NN Group oznámila výsledky za Q1 2019: polepšila si aj akvizíciou


			NN Group oznámila výsledky za Q1 2019: polepšila si aj akvizíciou

Rok 2019 začal pre NN Group dobre – za prvý štvrťrok totiž skupina vykázala prevádzkový výsledok 468 miliónov eur. Spoločnosť si medziročne polepšila, aj vďaka akvizícii spoločnosti Aegon na Slovensku a v Čechách.

Zhrnutie hlavných bodov z výsledkov NN Group:

• Prevádzkový hospodársky výsledok za prvý štvrťrok roku 2019 vzrástol na 468 miliónov eur z 313 miliónov eur v Q1 2018, kedy NN Group bojovala s negatívnym dopadom búrky z januára 2018, zatiaľ čo v tomto štvrťroku ťažila z dividendy z nepriameho podielu v niekdajšom ING Life Korea.
• Celkový prevádzkový výsledok sa zvýšil na 512 miliónov eur z 399 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018.
• V prvom štvrťroku roku 2019 sa podarilo znížiť náklady o 20 miliónov eur; celkové administratívne náklady klesli, v porovnaní s rokom 2016, o 310 miliónov eur.
• Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) po očistení o menové vplyvy stúpol oproti Q1 2018 medziročne o 72%, najmä vďaka vyšší predajom v Japonsku a vyššiemu objemu skupinových penzijných zmlúv v Holandsku.
• Kapitálový pomer podľa Solventnosti II na úrovni 213% odráža nepriaznivý vývoj v oblasti úverových spreadov a úrokových sadzieb, odkúpenie vlastných akcií v hodnote 500 miliónov eur i zníženie konečnej forwardovej sadzby (UFR), čiastočne vyvážený tvorbou prevádzkového kapitálu a pozitívnym precenením vlastného imania.
• Hotovosť holdingovej spoločnosti dosiahla 2, 048 miliardy eur.

Vyhlásenie generálneho riaditeľa Larda Friesa

„Rok 2019 začal pre NN Group dobre – za prvý štvrťrok totiž skupina vykázala prevádzkový výsledok 468 miliónov eur. Holandská životná poisťovňa, holandská neživotná poisťovňa a japonská životná poisťovňa zaznamenali solídne výsledky, zatiaľ čo výsledky Insurance Europe, správy aktív a bankovníctva nenaplnili všetky očakávania. Dosiahli sme ďalší posun smerom k nášmu cieľu znížiť náklady o 400 miliónov eur do konca roku 2020. V tomto štvrťroku sme vďaka ďalšiemu zvyšovaniu efektivity znížili administratívne náklady o 20 miliónov eur a ku konci prvého štvrťroku 2019 tak celkový pokles nákladov dosiahol až 310 miliónov eur.

O dynamickom obchodnom rozvoji skupiny svedčí 72 % medziročný nárast nových predajov. Prispeli k nemu všetky segmenty, ale najmä Japonsko, kde k vyšším tržbám prispelo úsilie predajcov i očakávania zákazníkov ohľadom revízie daňových pravidiel pre produkty firemného životného poistenia (COLI). Spoločnosť NN Investment Partners naviac vykázala čisté toky, a to ako celkovo, tak v samostatnej oblasti obchodu s tretími stranami.

Pôsobíme v silne regulovanom prostredí, a tak sa často musíme vysporiadať so zmenami na miestnych trhoch. Japonský daňový úrad v apríli zverejnil návrh na revíziu zdanenia niektorých produktov COLI, a tiež sa predpokladajú zmeny v penzijných systémoch v Rumunsku a Poľsku. S takým vývojom sa dokážeme vyrovnať predovšetkým vďaka dôkladnej znalosti miestnych trhov a tomu, že sa od konkurencie odlišujeme neustálymi inováciami našich produktov a služieb, podporou predaja a tiež vysoko kvalitnými vzdelávacími programami pre našich distribučných partnerov.

Naša kapitálová pozícia zostáva na konci prvého štvrťroka silná, s kapitálovým ukazovateľom Solvency II na úrovni 213% a hotovosti vo výške 2,048 miliardy eur.

V našich investičných rozhodnutiach naďalej zohľadňujeme ESG faktory (ekológia, sociálna sféra a governance) a aktívne spolupracujeme s radom firiem v našich portfóliách. Zvyšujeme našu angažovanosť v dialógu s výrobcami palmového oleja, a tak sme sa spojili s ďalšími správcami aktív v Holandsku a v prvom štvrťroku sme sa stali členmi okrúhleho stola o udržateľnom palmovom oleji. Spoločnosť NN Investment Partners tiež aktívne upozorňovala rôzne strany na problematiku zmeny klímy, vrátane ropných a plynárenských spoločností.

Do budúcna sa chceme predovšetkým naďalej sústreďovať na integráciu rôznych entít Delta Lloyd a NN v Holandsku a Belgicku, ako aj na ďalší rast a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom inovácie a zameraním sa klienta a jeho potreby. 4. decembra 2019 potom plánujeme pre kapitálové trhy vydať aktualizovanú správu o NN Group v Holandsku.“

Insurance Europe

• Prevádzkový výsledok klesol na 58 miliónov eur z 71 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018, ktoré samozrejme vtedy zahŕňali príjem 9 miliónov eur v jednorazových položkách, zatiaľ čo na výsledkoch zostávajúceho štvrťroka sa odrazil dopad penzijných reforiem v Rumunsku.

• Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) bol po očistení o menové vplyvy 191 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 6,9% oproti prvého štvrťroku roka 2018. Zaslúžili sa o to hlavne vyššie predaje životného poistenia v Rumunsku a poistné zmlúv novo získaných firiem v Česku a na Slovensku.

Prevádzkový výsledok Insurance Europe klesol v treťom štvrťroku roka 2018 na 58 miliónov eur zo 71 miliónov eur, ktoré ale vtedy zahŕňali príjem 9 miliónov eur hlavne z Belgicka, zatiaľ čo na výsledkoch v zostávajúcom štvrťroku sa odrazil dopad penzijných reforiem v Rumunsku. Získané české a slovenské entity AEGON prispeli k prevádzkovému výsledku pozitívne v obmedzenej výške v oblasti poplatkov, príjmov z poistného a technickej marže, čo čiastočne zmazali administratívne náklady, odložené realizačné náklady a následná provízia.

Investičná marža bola viac menej stabilná na 25 miliónoch eur.

Poplatky a výnosy z poistného klesli na 177 miliónov eur z 181 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018. Výsledok zostávajúceho štvrťroku odráža nižšie poplatky z penzijného pripoistenia v Rumunsku i negatívne menové dopady v Turecku. Tie čiastočne vyvážilo rozšírenie portfólia po zahrnutí vyššie zmienených akvizícií.

Technická marža vzrástla na 57 miliónov eur z 55 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018, čo odráža prínos z vyššie uvedených akvizícií, čiastočne vyvážených nižšou úmrtnosťou.
Nárast administratívnych nákladov, odložených realizačných nákladov a následných provízií odráža vyššie uvedené akvizície.

Čistý výsledok pred zdanením vzrástol na 71 miliónov eur z 65 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018, čo odráža negatívny goodwill daný vyššie uvedenými akvizíciami. Čiastočne ho ale zmazali nižší prevádzkový výsledok a nižšie precenenie v Belgicku.

Predaj nových poistení prepočítaný na ročné poistné (ukazovateľ APE) vzrástol na 191 miliónov eur z 186 miliónov eur v prvom štvrťroku roka 2018, a to najmä kvôli vyššiemu predaju životných poistiek v Rumunsku; čiastočne ho však znížili negatívne dopady menových vplyvov v Turecku.

Zdroj: NN Group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články