Škody z PZP za rok 2018 podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov


			Škody z PZP za rok 2018  podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov
20.2.2019 Škody, Produkty

Slovenská kancelária poisťovateľov zverejnila výsledky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla za rok 2018.

V roku 2018 poskytovalo povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla 11 poisťovní.

Počet poistených vozidiel dosiahol 2 980 605, čo je o 4 % viac, ako rok predtým. Trh povinného zmluvného poistenia vzrástol v roku 2018 v predpise poistného oproti roku 2017
o 10 % a dosiahol sumu 356,6 mil. €.

Poisťovne zaregistrovali celkom 143 935 škodových udalostí a vybavili celkom 149 707 škodových
udalostí, čo je o 5 181 škodových udalostí viac ako v roku 2017.

Poisťovne vyplatili poškodeným celkom 217,6 mil. €, čo je o 11 % viac, ako rok predtým. Priemerná
výška poistného plnenia dosiahla sumu 1 781 €, čo je o 117 € viac ako v roku 2017.

Technické rezervy na poistné plnenia vzrástli v roku 2018 o 3 % a dosiahli sumu 452,8 mil. €.
Slovenská kancelária poisťovateľov spravuje Poistný garančný fond na náhradu škôd spôsobených
nepoistenými vozidlami.

V roku 2018 Slovenská kancelária poisťovateľov vybavila 2 706 škodových udalosti, ktoré spôsobili prevádzkovatelia vozidiel bez poistenia a z Poistného garančného fondu vyplatila obetiam dopravných nehôd, ktoré boli spôsobené prevádzkou vozidiel bez poistenia, sumu 6,7 mil. €. Oproti roku 2017 ide o nárast o 221 %. Najvyššie vyplatené plnenie z jednej škodovej udalosti spôsobenej vozidlom bez poistenia dosiahlo hodnotu 2,8 mil. €.

O Slovenskej kancelárii poisťovateľov:

Slovenská kancelária poisťovateľov je zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla. Jej členmi sú poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie na území SR.

Má zákonom stanovené úlohy – vedie register poistenia zodpovednosti, poskytuje hraničné poistenie
a spravuje garančný fond. Poistný garančný fond vrátane nárokov, ktoré vznikli pred rokom 2002
financujú poisťovne z poistného za povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla.

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí spôsobia škodu prevádzkou vozidla bez platného poistenia sú povinní Slovenskej kancelárii poisťovateľov nahradiť plnenie, ktoré za nich z Poistného garančného fondu poškodeným uhradila.

Slovenská kancelária poisťovateľov stále odškodňuje obete dopravných nehôd, ktoré vznikli pred
zavedením povinného zmluvného poistenia, teda pred rokom 2002. Hodnota týchto nárokov
je odhadnutá na 29,3 mil. €.

Zdroj: Slovenská kancelária poisťovateľov

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články