Solvency II sa konečne blíži k cieľovej páske


			Solvency II sa konečne blíži k cieľovej páske
19.11.2013 Poistný trh

V minulých dňoch bol po nekonečných odkladoch potvrdený dátum začatia programu Solvency II pre poisťovateľov a zaisťovateľov: je to 1. január 2016.


Pre všetky dotknuté subjekty to teda znamená posledné dva roky na to, aby dokázali pripraviť nastavenie procesov, solventnosti, procesu riadenia rizík a ďalších prvkov tak, aby zodpovedali ustanoveniam troch pilierom Solvency II. Ďalej zhruba v septembri 2015 čaká poisťovateľov predloženia predbežnej žiadosť príslušnému regulátorovi a plné aplikácie k 1. júnu 2015. Procesné kroky na splnenie týchto termínov určite nebudú jednoduché pre tie subjekty, ktoré na projekte pracujú už roky a oveľa zložitejšie pre tie, ktoré prípravu odkladali na poslednú chvíľu.


Prvou z úloh je zabezpečenie, aby údaje organizácie boli podľa slov EIOPA vždy kompletné, presné a relevantné. Celý rad poisťovateľov sa sústreďuje na to, aby ich modely kapitálovej primeranosti boli správne kalibrované, avšak hlavnou prekážkou sa môžu ukázať používané zdrojové dáta. Jednotlivé systémy organizácie sú v často rôznych formátoch, mnohokrát ešte neprispôsobených pre prácu s internými alebo čiastočnými internými modelmi, informácie bývajú často skryté v emailoch, tabuľkách a dokonca niekedy v iba hlavách zamestnancov. Požiadavka na komplexnosť, presnosť a relevantnosť dát sa teda ľahko vyslovuje, ale v praxi môže predstavovať značné úsilie ho naplniť. Príprava všetkých podkladov môže zo skúsenosti trvať pomerne dlhú dobu.


Preto je potrebné takto nastaviť procesy:
Identifikovať všetky systémy (digitálne aj fyzické), kde sa potrebné dáta nachádzajú
Určiť potrebu informácií v týchto systémoch
Digitalizovať dáta, ktoré nie sú v elektronickej podobe
Riadne ich klasifikovať pre potreby Solvency II (kedy táto klasifikácia môže byť odlišná od štandardnej alebo regulačnej klasifikácie doteraz používané)
Štandardizovať ich podobu a formáty tak, aby boli použiteľné pre rizikové kalkulátory
Overiť kvalitu a presnosť používaných dát pred tým, než budú využité pre potrebné výpočty
Zabezpečiť, že potrebné dáta budú vždy včas získané, overené a spracované tak, aby bolo možné dodržať požiadavky výkazníctva Solvency II.


Veľké nároky na zdroje
Takáto príprava je extrémne náročná na zdroje. Ak by bolo nutné ju absolvovať každý štvrťrok, môže táto činnosť významne ovplyvniť efektívnosť činnosti celej organizácie.
Odporúčanie - pripravte proces získavania a spracovania potrebných dát a ich overenie tak, aby bol maximálne automatizovaný a opakovateľný. Aby bol pripravený s predstihom pred termínom predbežnej žiadosti v septembri 2014. Istota kvality využívaných dát významne napomôže celému procesu implementácie Solvency II a bude nespornou výhodou aj v nadchádzajúcich obdobiach.

Vladimír Pulchart, London Direct Underwriters

Zdroj: Vladimír Pulchart, London Direct Underwriters

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články