Regulácia Solvency II zasiahne slovenský poistný trh s omeškaním


			Regulácia Solvency II zasiahne slovenský poistný trh s omeškaním
15.10.2012 Rozhovory

Právna úprava Solvency II mala zasiahnuť sektor poisťovníctva na Slovensku už v roku 2014.  Tento termín však nie je ešte právne záväzný, pravdepodobne ho nestihnú príslušné európske orgány schváliť  načas. Uvedenou reformou sa v širšom európskom meradle zmenia požiadavky na výšku kapitálu, čo by mohlo podstatne zmeniť súčasný poisťovací trh.

Poisťovne budú nútené správať sa prezieravo pri upisovaní a akceptovaní rizík a budú musieť vylúčiť obchodovanie s vysoko rizikovým kapitálom. Na nové pravidlá sa musia postupne začať pripravovať už teraz.  Ako sa zvýši konkurencieschopnosť na slovenskom aj európskom poisťovacom trhu? Je pre nás táto reguálcia prínosom, alebo skôr bremenom?  Viac pre portál oPoisteni.sk hovorí JUDr. Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní.

Slovenské poisťovne pravdepodobne nebudú musieť od 1. januára 2014 spĺňať direktívu Európskej komisie (EK) Solvency II. Na konferencii SIBAF® 2012 ste avizovali, že tá to nestihne schváliť načas. Čo z toho pre našu krajinu vyplýva v praxi - je to prínosné, alebo naopak obmedzujúce?

Za prínosné považujeme to, ak by posun termínu znamenal, že  budú zapracované výsledky dopadovej štúdie a pripomienky poistného trhu ešte pred definitívnou implementáciou princípov Solvency II. Na druhej strane, neustále odsúvanie termínu znamená aj to, že k pôvodne dohodnutým pravidlám sa pridávajú ďalšie a ďalšie, čo samozrejme komplikuje situáciu a pre poisťovne to znamená dodatočné náklady.

O čo vlastne ide v rámci Solvency II a do akej miery to ovplyvní našu krajinu?

Solvency II zavádza pravidlá sledovania solventnosti založené na princípoch a nie na presných predpisoch, ktoré nedokážu korešpondovať s rýchlo sa meniacim vývojom. No predovšetkým zavádza ekonomické požiadavky solventnosti založené na riziku. To znamená, že požiadavky solventnosti budú lepšie odrážať skutočné riziká, ktorým sú jednotlivé poisťovacie subjekty vystavené, čo by malo prispieť k vysokej ochrane poistníkov, poistených a ďalších príjemcov poistného plnenia, k optimalizácii nákladov poisťovateľov a k zamedzeniu ich prebytočnej kapitalizácie.

Európska únia počíta s tromi piliermi  regulácie - tie budú smerodatné pre všetky štáty EÚ, alebo tam sú možné nejaké výnimky?

Architektúra tohto nového modelu regulácie európskeho poistného trhu je založená na troch základných pilieroch. Prvý pilier určuje kapitálové požiadavky, ktoré musia spĺňať poisťovne a zaisťovne vzhľadom na podstupované poistné, kreditné, trhové a operačné riziká. Druhý pilier stanovuje požiadavky na správu a riadenie (governance) poisťovní a zaisťovní, na aktívny a efektívny manažment rizík a na metódy dohľadu. Tretí pilier definuje požiadavky na výkazníctvo a zverejňovanie informácií, ktoré by mali umožniť porovnať, ako rôzni poisťovatelia pristupujú k manažmentu rizika a celkovo k systému správy a riadenia. Prijatím smerníc, nariadení a ďalších právnych predpisov na úrovni Európskej únie sa tento model regulácie stane záväzným bez výnimky pre všetky členské štáty EÚ.

Aktuálnym problémom, ktorý zadržiava direktívu, je štúdia vykonateľnosti. V čom možno hľadať príčinu, že krajiny spoločenstva sa nevedia dohodnúť na schválení tejto novely?

Solvency II predstavuje veľmi komplexnú a komplikovanú regulačno-právnu úpravu s významnými ekonomickými dopadmi na celý poistný trh EÚ. Treba pri tom rešpektovať historické, ekonomické a právne špecifiká poistných trhov jednotlivých členských štátov, a tiež hľadať kompromis medzi rôznymi záujmami rôznych subjektov poistného trhu. To spôsobuje posuny v časovom harmonograme prijatia Solvency II.

Sú podľa vás slovenské poisťovne pripravené na tvrdšiu reguláciu Solvency II? Hovorí sa o tom, že najmä menšie poisťovne môžu mať tomto smere problémy. V akom štádiu sú tieto prípravy a čo bude nutné zmeniť na poistnom trhu?

Členské poisťovne SLASPO sa pravidelne stretávajú a diskutujú jednak medzi sebou, jednak so zástupcami Národnej banky Slovenska o implementácii Solvency II na slovenskom poistnom trhu. Ich personálna aj technická pripravenosť je na veľmi dobrej úrovni. Súvisí to okrem iného aj s tým, že väčšina poisťovní pôsobiacich na Slovensku je dcérskymi spoločnosťami veľkých poisťovní z najvyspelejších členských štátov EÚ. V praxi to znamená, že proces implementácie Solvency II je koordinovaný materskými spoločnosťami, preto pripravenosť slovenských poisťovní je porovnateľná s pripravenosťou poisťovní v iných štátoch EÚ.

oPoisteni.sk 

 

Požiadavky podľa Solvency II

Obsah: tri piliere                                    Záväzné predpisy:

finančné požiadavky                               EK   -  delegované akty     

kvalitatívne požiadavky a dohľad             EIOPA  - regulatórne tech. štandardy

zverejňovanie a transparentnosť              MFSR  - zákon o poisťovníctve

                                                             NBS  - opatrenia

 

Rôznorodé požiadavky na poisťovníctvo

1. Finančné zdravie

2. Transparentnosť

3. Corporate governance

4. Ochrana spotrebiteľa

5. Ochrana osobných údajov/„špinavé peniaze“

6. Antidiskriminácia

7. Dodatočné dane/odvody

8. Udržateľnosť poistiteľnosti

Zdroj: JUDr. Jozefína Žáková, www.slaspo.sk

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS