Zvýšené ročné príspevky pre agentov: Takto to vidí NBS


			Zvýšené ročné príspevky pre agentov: Takto to vidí NBS

Národná banka Slovenska vydala koncom minulého mesiaca rozhodnutie, ktorým určuje výšku ročných príspevkov pre subjekty finančného trhu na rok 2020. Došlo v ňom k výrazným zmenám. Čo na to hovorí regulátor?

Ročný príspevok samostatného finančného agenta a finančného poradcu bol v roku 2019 určovaný pevnou sumou bez ohľadu na finančné príjmy týchto subjektov. Po novom sa bude odvíjať od tzv. základu sadzby. Ktoré faktory najväčší vplyv na uvedené novinky a prečo sa zavádzajú? Spýtali sme sa na to priamo Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska pri určovaní ročných príspevkov pre subjekty finančného trhu podľa zákona o dohľade berie do úvahy charakteristiky prispievateľov a náročnosť výkonu dohľadu nad nimi vrátane súvisiacich nákladov. „Určujeme ročné príspevky pre všetkých prispievateľov toho istého druhu za rovnakých podmienok, rovnakým spôsobom a v rámci zákonom stanovených rozpätí sadzieb pre ročné príspevky,“ povedala pre portál oPoistení hovorkyňa banky Martina Vráblik Solčányiová.

Zmena pre rok 2020

V roku 2018 prišlo k novele zákona o dohľade s účinnosťou od 1. januára 2019. Pre výpočet ročných príspevkov samostatných finančných agentov sa základ sadzby určí ako súčet zložiek základu sadzby za každý sektor finančného trhu, v ktorom je samostatný finančný agent (SFA) oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie.

„Zložka základu sadzby za príslušný sektor sa zisťuje ako rozdiel kladných a záporných finančných tokov v účtovníctve SFA, vykázaných podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka. Tie je povinný každý samostatný finančný agent povinný predkladať Národnej banke Slovenska na jej požiadanie. Tento výpočet bol prvýkrát aplikovaný pri určovaní ročných príspevkov na rok 2020,“ dodala pre portál Martina Vráblik Solčányiová.

NBS nepredpokladá dopad na trh

Na výpočet kladných finančných tokov používa objem všetkých finančných odmien, ktoré SFA nadobudol za finančné sprostredkovanie a boli mu vyplatené počas roka 2018 príslušnými finančnými inštitúciami. „Na výpočet záporných finančných tokov sa používa objem všetkých finančných odmien vrátených finančným inštitúciám, ktoré boli odpísané z účtu SFA počas kalendárneho roka 2018, na ktoré mu zanikol alebo nevznikol nárok,“ podotýka hovorkyňa. NBS nepredpokladá významný dopad na finančný trh, a to ani u subjektov, u ktorých došlo k navýšeniu príspevkov z dôvodu zmeny právnej úpravy.

Dopady na banky, poisťovne a zaisťovne

Sadzby ročných príspevkov na rok 2020 pre banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne sú vypočítané na základe aktív prispievateľa vykázaných v jeho účtovnej závierke. Tá je zostavená podľa účtovných pravidiel a účtovných štandardov k 31. decembru 2018 (alebo k poslednému dňu prispievateľovho hospodárskeho roka 2018) a overená audítorom.

V jednotlivých sektoroch finančného trhu podľa hovorkyne nedošlo v priebehu roka 2019 k významným zmenám pri určovaní ročných príspevkov na rok 2020. „V niektorých individuálnych prípadoch však môže byť zaznamenaný vyšší medziročný nárast ročného príspevku najmä v kontexte zvýšenia objemu aktív jednotlivých subjektov finančného trhu,“ konštatuje hovorkyňa.

Má sa viac zlepšiť informovanosť trhu

Ročné príspevky dohliadaných subjektov patria medzi zákonom stanovené výnosy z hospodárenia NBS (teda vrátane ročných príspevkov samostatných finančných agentov a finančných poradcov). Tieto výnosy tak slúžia na čiastočnú kompenzáciu nákladov NBS na výkon dohľadu nad finančným trhom.

„Podobné princípy refundácie nákladov dohľadu sú zaužívané aj v ostatných krajinách Eurosystému. Od budúceho roka pripravujeme zmenu interných procesov pre zabezpečenie určenia ročných príspevkov a informovanosti subjektov v skoršom období ako v poslednom štvrťroku kalendárneho roka,“ uzatvára pre portál oPoisteni.sk Martina Vráblik Solčányiová.

Vyberáme z Vestníka čiastka 36, zverejného 30. októbra 2019

Výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov na rok 2020 (právnické osoby)


Príspevky právnické osoby

Výška ročného príspevku pre samostatných finančných agentov na rok 2020 (fyzické osoby)

Prííspevky A

Výška ročného príspevku pre finančných poradcov na rok 2020 (fyzické osoby)

Vybrané príspevky

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články