Sociálna poisťovňa má novú stratégiu na roky 2021 až 2026


			Sociálna poisťovňa má novú stratégiu na roky 2021 až 2026
21.6.2021 Tlačové správy

Národná rada SR schválila Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026.

Víziou Sociálnej poisťovne je stať sa modernou a skutočne proklientsky orientovanou inštitúciou. Potenciál pre jej naplnenie vidí v štyroch hlavných oblastiach: klienti, procesy, zdroje a zamestnanci.

Sociálna poisťovňa sa chce zamerať na klientov a zvyšovať ich spokojnosť postupnou elektronizáciou služieb. Klienti vďaka nej pocítia odbúranie administratívnej záťaže pri riešení svojich životných situácií, zjednoduší sa vzájomná komunikácia a skrátia lehoty na vyriešenie požiadaviek poistencov.

Príkladom môže byť pripravovaná elektronická práceneschopnosť (ePN-ka), ktorú lekár odošle do Sociálnej poisťovne a poistenec už nebude musieť doručovať papierový doklad. A tiež zavedenie elektronickej zložky klienta, ktorá bude slúžiť na správu spracovanie vstupných a výstupných dokumentov týkajúcich sa klienta.

„Elektronická komunikácia šetrí klientovi čas, ktorý by inak trávil cestou do pobočky alebo priamo v nej. Z pohľadu mimoriadnej situácie, akú zažila naša krajina počas silnej vlny pandémie sa tiež ukázalo, že elektronická komunikácia je veľmi dôležitá aj z pohľadu zníženia zdravotných rizík a zvýšenia bezpečnosti občanov,“ hovorí generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Najmä v čase zmien je dôležité, aby bol klient dostatočne informovaný o svojich nárokoch a vedel si ich bez prekážok uplatniť. Sociálna poisťovňa bude v tejto oblasti proaktívne komunikovať s klientmi a v správnom čase im bude poskytovať užitočné a cielené informácie.

Využije na to nový webový portál orientovaný na životné situácie poistencov, aktívnu komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, priamu komunikáciu s klientom i ďalšie možnosti. Proaktívnym prístupom chce Sociálna poisťovňa tiež zlepšiť informovanosť poistencov, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku.

V predstihu tak získajú dôležité informácie k neskoršej žiadosti o dôchodok, ale aj čas, aby si pripravili potrebné doklady. „Sociálna poisťovňa chce byť pre poistencov v každom období ich života partnerom a poradcom, ktorý im uľahčí orientáciu a ústretovo pomôže vyriešiť ich požiadavku,“ pripomína Juraj Káčer.

Ďalšou oblasťou novej stratégie Sociálnej poisťovne sú procesy a ich modernizácia. Cestou bude rozvoj interných informačných systémov, elektronizácia smerom do vnútra inštitúcie, ktorá zníži prácnosť úkonov, zabezpečí ich zjednodušenie a skvalitnenie. Preto bude napríklad nevyhnutné digitalizovať interné dokumenty a dávkové spisy. Využitie moderných informačných technológií skráti lehoty pre interné činnosti a zabezpečí vyššiu flexibilitu inštitúcie pri potrebe reagovať na legislatívne zmeny.

„Výrazné zlepšenie interných procesov zefektívni každodennú činnosť Sociálnej poisťovne, zjednoduší prácu našim zamestnancom a v konečnom dôsledku to pocítia aj občania na kvalite servisu, ktorý im Sociálna poisťovňa poskytuje,“ objasňuje Juraj Káčer.

Súčasťou strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2021 až 2026 je efektívny manažment zdrojov. Bude založený na zbere relevantných údajov z rôznych oblastí činnosti a výkonu Sociálnej poisťovne a posilnenej analytike. Tento prístup poslúži pre ďalšie rozhodnutia, efektívne ekonomické hospodárenie, zvyšovanie bezpečnosti pri uchovávaní údajov o poistencoch, ale aj pre celkové smerovanie inštitúcie.

Ľudia, zamestnanci tvoria základ každej inštitúcie a jej úspešného fungovania. Plnenie všetkých úloh a dosahovanie požadovaných výsledkov závisí od aktivity a motivácie zamestnancov. Nová stratégia Sociálnej poisťovne preto zohľadňuje i vytvorenie podmienok pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov, zabezpečenie ich rozvoja a vzdelávania. Len spokojný a vzdelaný zamestnanec dokáže reagovať na požiadavky klienta odborne i ľudsky a byť nositeľom skutočného proklientskeho prístupu. Úlohou v oblasti personálnej práce bude preto aj transformácia kultúry Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články