Seriál: Invalidita nemusí byť hrozbou. Poisťovňa bude platiť za vás - 7. časť


			Seriál: Invalidita nemusí byť hrozbou. Poisťovňa bude platiť za vás - 7. časť
30.11.2012 Rozhovory

Ak sa obávate, že v budúcnosti nebude môcť z dôvodu invalidity pracovať, mali by ste v rámci životného poistenia pouvažovať nad pripoistením oslobodenia od platenia poistného.

Pokiaľ vás Sociálna poisťovňa určí plne invalidným, poisťovňa za vás bude platiť poistné až do konca poistnej doby. Viac prezrádza v rozhovore Miroslava Pitnerová, Senior Consultantka spoločnosti Partners Group SK.

 

 

Zvyknú si vaši klienti pripoisťovať oslobodenie od platenia poistného a za akých podmienok? Údajne patrí medzi najpopulárnejšie poistenia, ktoré poisťovne predávajú.Toto pripoistenie je naozaj jedným z najpopulárnejších pripoistení, ktoré poisťovne predávajú. Najčastejšie si ho klienti dojednávajú v kapitálovom alebo investičnom životnom poistení. Podstata tohto pripoistenia spočíva v tom, že ak človek stratí schopnosť pracovať, tak poisťovňa preberie na seba všetky povinnosti spojené s platením poistného a to až do konca poistnej doby. V praxi to znamená, že klient, ktorého Sociálna poisťovňa určí plne invalidným, ostáva aj naďalej poistený v plnom rozsahu, avšak bez povinnosti platiť poistné. T

Komu teda toto pripoistenie odporúčate a prečo?

Toto pripoistenie odporúčam všetkým, ktorí sa nechcú vzdať predstavy na lepšiu budúcnosť ani v prípade, že sa ich životná situácia takto zmení. Pretože okrem toho, že klient ostáva aj naďalej krytý, nezaniká mu ani sporiaci zložka. Čiže, ak sa v rámci životného poistenia pripravujete aj na dôchodok, môže vám práve toto pripoistenie zabezpečiť, že aj v prípade straty schopnosti pracovať sa vaša predstava naplní.

Možno toto pripoistenie uzatvoriť ku každému typu životnej poistke, alebo tam platia nejaké výnimky?

Toto pripoistenie je možné uzatvoriť v rámci takého životného poistenia, ktoré v sebe zahŕňa aj sporiacu zložku.  Pred jeho uzatvorením je dôležité zistiť si všetky podmienky, za akých má klient nárok na poistné plnenie.  Je potrebné si všímať aj to, či je poistné za toto pripoistenie už zarátané v poistení za hlavné krytie, alebo sa ráta osobitne. Netreba zabúdať ani na poistnú dobu, na akú sa dané pripoistenie uzatvára, aby ste mali presné informácie o tom, ako dlho bude za Vás  poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti platiť poistné.

Podstatou tohto pripoistenia je, že ak stratíme schopnosť pracovať, poisťovňa za nás bude platiť počas celého trvania zmluvy? Naozaj netreba do poisťovne platiť žiadne ďalšie peniaze, aj keď napríklad pôjde o dobu 10-15 rokov?

Podstata tohto pripoistenia spočíva v tom, že má ochrániť klienta a jeho budúcnosť aj v čase, keď stratí schopnosť pracovať. Pri tomto type pripoistenia je vždy rozhodujúce rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne. Pokiaľ Sociálna poisťovňa určí klienta plne invalidným, môže byť oslobodený od platenia poistného vrátane všetkých pripoistení až do konca poistnej doby. Pokiaľ teda do konca poistnej doby ostáva ešte 10-15 rokov, tak poisťovňa preberá na seba povinnosť platiť poistné na celé toto obdobie.


Ktoré sú najčastejšie poistné udalosti, kedy poisťovňa preberá za nás platenie poistky? Je tam nutná súčinnosť aj ďalších úradov, napríklad Sociálnej poisťovne, ktorá nás musí vyhlásiť za invalidného a podobne?

Najčastejšie dochádza k trvalej invalidite v prípade, ak klient utrpí úraz s trvalými následkami, prípadne sa v dôsledku rôznych ochorení jeho zdravotný stav zhorší natoľko, až dôjde k zníženiu jeho pracovnej schopnosti. Pre uplatnenie tohto pripoistenia – pripoistenie oslobodenia od platenia poistného je rozhodujúci verdikt Sociálnej poisťovne. Pokiaľ Sociálna poisťovňa uzná klienta plne invalidným, najčastejšie s mierou poklesu pracovnej schopnosti od 70%, má klient nárok na poistné plnenie v rámci tohto pripoistenia.

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného  možno rozdeliť na dva typy - v prípade invalidy poistníka, alebo poisteného. Objasnite, o čo bližšie ide? Ktoré dôležité pojmy treba poznať pri tomto type pripoistenia?  

V prvom rade je potrebné rozlišovať pojmy poistník a poistený. Poistník je ten, kto uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu a je aj povinný platiť príslušné poistné (napríklad rodič).

Poistený je naopak ten, v prospech koho je daná zmluva uzatvorená (napríklad poistené dieťa).

Pri uzatváraní zmlúv u dospelých osôb je najčastejšie poistníkom aj poisteným tá istá osoba.

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistníka znamená, že v prípade, ak sa poistník stane plne invalidným, poisťovňa preberie na seba všetky povinnosti súvisiace s platením poistného.

Príklad z praxe

Rodič uzatvoril svojmu dieťaťu životné poistenie. Rodič je v tomto prípade poistník, t.j. ten, kto má povinnosť platiť poistné a dieťa je poistený. Dôjde k situácii, kedy sa rodič v dôsledku ťažkého úrazu stane plne invalidným. V prípade, ak má dojednané toto pripoistenie v rámci zmluvy, ktorú uzatvoril svojmu dieťaťu, tak dieťa ostáva aj naďalej poistené v plnom rozsahu, akurát namiesto rodiča bude poistné do konca poistnej doby platiť príslušná poisťovňa.

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poisteného znamená, že ak by bol poistený posúdený Sociálnou poisťovňou ako plne invalidný, poisťovňa za neho preberá povinnosť platiť poistné.

Príklad z praxe

Klient má uzatvorené životné poistenie a v rámci tejto zmluvy má dojednané aj pripoistenie oslobodenia od platenia poistného. V dôsledku zlého zdravotného stavu sa klient po niekoľkých rokoch stane plne invalidným. V takomto prípade ostáva naďalej krytý, akurát všetky povinnosti spojené s platením poistného preberá na seba poisťovňa, a to až do konca poistnej doby.


Býva cena pripoistenia oslobodenia od poistného spravidla súčasťou poistného za hlavné krytie, alebo ju môžu poisťovne účtovať aj osobitne?

To je veľmi individuálne. Existujú poisťovne, ktoré zahŕňajú toto pripoistenie už do hlavného krytia, ale sú aj poisťovne, ktoré to rátajú osobitne. V súčasnosti sa však hlavne kvôli väčšej transparentnosti uprednostňuje viac druhá možnosť – účtovanie poistného osobitne. Myslím si, že klient tak má väčší prehľad o tom, koľko za jednotlivé pripoistenia platí. 


Veľa ľudí sa však dostáva do problémov z dôvodu vysokej nezamestnanosti, teda kedykoľvek môžu prísť o prácu. Platí pripoistenie oslobodenia od platenia poistného aj v takýchto prípadoch?

Toto pripoistenie platí len v prípade, ak klient príde o prácu v dôsledku toho, že stratí schopnosť pracovať, respektíve je Sociálnou poisťovňou uznaný plne invalidným. V prípade, ak klient príde o prácu v dôsledku znižovania pracovných miest, prípadne kvôli iným organizačným zmenám, nemá nárok na plnenie z tohto pripoistenia.

oPoisteni.sk 

 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS