Fairfax, 1. kvartál 2020: Zisk z upisovania rizika sa medziročne zvýšil o 17 %


			Fairfax, 1. kvartál 2020: Zisk z upisovania rizika sa medziročne zvýšil o 17 %
19.5.2020 Zahraničie

Na konci prvého kvartálu 2020 spoločnosť Fairfax Financial Holdings oznámila konsolidovanú hodnotu hrubého predpísaného poistného 4 776 000 000 USD, čo predstavuje medziročný nárast o 1,0 %. Hodnota čistého predpísaného poistného sa zvýšila o 10,1 % na 3 699 900 000 USD.

Bol zaznamenaný konsolidovaný kombinovaný ukazovateľ poisťovacích a zaisťovacích operácií 96,8 % so ziskom z upisovania rizika 103 100 000 USD v porovnaní s kombinovaným ukazovateľom 97,0 % a ziskom z upisovania 88 400 000 USD z roku 2019, čo primárne odráža nárast čistého prijatého poistného a vyšší čistý priaznivý vývoj rezervy za predchádzajúci rok, ktoré sa čiastočne kompenzovali súčasnými vyššími stratami z katastrofy a v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Spoločnosť Fairfax skončila prvý kvartál tohto roku s čistou stratou 1 259 300 000 USD, ktorá primárne odráža nerealizované úbytky hodnôt finančného umiestnenia.

Predbežné čísla Fairfax, 1. kvartál 2020, medziročné zmeny

 • Hrubé predpísané poistné: 4 776 000 000 USD (+1,0 %)
 • Čisté predpísané poistné: 3 699 900 000 USD (+10,1 %), z toho:
  • Northbridge: 309 000 000 USD (+20,1 %)
  • Odyssey Group: 864 000 000 USD (+8,2 %)
  • Crum & Forster: 651 000 000 USD (+20,5 %)
  • Zenith National: 254 000 000 USD (-6,9 %)
  • Brit: 448 000 000 USD (+3,3 %)
  • Allied World: 801 000 000 USD (+10,1 %)
  • Fairfax Asia: 61 000 000 USD (+15 %)
  • Iné: 312 000 000 USD (+12,4 %)
 • Kombinovaný ukazovateľ: 96,8 % (−0,2 percentuálneho bodu)
 • Zisk z upisovania rizika: 103 000 000 USD (+16,6 %)
 • Čisté príjmy (straty): 1 259 000 000 (1. kvartál 2019: 769 000 000)

Čisté predpísané poistné z poisťovacích a zaisťovacích operácií sa zvýšilo o 10,1 % z 3 360 200 000 na 3 699 900 000 USD. Jediný segment, v ktorom sa čisté predpísané poistné medziročne znížilo, je Zenith National.

Prevádzkový výnos z poisťovacích a zaisťovacích operácií sa mierne znížil z 246 700 000 na 225 600 000 USD, čo primárne odráža vyšší podiel na stratách pridružených podnikov, ktorý je čiastočne kompenzovaný vyšším ziskom z upisovania rizika.

Úroky a dividendy sa znížili z 235 900 000 na 217 900 000, čo primárne odráža nižšie úrokové výnosy v dôsledku predaja a splatnosti amerických štátnych dlhopisov v druhej polovici roka 2019, ktoré boli čiastočne kompenzované vyšším úrokovým výnosom z reinvestovania výnosov z amerických štátnych dlhopisov do vysokokvalitných amerických podnikových dlhopisov s vyšším ziskom a do krátkodobých investícií.

Úrokové náklady vo výške 115 700 000 USD pozostávali zo 64 200 000 USD vynaložených na pôžičky holdingovej spoločnosti a poisťovacích a zaisťovacích spoločností, 35 800 000 USD vynaložených na pôžičky iných ako poisťovacích spoločností (ktoré sú pre holdingovú spoločnosť nenávratné) a 15 700 000 USD zvýšenia lízingového záväzku.

Čisté straty z investícií vo výške 1 539 500 000 USD primárne v dôsledku výrazného poklesu na kapitálových trhoch v marci 2020 spôsobeného celosvetovým narušením ekonomiky spôsobeným pandémiou COVID-19

Čisté straty z dlhodobej expozície kapitálu vo výške 1 078 000 000 USD primárne pozostávali z nerealizovaného zníženia ceny kmeňových akcií a akciových derivátov. Ďalšie čisté straty 261 700 000 USD primárne odrážajú neuskutočnené kurzové straty z investícií denominovaných v kanadských dolároch, indických rupiách a britských librách, keďže americký dolár sa v porovnaní s týmito menami posilnil.

Spoločnosť od polovice marca 2020 reinvestovala svoje peňažné prostriedky a krátkodobé investície z poisťovacích a zaisťovacích operácií do amerických podnikových dlhopisov s vyšším ziskom z investície s priemerným dátumom splatnosti 4 roky a priemernou úrokovou mierou 4,25 %, ktoré v budúcnosti zabezpečia úrokové výnosy. Spoločnosť využila rozšírenie podnikových spreadov a k 31. marcu 2020 nakúpila tieto dlhopisy za približne 2,9 miliardy USD.

Fairfax k 31. marcu 2020 vlastnila 2 483 300 000 USD v peňažných prostriedkoch a investíciách na úrovni holdingovej spoločnosti (2 477 300 000 USD v čistom z predaja nakrátko a odvodených povinností), v porovnaní s 975 500 000 USD (975 200 000 USD v čistom z predaja nakrátko a odvodených povinností) k 31. decembru 2019.

Celkový pomer dlhu k celkovému kapitálu spoločnosti okrem spoločností, ktoré sa nezaoberajú poisťovníctvom, sa k 31. marcu 2020 zvýšil na 32,5 % v porovnaní s 24,5 % k 31. decembru 2019, čo odráža 1 770 000 000 USD vyčerpaných z úverovej služby.

Prem Watsa, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Fairfax, uviedol:

„Napriek týmto nepokojným časom, ktoré nemajú obdoby, naše poisťovacie spoločnosti v prvom kvartáli 2020 stále mali silnú výkonnosť v oblasti upisovania rizika (...). Stále sa zameriavame na to, aby sme boli náležite financovaní a čerpali naše úverové služby len na zabezpečenie toho, aby sme si počas týchto neistých časov udržali vysokú úroveň likvidných aktív. K 31. marcu 2020 spoločnosť Fairfax mala vo svojej holdingovej spoločnosti približne 2,5 miliardy USD v peňažných prostriedkoch a v cenných papieroch.“

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články