Vladimír Matuščin, INSIA:  „Novela o finančnom sprostredkovaní má rezervy. Nahráva viazaným agentom“


			Vladimír Matuščin, INSIA:  „Novela o finančnom sprostredkovaní má rezervy. Nahráva viazaným agentom“

Vyššie náklady na vzdelávanie i väčšia administratívna záťaž, ktoré by v budúcom roku mali znášať makléri na svojich pleciach. Rezort financií totiž uvažuje nad tým, aby mal každý podriadený finančný agent uzatvorenú svoju vlastnú poistku profesnej zodpovednosti. Ak niekto podniká ako právnická osoba, po novom bude potrebovať vlastného odborného garanta.

Aj toto prináša avizovaná novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je aktuálne v pripomienkovom konaní. Otázok na zodpovedanie je podľa Vladimíra Matuščina, zakladateľa a koordinátora siete INSIA na Slovensku viac a treba sa nad nimi zamyslieť.

Vladko_Matuscin

Čo hovoríte na návrh novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorú aktuálne rezort financií predložil do medzirezortného pripomienkového konania?
Za Slovenskú asociáciu sprostredkovateľov v poisťovníctve sme dali návrhy a pripomienky k uvedenej novele. Určité úpravy sú podľa nás nevyhnutné. Každý podriadený finančný agent by mal po novom každý rok absolvovať odbornú skúšku v rámci svojho finančného vzdelávania.

Agent na základnom stupni ju však mať nemusí, čiže spotrebiteľ sa môže stretnúť napríklad s nepreskúšaným viazaným finančným agentom. Otázne tiež je, či pôjde opakovane o tú istú skúšku, alebo sa to bude meniť, keďže vzdelávanie by malo byť kontinuálne a odzrkadľovať potreby trhu. Je nezmyselné, aby nás niekto preskúšaval neustále len z tej istej oblasti.

Ako si teda rezort predstavuje sprísnenie odbornej spôsobilosti v poisťovníctve?
Európska smernica IDD, ktorá sa má implementovať aj do našej legislatívy, prináša minimálnu požiadavku 15 hodín vzdelávania, ktoré treba absolvovať každoročne. Avizovaná slovenská novela však nezadefinovala vzdelávanie počtom hodín.

Pre podriadeného finančného agenta má byť povinnosť absolvovať stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vykonať skúšku u vzdelávacej akreditovanej inštitúcii. Pri viazaných finančných agentoch stačí, ak ich preškolí a dovzdelá priamo poisťovňa. Tá sa nemusí nikde prezentovať, akým spôsobom bude školiť či vzdelávať svojich ľudí.

Otázne je, aká bude kvalita zabezpečeného vzdelávania... Aj poisťovne totiž zvádzajú medzi sebou konkurenčný boj a ide im o celkové znižovanie nákladov. Nevidím dôvod na to, aby viazaní finanční agenti mali inú odbornú spôsobilosť ako ostatní. Avizovaná ochrana spotrebiteľa by v takomto prípade nebola naplnená.

Novinky v legislatíve pravdepodobne aj poriadne zdvihnú náklady finančným agentom. Skúšali ste to vyčísliť?
Po novele zákona by mal mať každý podriadený finančný agent uzatvorenú svoju vlastnú poistku, ktorá vychádza od 400 do 600 eur ročne, v závislosti od poisťovne. Na poistnom trhu pôsobí zhruba 26-tisíc finančných agentov, z nich približne 10-tisíc viazaných, 16-tisíc podriadených finančných agentov.

Ak budú musieť mať uzatvorenú vlastnú poistku profesnej zodpovednosti, v priemere za 500 eur ročne, pre poisťovne by to znamenalo príjem 13 miliónov eur poistného navyše. Pre každého makléra to bude znamenať okrem zvýšených nákladov aj zvýšenie administratívnej záťaže, spojené s prijímaním či odchodom každého agenta.

Zmeny sa majú dotknúť aj práce odborných garantov. O čo vlastne ide?
V súčasnosti samostatný finančný agent ako právnická osoba musí mať podľa aktuálnej legislatívy odborného garanta. Novelou sa má zo zákona vypustiť slovo „samostatný". Po novom by teda museli mať aj podriadení finanční agenti právnické osoby odborného garanta, avšak odborný garant môže byť v rovnakom čase len u jedného finančného agenta.

Aktuálne je na trhu zhruba 2500 podriadených finančných agentov právnických osôb, takže tí by potrebovali v priebehu budúceho roka získať rovnaký počet odborných garantov. Otázne je, kde ich bude trh hľadať.

V novele sa tiež uvádza sprísnenie pokút. Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie povinností štatutára, môže mu uložiť pokutu do 50-tisíc eur. Čo platí dnes?
Áno, štatutár by mohol po novom dostať pokutu až 50-tisíc eur. V súčasnosti sa toto nastavenie pokút odvíja od 6 alebo 12-násobku priemerného mesačného platu.

Ministerstvo financií plánovalo tiež upraviť reguláciu spôsobu výplaty a výšky odmien pre finančných agentov. Deje sa to v rámci tejto novely?
Po novom sa presadzuje zverejňovanie odmien finančných agentov, kým doteraz sa uvádzal len spôsob ich vyplácania. Za odmenu sa považuje všetko, čo finančný agent celkovo dostane od poisťovne.

Spomínali ste viaceré rezervy v praxi. Je v nej niečo, čo by reálne mohlo spotrebiteľom reálne pomôcť?
Oceňujem napríklad, že v zákone sa majú upraviť požiadavky na základný stupeň odbornej spôsobilosti pri viazaných agentoch. Doteraz platilo, že viazaný finančný agent mohol začal okamžite sprostredkovať poistenie klientom, pričom stačilo, aby do troch mesiacov absolvoval osobitné finančné vzdelávanie.

Po novom sa zo zákona vypúšťa výnimka troch mesiacov na odbornú spôsobilosť pre základný stupeň s tým, že sa bude vyžadovať splnenie tejto požiadavky od samotného začiatku vykonávania činnosti, respektíve zápisu do registra NBS. Uvidíme, čo v konečnom dôsledku novela prinesie.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Vladimír Matuščin, INSIA:  „Novela o finančnom sprostredkovaní má rezervy. Nahráva viazaným agentom“

Beáta Cajchanová,  11. 8. 2017

Osobne som naklonená sprísneným požiadavkam na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov. Som proti metóde e-learniungu, nie efektívna, tí , ktorí sa k nej prikláňajú majú obrovské rezervy skutočného profesionála, ktorý je v kontakte predovšetkým s beprofesionálnym klientom. Každý odborník a v každej oblasti sa povinne vzdeláva. Odtrániíť e-learnig, venovať dostatočný časový priestor osobitnému finančnému vzdelávaniu prezenčnou formou. Odborného garanta, predtým vedúceho zodpovedného zamestnanca od účinnosti Z.č. 186/2009 Z.z. má predsa každý SFA v zmysle ustanovení predmetného zákona. Musí byť odborný garant. SFA a PFA, ako aj finanční poradcovia nezvládnu náročnosť činností  odborného garanta, logicky - vykonávajú finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo, no ich činnosť  musí byť riadená, kontrolovaná, usmerňovaná, to dokáže len osobnosť odborného garanta. Legislatíva sa mení viac , než veľmi často a jej zmeny musia byť implementované do vnútorných aktov riadenia.

Súvisiace články