Naháňanie sa za úhradami stojí slovenské podniky 2,5 miliardy eur ročne


			Naháňanie sa za úhradami stojí slovenské podniky 2,5 miliardy eur ročne
26.5.2023 Spektrum, Poistný trh

Podľa najnovšieho najväčšieho európskeho prieskum platobného správania podnikov, European Payment Report 2023 (EPR 2023), trávia podniky na Slovensku v priemere 77 dní v roku zabezpečovaním úhrad oneskorených faktúr.

To je viac ako štvrtina celého pracovného roka zamestnanca. Každý slovenský podnik na to minie v priemere 4 786 eur ročne* a 4 z 10 spoločností to uberá o viac ako 10 hodín týždenne.

26. vydanie reportu spoločnosti Intrum, európskeho lídra na trhu kredit manažmentu a správy pohľadávok, prináša pohľad na aktuálnu platobnú situáciu z viac ako 10 556 spoločností z 29 európskych krajín. Za Slovensko sa prieskumu zúčastnilo 240 podnikov. Vykonané analýzy odhaľujú výzvy, ktorým európske podniky čelia v aktuálnych náročných ekonomických podmienkach.

„Oneskorené platby vždy trápili podniky. Pre predstavu naša spoločnosť existuje už sto rokov. Avšak to, čo bolo kedysi nepríjemnosťou, sa aktuálne stáva najvyššou prioritou manažmentu spoločností. Vyžiadali si to udalosti posledných rokov. Najnovšie vysoká inflácia, rastúce náklady a náročný trh donútili vrcholových manažérov sa ešte intenzívnejšie venovať zefektívneniu vlastného riadenia pohľadávok,“ informuje Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia.

Na Slovensku podniky zabezpečujú oneskorené platby takmer tretinu roka

Podľa EPR 2023 vyplýva, že čas, ktorý spoločnosti trávia riešením problémov s omeškanými úhradami im značne zväzuje ruky. Z celoeurópskeho pohľadu trávia podniky zabezpečovaním rýchlejších úhrad v priemere 74 dní. To predstavuje pre európske hospodárstvo náklady vo výške až 275 miliárd eur*. Pre bližšiu predstavu: je to približne desaťkrát viac ako je celé HDP Slovenska.


Mohlo by vás zaujímať: Unilink sa pripája k maklérovi Acrisure. Ivan Špirakus zostáva riaditeľom INSIA


Rebríček európskych krajín, kde spoločnosti tomu venujú najviac času, vedie Fínsko. Týždenne ich to stojí v priemere až 11,6 hodín. Súčasne je tam najväčší podiel spoločností (51%), ktoré takto strácajú viac ako 10 hodín za týždeň. Na Slovensku sa to týka až 43% podnikov.

Slovensko je v rebríčku na 11. mieste. Z pohľadu priemerného počtu hodín za týždeň je to 10,8 hodiny, o ktoré sú zamestnanci spoločností ochudobnení kvôli tomu, že sa snažia vymáhať platby za už dodané produkty.

Celoročne to priemerne predstavuje až 77 hodín, čo zodpovedá nákladom každého podniku na Slovensku vo výške 4 786 eur. Celkovo tak interná snaha o znižovanie omeškania a zabezpečovanie platieb stojí ročne slovenské hospodárstvo až 2,5 miliardy eur.*

Najmarkantnejšie je to u malých podnikov, kde sa tejto činnosti venujú pracovníci bez špeciálneho školenia a potrebných skúseností, a oberá ich to o možnosť venovať sa naplno svojmu hlavnému zameraniu. Menšie firmy trávia stresujúcim zabezpečovaním platieb až 11,8 hodín týždenne v porovnaní s 8,4 hodinami u veľkých podnikov.

Z pohľadu sektorov o najviac času vlastné vymáhanie oberá slovenské podniky z energetiky a sieťových odvetví (15 hodín týždenne), cestovného ruchu (12,3 hodín) a banky a finančný sektor (12,1 hodín).

Nezdravé platobné podmienky vytvárajú začarovaný kruh

Presne polovica slovenský firiem tvrdí, že je pre nich čoraz ťažšie dosiahnuť vzájomne výhodné platobné podmienky so zákazníkmi ale aj dodávateľmi. V praxi sa to ukazuje v podobe zdĺhavých rokovaní a nedodržiavania dôb splatnosti.

Je to približne na úrovni európskeho priemeru (53 %). Asi polovica spoločností bola nútená akceptovať dlhšie doby splatnosti, ako im vyhovuje, pretože nechceli poškodiť vzťahy so zákazníkmi, alebo sa tým snažili podporiť zákazníkov, aby sa vyhli riziku bankrotu.


Mohlo by vás zaujímať: Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť, ukázala Allianz štúdia dôchodkov


Zároveň sa však vytvára aj skupina podnikov, ktoré sa voči tomuto chránia tým, že si strážia svoje platobné podmienky a nikdy o nich nevyjednávajú. Medziročný nárast z 20 % na 27 %.

Znepokojivejšie však je, že na Slovensku až 61 % respondentov potvrdilo nárast počtu zákazníkov, ktorí žiadajú o odloženie vystavenia faktúry. To je spolu s Estónskom najviac spomedzi všetkých 29 sledovaných európskych krajín. Európsky priemer je 54 %.

Prieskum odhalil tiež, že sa čoraz častejšie vynárajú požiadavky (tvrdí to 42 % slovenských firiem, EU priemer je až 48 %) na zmenu kľúčových prvkov zmluvy a to so spätnou platnosťou, odloženie platby alebo poskytnutie dodatočnej zľavy z ceny.

Aj samotní podnikatelia potvrdzujú (73 %), že jednou z ich strategických priorít v tomto roku je prehodnotenie zmlúv s vlastnými hlavnými dodávateľmi a partnermi vrátane platobných podmienok. Tento trend na Slovensku zodpovedá európskemu priemeru (71 %).

Spoločnosti podnikajú právne kroky na zabezpečenie úhrad pohľadávok

Väčšina (61 %) slovenských podnikov využíva právne možnosti na odstránenie resp. zníženie stavu neuhradených pohľadávok a asi tretina (32 %) má jasné interné procesy vymáhania pohľadávok. Tieto výsledky sa pohybujú porovnateľne s európskym priemerom (58 % a 34%).

Právne kroky obzvlášť preferujú spoločnosti, ktoré ponúkajú kratšie doby splatnosti (30 dní a menej). Spoločnosti, ktoré ponúkajú dlhšie doby splatnosti (31+ dní) viacej investujú do interných procesov vymáhania.

Z celoeurópskeho pohľadu, a veľmi podobné je to aj na Slovensku, sa najmä u spoločností, kde investujú najviac vlastných interných zdrojov do inkasovania pohľadávok, zvyšuje obľuba využívania alternatívneho riešenia sporov ako je napr. mediácia.

Poskytuje menej konfrontačný spôsob interakcie s klientmi a zákazníkmi. Podľa zistení spoločnosti Intrum však prichádzajú za cenu dlhších časov zabezpečenia úhrady. Rýchlejšie riešenie ponúkajú veľké inkasné spoločnosti, ktoré dokážu spojiť mediačný poradenský prístup ku dlhujúcemu zákazníkovi s overenými postupmi vymáhania a možnosťami právnych krokov, akou je aj Intrum.

Mierne zlepšenie platobnej disciplíny podnikov na Slovensku

Viac ako polovica respondentov (52%) uviedla, že podnikajú kroky, aby lepšie a včas platili svojim dodávateľom. Súčasne medziročne poklesol podiel tých, ktorí svojim dodávateľom platia neskôr, ako by kedy akceptovali od vlastných klientov/zákazníkov (z 38% na 35%).

Naďalej však až polovica firiem nedokáže platiť dodávateľom včas, hoci majú na tom záujem.

Na Slovensku sa to týka obzvlášť veľkých spoločností a najmä sektorov telekomunikácií (73%), nehnuteľností (69%) a poisťovníctva (69%). Potvrdzujú, že rýchlejšie platby zo strany ich zákazníkov by im umožnili zlepšiť ich vlastnú platobnú disciplínu.

„Podniky pripúšťajú, že zdroje, ktoré v súčasnosti vynakladajú na riešenie oneskorených platieb, by mohli presunúť na podporu vlastného rastu, ale z krátkodobého hľadiska to jednoducho nie je možné. Zlepšenie platobnej disciplíny, a teda urýchlenie úhrad dodávateľom, by pomohli zmeniť situáciu a uvoľniť priestor pre priorizovanie investícií do rastu. Súčasne by ich to v čase, keď sa celková hospodárska situácia zlepší, postavilo do pozitívnejšej konkurenčnej pozície a mali by šancu na rýchlejšie zotavenie,“ dodáva Martin Musil.

*Pre výpočet sa vychádzalo z nasledovných parametrov:

Pri 255 pracovných dňoch v roku predstavuje 77 dní 30,2%.

Udávané údaje vychádzajú zo zistení EPR 2023 spoločnosti Intrum extrapolovaných na základe údajov OECD o pracovnom čase a priemerných mzdách v európskych ekonomikách.

Zdroj dát pre prepočet: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=FI

 

O prieskume - European Payment Report 2023 (EPR 2023)

Intrum vydáva European Payment Report na ročnej báze už od roku 1998. Výsledky za Slovensko so zameraním na platobné riziká na národnej úrovni sú publikované už deviatykrát. Report vychádza z prieskumu, ktorý sa uskutočnil paralelne v 29 európskych krajinách v období od novembra 2022 do marca 2023. Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 10 556 európskych spoločností pôsobiacich v 15 priemyselných odvetviach. Slovensko svojimi odpoveďami reprezentuje 240 spoločností.

 

Zdroj: Intrum Slovakia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.