Vladimír Bakeš, KOOPERATIVA: „Odvody poisťovní voči štátu sú vysoko nadštandardné“


			Vladimír Bakeš, KOOPERATIVA: „Odvody poisťovní voči štátu sú vysoko nadštandardné“
12.12.2017 Poistný trh

Európska legislatíva v ďalších mesiacoch výrazne ovplyvní celý poistný trh. Ako poznamenáva Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA, bude potrebné ešte viac zladiť európske predpisy pre všetky členské štáty EÚ, aj pre finančné trhy v jednotlivých krajinách.

Ďalšou výzvou pre nás zostáva, ako si poradiť so zavádzaním nových poistných odvodov. Zasiahlo to našu cenotvorbu a do istej miery, aj pätinu nových klientov,“ poznamenáva Vladimír Bakeš.

Vladimír Bakeš

Ako vnímate aktuálnu situáciu na poistnom trhu, či už z pohľadu našej alebo európskej legislatívy, a aký to má vplyv na vašu poisťovňu?

Z pohľadu legislatívy možno pozorovať dve roviny. Vnímame istý vplyv európskej regulácie, pokiaľ ide o kapitálovo-stabilizačné smernice a predpisy, ktoré dohliadajú na finančné zdravie poisťovní. Snahou je viac priblížiť a stransparentniť poistné produkty klientom aj formou ich podrobného informovania o tom, čo vlastne poistné krytie pre nich predstavuje, za akých podmienok a aký to bude mať na ich priamy dosah. Regulácia prináša pre všetkých spotrebiteľov istú úroveň ochrany, respektíve, aby sa na nich vzťahovali porovnateľné normy najmä v oblasti sprístupňovania informácií bez ohľadu na distribučný kanál.

Pokiaľ ide o lokálnu legislatívu, tá pod vplyvom európskej regulácie prináša so sebou viacero zmien, často aj nad rámec európskych predpisov. Niektoré finančné domy sú súčasťou veľkých medzinárodných štruktúr, čo pre nich rieši mnohé povinnosti, na druhej strane je potrebné niektoré opatrenia ešte skontrolovať, aby bol reporting objektívny.

V rámci legislatívy zostáva ešte viacero záležitostí otvorených, napríklad aj čo sa týka uzatvárania poistenia v rámci jednotlivých krajín Európskej únie. Možno predpokladať, že v priebehu jedného až štyroch rokov bude potrebné ešte viac zladiť európske a národné predpisy i smernice pre všetky členské štáty EÚ, aj pre finančné trhy v jednotlivých krajinách. 

Ktoré konkrétnejšie dosahy má uvedená legislatíva priamo na vašu poisťovňu?

V KOOPERATIVE sme už niekoľko rokov predtým, ako európske legislatívne normy nadobudnú účinnosť, zapracovali viacero zmien do našich firemných procesov. Museli sme zvládnuť množstvo administratívy, avšak v niektorých prípadoch to nebolo na škodu veci, nakoľko sme hlbšie auditovali niektoré postupy a zefektívnili činnosti, čo malo vplyv aj na lepšie hospodárenie. Nevnímam to preto negatívne, aj keď s tým boli spojené nemalé administratívne i materiálové náklady.

Ktorým dôležitým výzvam ste v poslednom čase museli ako poisťovňa odolávať? Ako sa vám ich podarilo zvládnuť?

Významným momentom z pohľadu regulácie európskeho poisťovníctva nielen pre našu, ale pre všetky poisťovne na poistnom trhu, bolo zavedenie smernice Solvency II, ktorá vstúpila do slovenskej legislatívy zákonom o poisťovníctve v roku 2016. Týmto legislatívnym predpisom sa  zaviedol harmonizovaný, rizikovo orientovaný režim dohľadu a kapitálových požiadaviek pre poisťovne a zaisťovne pôsobiace v členských krajinách Európskej únie. Pripravovali sme sa na to dlhší čas, najmä v oblastiach riadenia rizík, kapitálu, dát a informačných systémov. V súčasnosti môžem skonštatovať, že sme to zvládli výborne.

Ďalšou výzvou pre poistný trh zostáva, ako si poradiť so zavádzaním nových poistných odvodov. Napriek tomu, že nepatríme medzi klasické regulované odvetvia, štát pokračuje vo vyberaní osobitných odvodov aj od nás ako poisťovní. Osobitný odvod  sa navyše zdvojnásobuje pre roky 2017 a 2018 (namiesto 0,362 na 0,726 percenta). Samozrejme, finančne sa nás to dotýka, nie sú to zanedbateľné prostriedky, ktoré odvádzame do štátneho rozpočtu.

Navyše, z nových zmlúv klientov, uzatvorených po 31. decembri 2016, musíme odvádzať 8 percent z prijatého poistného z neživotného poistenia, čo tiež zasiahlo našu cenotvorbu a do istej miery, aj približne pätinu nových klientov. Aktuálne sa už hovorí o tom, že súčasný 8-% odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia má byť nahradený daňou z poistných odvetví.

Je to spôsobené nastavenou domácou legislatívou, alebo na to mali vplyv aj ďalšie faktory?

Nový odvod vo výške osem percent z prijatého poistného sa mal pôvodne platiť zo všetkých neživotných poistiek, avšak bolo by to retroaktívne, čo legislatíva nepripúšťa. Pevne verím tomu, že uvedený odvod všetky zainteresované strany pochopili tak, že sa má týkať len nových zmlúv, uzatvorených od januára tohto roka. Inak však vyznieva metodický pokyn Finančnej správy.

Ten považuje za novo uzatvorené aj poistné zmluvy uzatvorené na dobu určitú, pri ktorých poistná doba uplynula 31. decembra 2016 a následne sa opäť uzatvoria na dobu určitú, teda poistenie pokračuje za nezmenených poistných podmienok v rámci prolongácie.

V takomto prípade by však išlo o iniciatívu nad rámec zákona, nakoľko zákon jednoznačne pripúšťa, že pôjde len o nové zmluvy uzatvorené po uvedenom termíne.  Podobne to budú predpokladáme riešiť aj ďalšie poisťovne. Odvody, ktorými sme všetci zaťažovaní, sú totiž voči štátu vysoko nadštandardné.

Mnohé odvetvia, nevynímajúc ani poisťovníctvo, sa potýkajú s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Ako sa snažíte danú situáciu riešiť?

Spolupracujeme s vysokými školami, ktorým predstavujeme naše aktivity na poistnom trhu. Potrebujeme prirodzene postupne rozširovať naše rady o poistných matematikov, IT technikov či odborníkov z rôznych oblastí. Zatiaľ ich stíhame dobre personálne vykrývať aj za pomoci absolventov škôl, ktorým vytvárame vhodné pracovné podmienky.

Mnohí majú ekonomické i technické vzdelanie, takže aktuálne nepociťujeme výrazný deficit špecialistov. Kvôli európskej regulácii sme museli priebežne dopĺňať naše personálne kapacity a v súčasnosti je situácia u nás stabilizovaná. 

Niektoré poisťovne v posledných rokoch smerujú aj do iných odvetví, na rozširovanie svojich aktivít. Plánujete sa zameriavať aj týmto smerom, alebo sú pre vás poistné služby prioritou?

Základný princíp nášho fungovania vychádza z poskytovania poistných služieb a produktov, ktoré súvisia s ponukou poistného rizika. Je našou povinnosťou plniť si záväzky voči klientom, vhodne investovať a ich prostriedky zhodnocovať.

V poslednom období sú kvôli nízkym úrokovým sadzbám výnosy z konzervatívnych finančných nástrojov dlhodobo na nízkej úrovni, preto hľadáme optimálne rozdelenie našich aktív aj do iných oblastí. Uvažujeme nasmerovať investície do renomovaných stabilizovaných sektorov, ktoré sú dlhodobo perspektívne, napríklad energetika.

Takisto plánujeme investovať aj do nehnuteľností, avšak v tomto prípade ide o dlhodobé zhodnocovanie na úrovni 30 až 50 rokov. Isté cenové výkyvy sa môžu objaviť aj v tejto oblasti, avšak konštantne v priemere zostávajú na úrovni troch až piatich percent.

Časť našich investícií smeruje aj do zlepšovania technologického vybavenia, jednoduchšej komunikácie s klientami či s pracovníkmi, takže téma digitalizácie a elektronizácie je v Kooperative veľmi frekventovaná. Naším zámerom je zlepšovať servis pre všetkých klientov našej poisťovne a byť inovatívni.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články