých položiek vyberáme 7 cenovo najvýznamnejších:

Položka

Suma

Iveco Daily

9.120.000 €

Servisné prehliadky hasičskej automobilovej a záchranárskej techniky; servis doplnenie a údržba techniky

3.350.424 €

Zásahový odev ťažký

2.558.448 €

Prevádzka informačného systému linky tiesňového volania 112

2.224.017 €

Lezecký materiál

1.203.947 €

Servis a údržba PPLS ASP (Technogroup a dräger)

1.174.638 €

Obstaranie hardware pre lokalizáciu vozidiel ZZS

1.000.000 €

Stav účtu k 31. 12. 2021 bol v sume 47 823 050 €.

Kompletný rozsah použitia finančných prostriedkov z osobitného účtu odvodu PZP za rok 2021 si môžte stiahnuť tu: Osobitný účet finančných prostriedkov z PZP

Zdroj súboru: Ministerstvo vnútra SR

Súhrný materiál k medzirezortnému pripomienkovému konaniu novely zákona o poisťovníctve 39/2015 nájdete tu: Agenda MPK k novele zákona o poisťovníctve

Zdroj: EFIBA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články