Vzdelávajte sa celoživotne v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva


			Vzdelávajte sa celoživotne v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva:

Projekt Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva predstaví SARM na konferencii 5. decembra.

Slovenská asociácia rizikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozývajú na konferenciu Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva, ktorá bude vo  štvrtok 5.12.2019 od 9.30 do 14.30  hodiny bude v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Konferencia, ale aj celý projekt má ambíciu osloviť širokú cieľovú skupinu ľudí pohybujúcich sa v poisťovníctve.

Integrácia profesionálov z poistného trhu

Projekt chce sceliť profesionálov, osobnosti z poistného trhu s dlhoročnými skúsenosťami, ako aj zapojiť zahraničných odborníkov s jediným cieľom - prispieť k zvyšovaniu úrovne povedomia, rozhľadu v danej problematike, profesionality a profesijného sebavedomia účastníkov poistného trhu Slovenska. 

„Sme presvedčení, že projekt je pripravený tak, aby sa stal dlhodobou a hlavne funkčnou platformou, na ktorej bude možné stavať budúcnosť a profesionalitu jednotlivcov a tým aj celého poisťovníctva v SR,“ hovorí prof. Róbert Poór, PhD, prezident SARM.

„Konferencia je dôležitá, ale zároveň je len začiatkom celého procesu, ktorý chceme týmto naštartovať. Z pohľadu pochopenia celej idey projektu vzdelávania je konferencia mimoriadne dôležitá najmä pre manažérov, majiteľov spoločností pôsobiacich na poistnom trhu, pre všetkých potenciálnych záujemcov z radov stredného manažmentu, zamestnancov a ostatných odborníkov v špecializovaných oblastiach poisťovníctva o prehĺbenie svojho vzdelania v tejto oblasti," dopĺňa prezident SARM.

V čom je konferencia iná?

Na konferencii dostanú účastníci komplexnú informáciu o cieľoch a forme vzdelávania, aby si sami mohli vyhodnotiť potenciálny prínos účasti v tomto projekte či už pre nich samých, prípadne pre ďalších kolegov.

„Konferencia je vyvrcholením takmer ročnej prípravy projektu vzdelávania v oblasti rizikového manažmentu a poisťovníctva, ktorý sa pripravoval na pôde SARMu. Mimoriadne dôležité je, že štart projektu sa realizuje priamo na akademickej pôde. Zapojenie a podpora zo strany dvoch renomovaných univerzít – Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, sú už samé osebe dôkazom konsenzu odbornej verejnosti v otázke potreby vzdelávania pracovníkov v oblasti poisťovníctva a risk manažmentu, v snahe o zvyšovanie profesionalizácie celého poistného trhu,“ hovorí Róbert Poór.

Projekt chce nadviazať na už takmer 15-ročnú tradíciu v odbornej verejnosti veľmi populárneho a pozitívne hodnoteného vzdelávania, ktoré sa realizovalo od založenia Slovenskej asociácie rizikového manažmentu.

Ako vzniklo spojenie asociácie s akademickou pôdou?

„Okrem dlhodobého a všeobecne vnímaného pocitu potreby zvyšovať profesionalitu poistného trhu, máme skúsenosti a vedomosti o obdobných možnostiach vzdelávania, ktoré reálne fungujú v zahraničí a do istej miery nám slúžili ako vzor pri formovaní konceptu vzdelávania. Aj akademické inštitúcie, s podporou ktorých vstupujeme do projektu, deklarujú potrebu a zmysluplnosť tejto myšlienky a aktivít v zlepšovaní vzdelávania v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva, preto je úplne prirodzené, že sme našli v týchto inštitúciách veľkú podporu,“ dopĺňa Róbert Poór.

Zaangažovanie univerzít je zároveň potom zárukou kvality tohto vzdelávania a jeho vylepšovania od budúcnosti. Počítame s aktívnym zapojením vedeckých pracovníkov univerzít pri jednotlivých konkrétnych témach školení.

Projekt však nejde  suplovať úlohu vysokých škôl vo vzdelávacom procese, je koncipovaný ako forma tzv. celoživotného vzdelávania nad rámec dostupného akademického vzdelania. „Zároveň s prípravou samotného projektu sme začali aj akreditačný proces tohto vzdelávania na Ministerstve školstva SR, čím by sme mali dosiahnuť jeho ešte vyššiu kredibilitu a aj určitú “inštitucionalizáciu“ smerom do budúcnosti,“ hovorí Róbert Poór.

Projekt pre všetkých, ktorí chcú v branži napredovať

Forma aj obsah projektu sú koncipované tak, aby boli dostupné pre širšie publikum záujemcov, ktorí majú ambíciu vedomostne napredovať v tejto oblasti, získať primeraný širší rozhľad, ale aj získavať aktuálne informácie a schopnosť reagovať na nové výzvy, ktorým čelí nielen poisťovníctvo v súčasnom období – klimatické zmeny, nové moderné technológie, vývoj na moderných poistných trhoch atď. Preto bola aj zvolená veľmi flexibilná a časovo nenáročná forma vzdelávania – formou jednodňových seminárov/školení, ktoré budú nasledovať v takých časových intervaloch, aby boli časovo zvládnuteľné všetkými záujemcami.

Absolventi týchto seminárov budú následne získavať príslušné certifikáty o absolvovaní a po ukončení jednotlivých blokov vzdelávania im bude pridelený príslušný titul, ktorý bude reflektovať absolvovanú úroveň vzdelania a ktorý budú následne môcť používať vo svojej profesionálnej praxi. Tento projekt bude určite dostupný aj z časového aj finančného hľadiska všetkým záujemcom, ktorí majú chuť a ambíciu v tejto branži napredovať.

Konferencia sa koná 5.12.2019 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou:
Rektora Ekonomickej univerzity prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.
Rektora Univerzity sv.Cyrila a Metoda prof. Ing. Romana Boču, DrSc.
Odborný garant SARM hosť. prof. Ing. Robert Poór, PhD.
Konferenciu povedie dekan Fakulty podnikového manažmentu
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

Účastníci konferencie neplatia účastnícky poplatok.

Účasť potvrdíte odoslaním záväznej prihlášky na e-mailovú adresu: vzdelavanie@isarm.sk.

Konferencia Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva je určená:

pre vrcholový manažment poisťovní, finančných sprostredkovateľov, rizikových manažérov, metodikov neživotného poistenia, upisovateľov rizika, likvidátorov poistných udalostí, sprostredkovateľov poistenia, finančných poradcov, manažérov správy majetku a poisťovania v podnikoch a spoločnostiach, vedeckých i pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa riadením rizík a širokú odbornú verejnosť.

Viac na: http://www.isarm.sk/

Zdroj: SARM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články