Poisťovne musia rozšíriť interné predpisy o riziká ohrozujúce udržateľnosť


			Poisťovne musia rozšíriť interné predpisy o riziká ohrozujúce udržateľnosť

Od augusta sa menia európske predpisy, ktoré sa týkajú začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť do správy a riadenia poisťovní.

Od augusta sa menia európske predpisy, ktoré sa týkajú začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť do správy a riadenia poisťovní.

Poisťovniam pribúda povinnosť zohľadňovať faktory udržateľnosti vo vzťahu k poistníkom. V interných predpisoch musia upraviť riziká ohrozujúce udržateľnosť a zaviesť postupy na ich identifikáciu, posúdenie a riadenie.


Mohlo by vás zaujímať: NBS: Finančná stabilita zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká


Rizikom ohrozujúcim udržateľnosť sa myslí udalosť alebo stav (environmentálna, sociálna alebo v oblasti správy a riadenia), ktoré by mohli mať negatívny vplyv na hodnotu investície alebo záväzku. 

Faktory udržateľnosti sú definované ako environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii a úplatkárstvu. Poisťovňa je povinná doplniť riziká ohrozujúce udržateľnosť do interných predpisov, ktoré upravujú riadenie rizík a zásady odmeňovania.


Mohlo by vás zaujímať: Banky aj poisťovne sú podľa NBS kapitálovo dobre vybavené


Riadenie rizík

Poisťovne musia doplniť úpravu riadenia rizík najmä v týchto oblastiach:

  1. riadenie investičného rizika - doplniť opatrenia na zabezpečenie identifikácie, posúdenia a riadenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť v súvislosti s investičným portfóliom;
  2. upisovanie rizík a tvorba rezerv - doplniť opatrenia na posúdenie a riadenie rizika straty alebo nepriaznivej zmeny v hodnotách poistných záväzkov z dôvodu neprimeraných predpokladov pri oceňovaní a vytváraní rezerv v dôsledku rizík ohrozujúcich udržateľnosť;
  3. funkcia riadenia rizík - musí obsahovať určovanie a posudzovanie rizík ohrozujúcich udržateľnosť.Poisťovne musia doplniť úpravu riadenia rizík najmä v týchto oblastiach

Zásady odmeňovania

Do politiky odmeňovania bude potrebné doplniť informáciu, ako zohľadňuje začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do systému riadenia rizík.

Investovanie poisťovne

Posúdenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť sa stane aj súčasťou zásady obozretnej osoby, kde sa poisťovniam pridáva povinnosť zohľadňovať

  • riziká ohrozujúce udržateľnosť a
  • potenciálny dlhodobý vplyv investičnej stratégie a rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Investičná stratégia a rozhodnutia poisťovne majú odrážať preferencie zákazníkov zohľadnené pri schvaľovaní produktu z hľadiska udržateľnosti.

Zavedenie postupov na identifikáciu, posúdenie a riadenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a ich zapracovanie do vnútorných predpisov podľa požiadaviek regulátora môže byť pre poisťovne výzvou. Za nesplnenie alebo nesprávne splnenie povinností môžu dostať pokutu do 1 000 000 eur alebo inú sankciu. 

 

Zdroj: KMPG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články