Milan Daráš, SLASPO: „Podvodom dokážeme zabrániť efektívnejšou výmenou údajov“


			Milan Daráš, SLASPO: „Podvodom dokážeme zabrániť efektívnejšou výmenou údajov“
6.3.2019 Poistný trh

Poisťovniam na Slovensku pri odhaľovaní poistných podvodov už viac ako dva roky pomáha Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) prostredníctvom registra poistných udalostí.

Ako uvádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk Milan Daráš, tajomník sekcie pre boj s poisťovacími podvodmi SLASPO, do registra by radi doplnili ešte jeden dôležitý údaj, a to rodné čísla účastníkov poistnej udalosti alebo škodovej udalosti. Uvedená téma odznela na tlačovej konferencii Allianz – Slovenskej poisťovne.

Aké boli uplynulé mesiace pre vašu sekciu a na čo ste kládli dôraz v rámci vašich aktivít?
Našou najdôležitejšou úlohou bolo upraviť a rozšíriť register poistných udalostí o nové informácie. Register je jedným z efektívnych nástrojov na odhaľovanie poistných podvodov už viac ako dva roky. V priebehu uplynulých deviatich mesiacov sme ho museli upraviť, otestovať a zabezpečiť opäť jeho plnú funkčnosť.

Do registra teda môžu všetky poisťovne na tunajšom poistnom trhu ukladať údaje o klientoch a všetkých poistných udalostiach, aj ich aktualizovať na dennej báze. Aj bežný poistenec môže do registra nahliadnuť, ak o to požiada svojho poisťovateľa.

O aké konkrétne údaje sa register poistných udalostí rozšíril?
Do konca minulého roka figurovalo v registri poistných udalostí predovšetkým meno, priezvisko, obchodné meno, identifikačné číslo účastníkov poistnej udalosti, adresa ich trvalého pobytu, dátum a číslo poistnej udalosti i evidenčné číslo motorového vozidla. Prax však ukázala, že dané informácie sú nepostačujúce a je potrebné ich rozšíriť.

Štát nám vyhovel a na základe zákona o poisťovníctve umožnil doplniť do neho poisťovňu, ktorá tam údaj vložila, označiť poistenie, ku ktorému sa vzťahuje, vložiť výšku vyplateného poistného plnenia i poznačiť príznak, či išlo o totálne poškodenie vozidla. Očakávame, že uvedené informácie urýchlia samotný proces vyšetrovania a zároveň zvýšia úspešnosť odhaľovania poistných podvodov.

Počet poisťovacích podvodov každoročne klesá, prispievajú k tomu aj moderné technológie. Dokáže vás v tomto prípade ešte niečo prekvapiť?
Poistný podvod je trestný čin, nemôže nás ničím prekvapiť. Štatistiky jednotlivých poisťovní ukazujú, že počet podvodníkov sa z roka na rok znižuje, avšak ich metódy sú čoraz sofistikovanejšie. K výraznému odhaľovaniu pochybných praktík napomáhajú informačné technológie a veríme, že v neposlednom rade aj náš register poistných udalostí. Pre podvodníkov je tak čoraz náročnejšie získať napríklad bonus alebo si nárokovať poistné za jednu udalosť z viacerých poisťovní, nakoľko tieto dokážu medzi sebou efektívne komunikovať.

Na čo sa chcete prioritne zamerať v ďalšom období?
V ďalšom období by sme radi do registra poistných udalostí doplnili ešte jeden dôležitý údaj, a to rodné čísla účastníkov poistnej udalosti alebo škodovej udalosti. To však predpokladá ďalšiu úpravu zákona. V rámci Slovenskej asociácie poisťovní máme záujem vymieňať si aj ďalšie informácie mimo registra (ktoré nám umožňuje zákon o poisťovníctve – § 72 ods. 4), takže plánujeme vytvoriť komunikačnú platformu na danej báze, ktorá nám v tom, veríme, úspešne pomôže.
 

Aké údaje sa doplnili do registra poistných udalostí od roku 2019:

  • názov poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne, ktorá zaevidovala poistnú udalosť alebo škodovú udalosť,
  • typ poistenia, ku ktorému sa poistná udalosť alebo škodová udalosti viaže,
  • výška vyplateného poistného plnenia,
  • výška vytvorenej rezervy k nahlásenej poistnej udalosti alebo škodovej udalosti,
  • príznak, že išlo o totálne poškodenie vozidla,
  • údaje potrebné k zabezpečeniu povinnosti poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne podľa § 72 ods. 12 zákona o poisťovníctve (povinnosť poisťovne uchovávať údaje v registri po dobu vymedzenú zákonom).

Zdroj: SLASPO 

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články