Vlastnú „profesku“ si dôkladne prečítajte. Aspoň raz za dva roky


			Vlastnú „profesku“ si dôkladne prečítajte. Aspoň raz za dva roky
12.6.2015 Produkty

Čítali ste podmienky vašej vlastnej „profesky“ za posledný rok? Aj táto otázka odznela na konferencii SIBAF vo workshope, ktorý pre maklérov viedol Vladimír Matuščin, vedúci zamestnanec spoločnosti INSIA SK s.r.o. Ak nie, mali by ste to rýchlo napraviť. Ide o najdôležitejšiu vec v každodennej praxi poisťovacieho makléra.


Vlastnú profesnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (profesku) by ste mali mať jednoducho dokonalú. Kto niečo robí, samozrejme robí aj chyby. Ručnú brzdu v tomto prípade predstavuje práve ona. Minimálne raz za dva roky by ste si ju mali prečítať, vrátane všeobecných poistných podmienok, prípadných výluk a zmluvných dojednaní,“ objasňuje Vladimír Matuščin.

SIBAF_2015_vyber_lowres_005


Chráňte sa pred škodami. Kvalitnou profeskou

Rovnako ako všetky poistné zmluvy od poisťovní, aj vaša profeska sa rokmi vyvíja a mení. To, čo bolo dobré pred 15 -20 rokmi, už dnes nemusí byť. Ak ste sa poistili čo najlacnejšie, len aby boli splnené podmienky pre licenciu, môže to v prípade pochybenia položiť na kolená celú firmu.

V prvom rade by ste mali mať všetky procesy vo firme nastavené tak, aby ste dodržiavali zákon. Ak ho totiž nedodržiavate, poisťovňa to môže pri riešení vašej poistnej udalosti vyhodnotiť ako hrubú nedbanlivosť a odmietne vyplatiť plnenie za prípadne spôsobenú škodu. Napríklad, ak nemáte zabezpečené vzdelávanie či už vaše, alebo vašich podriadených finančných agentov,“ spresňuje Vladimír Matuščin.

Dôverujte, ale preverujte. Maklérov a ich zmluvy

Je vhodné mať vytvorené vlastné vnútorné predpisy, ktorými sa budete riadiť. Prípadné požiadavky profesijnej poisťovne na fungovanie vašej firmy treba začleniť do existujúcich vnútorných predpisov alebo vypracovať ďalší vnútorný predpis. „Musíte vedieť poisťovni preukázať, čo všetko ste urobili pre to, aby k prípadnej škode nedošlo. Napríklad, ako ste kontrolovali a vzdelávali finančných agentov, a to nielen vo vzťahu k poistným produktom, ale aj vo vzťahu k povinnostiam, ktoré majú urobiť s potenciálnym klientom. Nejde o jednorazovú, ale systematickú úlohu, ktorú musíte sústavne dodržiavať.“

Ako ďalej Vladimír Matuščin na príklade z praxe spresnil, v spoločnosti INSIA SK, kde je vedúcim zamestnancom a koordinátorom siete maklérov, mesačne urobia zhruba 120 kontrol mesačne, pričom skontrolujú 30 podriadených finančných agentov a konkrétne im preveria štyri zmluvy s klientom.

SIBAF_2015_vyber_lowres_010

Čo hovorí na prácu maklérov zákon

Zároveň Vladimír Matuščin na Sibafe upozornil maklérov, že vo výkaze pre Národnú banku Slovenska, musíte ako vedúci zamestnanec uvádzať počet kontrol, ktoré ste za rok vykonali a treba to vedieť aj vhodným spôsobom vydokladovať. Prikazuje to zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý v paragrafe 24, v bodoch 1 a) až f) uvádza, aké sú požiadavky na vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Základom pri vašej práci je zásada - poznaj svojho spolupracovníka. Musíte vedieť, s kým pracujete. Niekedy sa v praxi najmä v multilevelových sieťach vyskytujú prípady, kedy je konateľom firmy nastrčená osoba a s nikým poriadne nekomunikuje. Dôležité je tiež upraviť si organizačnú štruktúru tak, aby zabraňovala konfliktu záujmov,“ radí Matuščin.

Ako vedúci zamestnanec či štatutár maklérskej firmy musíte tiež kontrolovať, či si samostatní finanční agenti zabezpečili ochranu vo veciach pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Začínajúcich maklérov musíte podrobne oboznámiť so všeobecne záväznými právnymi predpismi vašej firmy, pričom by ste podľa legislatívy mali zamestnávať ľudí so skúsenosťami, znalosťami a odborne spôsobilých na plnenie pridelených úloh a činností.

Na záver Vladimír Matuščin upozornil vedúcich a štatutárov maklérskych firiem, aby si vždy riadne viedli záznamy o svojej činnosti a vedeli ich pri prípadnej kontrole aj preukázať.

§ 24 Zákona - Organizačné požiadavky na vykonávanie finančného sprostredkovania

  • a) zaviesť, uplatňovať a dodržiavať postupy rozhodovania a organizačnú štruktúru, v ktorej sú jednoznačne a preukázateľne špecifikované vzťahy podriadenosti a nadriadenosti, rozdelené úlohy, právomoc a zodpovednosť...
  • b) organizačnú štruktúru upraviť tak, aby zabezpečovala riadne a bezpečné vykonávanie činnosti a zabraňovala vzniku konfliktu záujmov,
  • c) upraviť vzťahy medzi štatutárnym orgánom a zamestnancami a právomoc a zodpovednosť finančného agenta a finančného poradcu vo veciach ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
  • d) zabezpečiť, aby osoby zodpovedné za vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva a osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo boli oboznámené so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, ktoré musia byť dodržané na riadne plnenie ich povinností,
  • e) zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na plnenie pridelených úloh a činností,
  • f) viesť riadne záznamy o svojej činnosti a vnútornej organizácii.

Zdroj: prezentácia Vladimíra Matuščina, Systém internej kontroly samostatného finančného agenta

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články