Finanční agenti a sprostredkovatelia očami NBS za rok 2018


			Finanční agenti a sprostredkovatelia očami NBS za rok 2018
3.4.2019 Poistný trh

Podľa správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS bolo ku koncu vlaňajška v registri finančných agentov a finančných poradcov (REGFAP) zaregistrovaných 34 443 subjektov. 

Povoľovacie konania

K 31. decembru 2018 bolo v registri finančných agentov a finančných poradcov (REGFAP)  zaregistrovaných spolu 34 443 subjektov. V roku 2018 nadobudlo právoplatnosť 16 povolení na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta (SFA) a jedno povolenie na vykonávanie činnosti finančného poradcu (FP). V oboch prípadoch išlo iba o právnické osoby.

Do REGFAP bolo v roku 2018 zapísaných 14 nových subjektov v rôznych sektoroch, nakoľko v rámci platnej legislatívy NBS zapíše finančného agenta alebo finančného poradcu do REGFAP až po splnení zákonom ustanovených požiadaviek, t. j. po predložení informácie o zápise povolenej činnosti SFA/FP
do obchodného registra a po predložení kópie poistnej zmluvy spolu s dokladom o uhradení poistného. V roku 2018 bolo zrušených 48 zápisov samostatného finančného agenta.

Zákonnými dôvodmi boli najmä vrátenie povolenia a zrušenie právnickej osoby. V roku 2018 bolo do REGFAP zapísaných 325 finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorí sú na území SR oprávnení vykonávať činnosť na základe práva na slobodné poskytovanie služieb bez zriadenia organizačnej zložky a 2 finanční sprostredkovatelia so zriadením organizačnej zložky.

V sektore úverov na bývanie bolo v roku 2018 zapísaných 6 sprostredkovateľov z iného členského štátu. NBS v roku 2018 elektronicky prijala a spracovala 7485 návrhov od navrhovateľov samostatných
finančných agentov a finančných inštitúcií na zápis, zmeny a zrušenie zápisov ich podriadených subjektov (podriadených finančných agentov a viazaných finančných agentov) v REGFAP.

Sankčné konania v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

V oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva viedol útvar dohľadu nad finančným trhom v roku 2018 10 konaní, z toho v roku 2018 boli začaté 2 konania o uložení sankcie. V roku 2018 nadobudlo právoplatnosť 11 rozhodnutí o uložení sankcie.

Registrácia poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania

Útvar dohľadu nad finančným trhom v roku 2018 posúdil 13 návrhov právnických osôb na zápis do Registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania (register poskytovateľov) vrátane posúdenia splnenia podmienok týchto právnických osôb na zápis do registra poskytovateľov. Útvar dohľadu nad finančným trhom zapísal v roku 2018 do registra poskytovateľov 13 právnických osôb.

Priebežný dohľad / Dohľad na diaľku

Dohľadom na diaľku v roku 2018 bolo vyhodnotené splnenie informačnej povinnosti predložiť NBS výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania samostatných finančných agentov za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017, hlásenie MIFID II a bola zabezpečená aktualizácia údajov o podriadených subjektoch v REGFAP prostredníctvom spracovania prijatých aktualizačných formulárov.

V druhom štvrťroku 2018 NBS písomne požiadala o predloženie výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania všetkých samostatných finančných agentov s aktuálne platným zápisom v REGFAP. Na základe spracovania doručených výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania prostredníctvom aplikácie REGFAP boli v priebehu mesiacov október až december 2018 identifikované dohliadané subjekty, ktoré hlásenie nedoručili.

Zároveň NBS písomne požiadala všetkých samostatných finančných agentov s povolením na výkon činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu o predloženie hlásenia MiFID II, z dôvodu, že v súvislosti s aplikáciou ustanovení smernice MiFID II a nariadenia MiFIR došlo k zásadnej zmene výkonu činnosti finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu. Na základe spracovania doručených hlásení  MiFID II boli identifikované dohliadané subjekty (SFA), ktoré hlásenie MiFID II nepredložili.

Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením NBS požiadal listom zo dňa 26. júla 2018 všetkých samostatných finančných agentov s aktuálne platným zápisom v REGFAP o aktualizáciu údajov ich podriadených subjektov prostredníctvom aktualizačného formulára. Na základe spracovania údajov v priebehu augusta až októbra 2018 boli aktualizované údaje podriadených subjektov.

Na základe podnetov fyzických a právnických osôb na činnosť subjektov, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, dohľadom na diaľku (vyžiadaním dokladov a informácií) NBS preverovala opodstatnenosť prijatých podaní. Predmetom dohľadu na diaľku bola aj kontrola poskytovania finančnej výhody klientovi v súvislosti s finančným sprostredkovaním v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, v zmysle ktorého finančný agent nesmie poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo výhody hmotnej povahy alebo nehmotnej výhody.

V druhom štvrťroku 2018 bol vykonaný dohľad na diaľku u SFA, zameraný na zhodnotenie činností spoločnosti ako samostatného finančného agenta a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti dodržiavania podmienok pri vykonávaní finančného sprostredkovania, najmä zmeny v skutočnostiach uvedených v žiadostiach o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Spoločnosť vrátila povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta dňa 19. septembra 2018.

V poslednom štvrťroku 2018 NBS písomne požiadala samostatných finančných agentov a finančných poradcov s aktuálne platným zápisom v REGFAP ku dňu dožiadania o predloženie informácií týkajúcich sa ich povinností pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (za obdobie rokov 2016 a 2017), ktoré budú spracované a vyhodnotené v roku 2019.

NBS v roku 2018 elektronicky prijala a spracovala 7485 návrhov od navrhovateľov samostatných finančných agentov a finančných inštitúcií na zápis, zmeny a zrušenie zápisov ich podriadených subjektov (podriadených finančných agentov, viazaných finančných agentov, viazaných investičných agentov) v REGFAP, preverovala a vybavovala aj ďalšie požiadavky právnických a fyzických osôb (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa, odpovede exekútorom, odpovede na podnety a dožiadania fyzických a právnických osôb).

V súvislosti s prideľovaním údaja IČO NBS v zmysle zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci oznámila listom pridelenie údaja IČO fyzickým osobám – podnikateľom v počte 10205.

Dohľad na mieste

Komplexné dohľady za oblasť finančného sprostredkovania a finančného poradenstva boli v roku 2018 zamerané na preverenie dodržiavania ustanovení zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, osobitných predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na území SR, dodržiavanie podmienok určených v povoleniach a vychádzali z plánu dohľadov na mieste a požiadaviek iných útvarov NBS.

V oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva boli v roku 2018 vykonané dva komplexné dohľady na mieste u samostatných finančných agentov právnických osôb, pričom jeden z dohľadov nebol formálne ukončený v roku 2018. V 3. štvrťroku 2018 boli formálne ukončené komplexné dohľady na mieste u dvoch samostatných finančných agentov, ktoré boli začaté v roku 2017.

Dohľadom na mieste boli identifikované nedostatky v činnosti dohliadaných subjektov, ktoré spočívali v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä v týchto oblastiach:

 • zmien v skutočnostiach uvedených v žiadostiach o udelenie a zmenu povolenia
  na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta,
 • organizačného a technického zabezpečenia,
 • činnosti odborného garanta,
 • plnenia oznamovacích a informačných povinností voči NBS,
 • vedenia záznamov o činnosti a vnútornej organizácii,
 • preukazovania splnenia podmienok odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti podriadených finančných agentov,
 • zrušenia zápisu v registri vedenom NBS v zákonných lehotách,
 • poskytovania zákonných informácií potenciálnemu klientovi a klientovi pred uzavretím
  zmluvy o poskytnutí finančnej služby 
Zdroj: Národná banka Slovenska

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články