NBS vlani prijala celkovo 1948 podaní od finančných spotrebiteľov


			NBS vlani prijala celkovo 1948 podaní od finančných spotrebiteľov

Najviac sa ľudia pritom sťažovali na poisťovne, pri tomto sektore zaznamenala NBS medziročne 3-percentný nárast na 1118 podaní.

Ľudia sa Národnej banke Slovenska (NBS) vlani sťažovali menej. Celkovo prijala 1948 podaní finančných spotrebiteľov, čo bolo o 416 podaní menej ako v roku 2017. Dôvodom bolo aj to, že skončili niektoré nebankové spoločnosti. Vyplýva to zo Správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom.

Z celkového počtu podaní bolo 689 (35 %) vyhodnotených ako opodstatnených, teda klienti sa odôvodnene sťažovali na postup finančnej inštitúcie. Až 277 podaní (60 %) bolo opodstatnených a ukončených tak, že finančná inštitúcia sama vykonala nápravu voči klientovi. Celkovo však bolo vlani podaní menej ako v predošlom roku.

Všetky boli pre NBS vlani zdrojom informácií, ktoré využila pri výkone dohľadu. „Dôvody zníženia počtu podaní je možné vidieť aj v tom, že niekoľko nebankových veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery skončilo, prípadne utlmilo svoju činnosť, a taktiež, že poisťovňa Rapid life vstúpila do konkurzu," priblížila v správe NBS.

Najviac sa ľudia pritom sťažovali na poisťovne, pri tomto sektore zaznamenala NBS medziročne 3-percentný nárast na 1118 podaní.

„Väčšina námietok v sektore poisťovníctva smerovala voči nedostatočnej transparentnosti pri ponúkaní produktov pri vstupe do zmluvného vzťahu, ako aj voči následnej nedostatočnej transparentnosti pri výpočte výšky poistného plnenia alebo pri jeho zamietnutí," priblížila NBS.

Sťažnosti týkajúce sa výšky poistného plnenia boli najmä v prípade poistenia majetku a poistenia zodpovednosti. Vysoký počet podaní sa stále týkal aj nepreplatenia poistného plnenia pri poškodení čelného skla na motorovom vozidle. Takéto podania tvorili až 14 % z celkového počtu sťažností. Ďalej klienti namietali aj zdravotné výluky pri poistnom plnení, ľudia sa tiež sťažovali na vysoké poplatky pri produktoch investičného životného poistenia.

Klesol počet sťažností na nebankových veriteľov a ich spotrebiteľské úvery, a to na 194 podaní, v roku 2017 ich pritom bolo 353. Väčšina námietok sa však týkala uzatvorených zmlúv v čase, kedy poskytovatelia nepodliehali dohľadu NBS.

Národná banka zaznamenala tiež 520 podaní v sektore bankovníctva. „Pretrvávali námietky voči poplatkom súvisiacim s úvermi na bývanie a spotrebiteľskými úvermi poskytovanými bankami a námietky týkajúce sa kartových a platobných transakcií," priblížila v správe NBS. Mierne zvýšený počet podaní sa týkal aj odmietnutia otvorenia účtu v banke alebo zrušenia už existujúceho účtu.

Počet doručených podaní sa nezvýšil v sektore kapitálového trhu, ktorých bolo 42. „Z povahy podaní je ale zrejmé zvýšené obchodovanie s finančnými nástrojmi so subjektmi, ktoré nie sú dohliadané NBS, ako aj investovanie do vysoko rizikových finančných nástrojov, kde spotrebitelia utrpeli veľké finančné straty," upozornila slovenská centrálna banka.

Podaní týkajúcich sa finančného sprostredkovania bolo 25 a zostali na úrovni roka 2017. Ľudia boli nespokojní najmä s rozsahom a kvalitou poskytnutých informácií od sprostredkovateľov, namietali tiež plnenie informačných povinností.

Zdroj: TASR, Národná banka Slovenska

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články