Podporíme rozumné návrhy, ktoré majú ambíciu zlepšiť situáciu na poistnom trhu


			Podporíme rozumné návrhy, ktoré majú ambíciu zlepšiť situáciu na poistnom trhu
22.5.2023 Rozhovory

Slovenskú asociáciu poisťovní vedie od 1. júla minulého roka. Aké sú jeho manažérske postrehy na danej funkcii, prezrádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk výkonný riaditeľ SLASPO Martin Kaňa.   

Slovensko bude v blízkej budúcnosti čeliť vážnym demografickým, ako aj hospodárskym výzvam, pri ktorých poisťovníctvo bude zohrávať dôležitú úlohu. Tieto slová zazneli pred pár mesiacmi z úst nového výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Martina Kaňu.

Jedným z jeho cieľov je dlhodobo zlepšovať povedomie o poisťovníctve a prispieť tiež k zvýšeniu finančnej gramotnosti v spoločnosti. Asociácia dlhodobo predstavuje rešpektovanú inštitúciu, zastupujúcu záujmy komerčných poisťovní slovenského trhu.

Ako situáciu výkonný riaditeľ SLASPO vníma s odstupom pár mesiacov? Čím bude poistný trh prechádzať v najbližšom období a na čo sa budú musieť poisťovne pripraviť z pohľadu ďalších prioritných výziev? Viac prezradil Martin Kaňa v rozhovore.

Martin_Kana_vykonny_riaditel_SLASPO_SKP

Slovenskú asociáciu poisťovní vediete od 1. júla 2022. Aké sú Vaše manažérske postrehy za doterajšie mesiace vášho pôsobenia na danej funkcii?

Vo vedení Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO/asociácia) som od polovice minulého roka a od 1. októbra 2023 vediem aj Slovenskú kanceláriu poisťovateľov (SKP/kancelária). Aj keď tieto spoločnosti majú iné úlohy a právne pozadie, ich členovia – poisťovne pôsobiace na Slovensku, majú záujem o užšiu spoluprácu a využitie ich spoločného potenciálu.

Riadenia oboch subjektov som sa ujal s víziou viac priblížiť ich prácu – jednak zainteresovaným stranám, ale aj verejnosti. Je veľa dobrých a užitočných aktivít, ktoré tieto inštitúcie denne robia a ktoré chcem viac a širšie komunikovať. V oboch inštitúciách vieme byť pridanou hodnotou nielen pre našich členov – komerčné poisťovne, ale aj pre klientov, bežných občanov.

Po nástupe do funkcie výkonného riaditeľa sa v prvom rade snažím využiť kvalitné profesijné zázemie oboch spoločností. Asociácia a rovnako aj kancelária, má možnosť prostredníctvom skúsených odborníkov z oblasti poistného práva z členských poisťovní byť súčasťou tvorby legislatívy. Túto príležitosť využívame pri pripomienkovaní návrhov na národnej aj európskej úrovni.

Odborne zastrešujete však určite celý rad ďalších aktivít v rámci SLASPO. Priblížte nám ich...

Spoločne s kolegami hľadáme tiež oblasti, kde je rozumné využiť spoločné kapacity na dosiahnutie väčšej efektívnosti – od nákladov, cez interné procesy, až po spoločnú komunikáciu navonok. Mám záujem rozšíriť kooperáciu aj s kolegami zo združení poisťovní susedných krajín, pretože riešime podobné problémy, máme porovnateľnú východiskovú situáciu a v mnohých prípadoch nám fungujúce riešenia zo zahraničia môžu ušetriť čas a náklady.  

Prostredníctvom členstva v európskej asociácii Insurance Europe a kancelárii zelenej karty Council od Bureaux sprostredkúvame informácie, ktoré sú smerodajné pre ďalší vývoj európskeho a slovenského poistného trhu.


Mohlo by vás zaujímať: Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť, ukázala Allianz štúdia dôchodkov


Asociácia má poverenie Národnej banky Slovenska na zabezpečovanie odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti finančných sprostredkovateľov. Vykonanie skúšky je zárukou absolvovania adekvátneho vzdelania na poskytovanie finančného sprostredkovania.

Skúsenosti a odborné zázemie kancelárie v oblasti povinného zmluvného poistenia mi dávajú istotu, že dokážeme byť relevantným partnerom pre ministerstvá/štát a verejnosť v akejkoľvek otázke týkajúcej sa PZP.

Niekedy klienti potrebujú riešiť množstvo problémov, napríklad pri prešetrovaní poistnej udalosti, alebo pri komunikácii s poisťovňami. Súd je jednou z ciest, ktorá je však často zdĺhavá a finančne náročná. Ako fungujú služby poisťovacieho ombudsmana, ktoré SLASPO zastrešuje?

Dôležitou súčasťou asociácie je Útvar poisťovacieho ombudsmana, ktorý funguje ako nezávislý subjekt alternatívneho riešenia sporov medzi klientom/spotrebiteľom a poisťovňou. Jeho prínos vidím hlavne v predchádzaní vzniku súdnych sporov.

Aj v prípadoch, keď výsledok riešenia sporu neuspokojí predstavu spotrebiteľa o jeho nárokoch, je vo veľa prípadoch možné predísť podaniu žaloby vysvetlením obsahu zmluvy a práv spotrebiteľa na plnenie. Takže okrem zmierlivého vyriešenia sporov prispieva poisťovací ombudsman v mnohých situáciách aj k zvyšovaniu finančnej gramotnosti spotrebiteľov. Práve jej nízka úroveň často býva dôvodom vzniku sporu.

Pôvodne ste avizovali, že v blízkej budúcnosti budeme na Slovensku čeliť vážnym demografickým, ako aj hospodárskym výzvam. Priblížte nám tie výzvy, ktorými poisťovníctvo už prešlo či prechádza?

Demografickej výzve čelíme podobne, ako väčšina západného sveta, už v súčasnosti. Potreba zabezpečenia adekvátneho príjmu na dôchodok s pribúdajúcim počtom seniorov a klesajúcou masou pracujúcich v produktívnom veku už nie je „predo dverami“, ale reálne začína ohrozovať možnosti súčasne nastaveného slovenského dôchodkového systému.

Rozdiel medzi počtom poberateľov dôchodku a prispievateľov do systému sa bude zvyšovať. Rastie význam vlastného zabezpečenia cez vhodné finančné rozhodnutia – a tým je napríklad aj životné poistenie. Poistka môže byť vhodnou alternatívou výpadku príjmu z dôvodu napríklad kritických chorôb alebo úrazu.


Mohlo by vás zaujímať: Unilink sa pripája k maklérovi Acrisure. Ivan Špirakus zostáva riaditeľom INSIA


Tak, ako sa mení životná situácia klienta, je dôležité tomu prispôsobiť aj poistenie a v čase ho prehodnocovať z hľadiska výšky a rozsahu krytia rizík. S ohľadom na celkovú hospodársku situáciu – najmä zvyšujúcu sa infláciu, je dôležité mať na pamäti aj fakt, že poistka uzavretá pred niekoľkými rokmi nemusí postačovať na krytie pôvodne zamýšľanej rizikovej situácie. Tieto faktory je potrebné brať do úvahy pri uzatváraní a revízii poistenia ako jedného z pilierov vlastného finančného zabezpečenia.

Nemalým problémom na tuzemskom trhu je aj nepredvídateľná legislatíva. Naposledy vzbudilo pozornosť avizované zvýšenie osobitného odvodu, čím by pokračovala destabilizácia podnikateľského prostredia. Ako z tohto pohľadu hodnotíte legislatívne prostredie či avizované novinky? Čo je potrebné zlepšiť?

Slovenská asociácia poisťovní má na poistnom trhu svoju nezastupiteľnú úlohu. Zastupujeme takmer 95 % trhu, našimi členmi sú poisťovne s licenciou Národnej banky Slovenska a tiež pobočky poisťovní z členských štátov EÚ – v našom prípade české. Svojim členom sme podporou predovšetkým v oblasti presadzovania záujmov pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa poisťovníctva.

Snažíme sa o nastavenie takých legislatívnych pravidiel, ktoré v dlhodobom horizonte umožnia zdravé podnikanie v poisťovníctve na Slovensku. A aj v záujme štátu by malo byť poskytnúť subjektom, ktoré daňami prispievajú do štátneho rozpočtu, také podmienky na poskytovanie svojich služieb, aby mali motiváciu na Slovensku zostať.

Rozumieme potrebe kryť zdroje na financovanie funkcií štátu. No extra zdaňovanie, ktoré sa v iných okolitých štátoch nevyskytuje, bude daňové subjekty od zotrvania na Slovensku skôr odrádzať.

Poisťovne sú pre štát zdrojom daní z príjmu a dodatočných daní a odvodov (8 % daň z neživotného poistenia) a odvodov (8 % odvoz z povinného zmluvného poistenia a osobitný odvod z podnikania regulovaných subjektov). Zo strany štátu by sme aj s ohľadom na tento fakt uvítali väčšiu podporu tých, ktorí majú záujem sa poistiť, a tak zodpovedne chrániť svoj život a majetok.

Vidíte do budúcnosti nejaké možné zlepšenie v danej oblasti?

Na zlepšenie súčasnej situácie a do budúcna očakávame dôsledné dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu. Obchádzanie odbornej diskusie pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa poisťovníctva môže v praxi vyústiť do aplikačných problémov. Za asociáciu a kanceláriu môžem garantovať pripravenosť našich odborných kapacít na pripomienkovanie návrhov legislatívy v oblasti poistného práva.


Mohlo by vás zaujímať: Unilink sa pripája k maklérovi Acrisure. Ivan Špirakus zostáva riaditeľom INSIA


Aktuálna situácia v predkladaní návrhov zákonov (máj 2023) je bezprecedentná. Sme ochotní a pripravení podporiť rozumné návrhy, ktoré majú ambíciu zlepšiť situáciu na poistnom trhu – a to predovšetkým samotným klientom. Za taký považujeme návrh na vyraďovanie nepoistených vozidiel z prevádzky a zavedenie príspevku osoby bez poistenia do garančného fondu kancelárie.

Návrhy asociácie a kancelárie k tejto otázke sa dlhodobo stretávali s nepochopením štátu. Dopad zvyšujúcich sa škôd nepoistených vozidiel na poisťovne je však enormný a súčasný systém pokút nefunguje.

Ak bude návrh v parlamente prerokovaný, kancelária je pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť a pomôcť „vyčistiť“ slovenské cesty od áut, ktoré ignorujú podmienky prevádzky na cestných komunikáciách a zároveň zaviesť férový systém platby za nepoistené vozidlo.

Čím bude poistný trh prechádzať v najbližšom období z pohľadu SLASPO? Na čo sa budú musieť poisťovne pripraviť z pohľadu ďalších prioritných výziev?

Častokrát sú to situácie a problémy, ktoré bežný klient nevidí, ale ovplyvňujú chod poisťovne, náklady a vo výsledku aj ponuku produktov. Čaká nás veľké množstvo európskej aj lokálnej legislatívy.  Implementácia smernice o poistení motorových vozidiel prinesie novinky do právnej úpravy PZP.

Poistný sektor zásadne ovplyvní implementácia štandardov IFRS 17 Poistné zmluvy a IFRS 9 Finančné nástroje. Táto najväčšia zmena v účtovníctve poisťovní od zavedenia IFRS si vyžiadala rozsiahle zmeny v informačných systémoch a úpravy procesov.

Retailová investičná stratégia, ktorú Európska komisia čoskoro predstaví členským štátom, môže zásadne zmeniť situáciu na európskom trhu životného poistenia. Mohla by totiž obsahovať aj zákaz provízií pri distribúcii investičných produktov založených na poistení. Tento fakt však paradoxne môže viesť k obmedzeniu prístupu spotrebiteľov k investičným produktom, ako sa ukazuje na príkladoch niektorých európskych krajín (Holandsko, UK).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aktívne v príprave projektov dátovej integrácie a „digitalizácie“ rôznych životných situácií bežných občanov. Konečným cieľom je odstránenie byrokracie a využívanie už známych dát. Asociácia i kancelária participujú na príprave aplikovateľnej úpravy.

V neposlednom rade budeme určite v najbližšom svedkami využívania umelej inteligencie, v pozitívnom aj v negatívnom smere. Na európskej úrovni sa ňou zaoberá nariadenie, ktorým by mala byť zabezpečená vyvážená regulácia na vybalansovanie jej prínosov a potenciálnych hrozieb.

Martin Kaňa: Výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovní. Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kariéru odštartoval v bankovom sektore – od roku 1999 pôsobil v Tatrabanke, od roku 2002 v Slovenskej sporiteľni, má skúsenosti tiež z kapitálového trhu – viedol spoločnosť obchodujúcu s cennými papiermi. V poisťovníctve získal riadiace skúsenosti vo funkcii predsedu predstavenstva Poisťovne Slovenskej sporiteľne (2010 - 2017). Od roku 2018 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Poštovej banky a Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články