Ako a ktorým poistencom sa bude podporné obdobie predlžovať 


			Ako a ktorým poistencom sa bude podporné obdobie predlžovať 
19.3.2021 Legislatíva

Poistencom, ktorým uplynulo podporné obdobie v nezamestnanosti pred účinnosťou nariadenia, resp. v deň účinnosti (teda pred 19. marcom 2021 a 19. marca 2021), sa podporné obdobie poberania dávky predĺži.

Podporné obdobie poberania dávky sa predĺži nasledovne:

1.Ak sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, začne im podporné obdobie opätovne plynúť od 19. marca 2021. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku automaticky, t. j. bez podania žiadosti o toto predĺženie. Znamená to, že dávku v nezamestnanosti môžu poistenci poberať ďalšie 2 mesiace od 19. marca 2021 do 18. mája 2021, ak budú nepretržite evidovaní na úrade práce. 

2.Ak nie sú vedení v uvedenej evidencii, podporné obdobie im začne opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Títo poistenci musia o predĺženie podporného obdobia požiadať buď prostredníctvom úradu práce požiadaním o dávku v nezamestnanosti ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie alebo Sociálnu poisťovňu prostredníctvom tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Dávku budú môcť následne poberať odo dňa evidencie na úrade práce, maximálne do 31. mája 2021 (napr. poistencovi, ktorý bude opätovne zaradený do evidencie dňom 15. apríla 2021 a požiada o dávku v nezamestnanosti, sa podporné obdobie predĺži od 15. apríla 2021 do 31. mája 2021). 

3.Podať žiadosť o predĺženie podporného obdobia je potrebné v prípadoch, keď je poistenec opätovne zaradený do evidencie na úrade práce pred účinnosťou nariadenia a je v nej vedený aj 19. marca 2021 a ďalej, ale o dávku v nezamestnanosti dovtedy nepožiadal.

V takomto prípade bude až na základe žiadosti uplatnenej na úrade práce alebo na spomínanom tlačive Sociálnej poisťovne Žiadosť o dávku v nezamestnanosti dávka priznaná od 19. marca 2021 na 2 mesiace. Osobitne tlačivo žiadosti o predlženie podpory sa nepripravuje. 

Poistencom, ktorým uplynie podporné obdobie v nezamestnanosti po účinnosti nariadenia vlády (teda 20. marca 2021 a neskôr – maximálne o 30. mája 2021) a budú naďalej vedení v evidencii na úrade práce, začne podporné obdobie opätovne plynúť odo dňa nasledujúcom po uplynutí podporného obdobie v nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa rozhodne o ich nároku automaticky, t. j. bez podania žiadosti o toto predĺženie. Napríklad ak má poistencovi uplynúť 6-mesačné obdobie poberania dávky 30. apríla 2021 a stále bude evidovaný na úrade práce, podporné obdobie mu Sociálna poisťovňa predĺži do 31. mája 2021. 

Upozorňujeme, že v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. mája 2021, bez ohľadu na to, či bude naďalej trvať krízová situácia. 

Kedy nárok nevznikne alebo zanikne 

Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti nevznikne, ak podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie po 31. máji 2021.

Poistencom bude dávka v nezamestnanosti za predĺžené podporné obdobie vyplatená vo výplatných termínoch určených Sociálnom poisťovňou spôsobom uvedeným poistencom v žiadosti o dávku v nezamestnanosti, najskôr v mesiaci apríl 2021.

Naďalej platí, že nárok na dávku v nezamestnanosti aj v prípade predĺženia podporného obdobia 
v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

To znamená, že ak počas predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, nárok na dávku v nezamestnanosti zanikne. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články