Príjem z 2. a 3. piliera by mal pre dôchodcu predstavovať 40 až 60 %


			Príjem z 2. a 3. piliera by mal pre dôchodcu predstavovať 40 až 60 %
20.2.2016 Produkty

V dôchodkovom systéme na Slovensku by sa mali v budúcnosti uskutočniť zmeny. Základný dôchodok z prvého piliera by mal byť dvojzložkový a väčšia pozornosť by sa mala venovať aj druhému a tretiemu pilieru. Príjem z týchto dvoch pilierov by sa mal na celkovom príjme dôchodcu podieľať 40 až 60 %. 

Myslí si to Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). Tá v najnovšom čísle odborného bankového časopisu Biatec, ktorý vydáva Národná banka Slovenska (NBS), predstavila náčrt možných zmien v dôchodkovom systéme. Dôchodok z prvého piliera by mohol byť podľa asociácie rozdelený na dve časti, teda na solidárnu a zásluhovú.

Solidárna časť znamená, že štát by z dôchodkových odvodov, prípadne priamo z daní, ak by boli odvody zrušené, vyplácal základnú dôchodkovú dávku, a to v rovnakej výške pre všetkých dôchodcov s prihliadnutím na vstupný vek a počet odpracovaných rokov," vysvetľuje asociácia.

V praxi by to vyzeralo tak, že každý občan by po dovŕšení veku 65 rokov dostával od štátu napríklad 250 eur mesačne, respektíve sumu, ktorú je možné z objemu príspevkov vyplácať dôchodcom bez toho, aby štát vytváral deficit za predpokladu, že človek odpracoval minimálne 30 rokov.

Zásluhová časť by závisela priamo od výšky príspevkov, respektíve od výšky dlhodobých príjmov a bola by pre každého dôchodcu iná. Rádovo od pár desiatok až po niekoľko sto eur.

Druhá časť príspevkov by sa akumulovala a investovala v rámci osobného dôchodkového účtu a po odchode na dôchodok by bol kapitál použitý na kúpu doživotného dôchodku. Základný dôchodok by teda bol povinne dvojzložkový," objasnila asociácia poisťovní.

Úlohou prvého piliera by bolo zabezpečiť dôchodcom stály a udržateľný príjem. „Jeho celková suma by bola závislá od výšky stanovených príspevkov a pomeru, akým by sa delili medzi oboma zložkami. Bolo by tak možné dosiahnuť dôchodok rádovo vo výške zhruba 270 eur až 450 eur," uviedla asociácia.

Druhý pilier by bol podľa SLASPO ideálny pre zamestnancov s nižším a stredným vzdelaním, ktorí počas života pracujú pre jedného, dvoch zamestnávateľov a nemajú prehľad o širokých investičných možnostiach v treťom pilieri. Vstup do neho by mal byť dobrovoľný, jeho financovanie by malo byť participatívne.

Časť príspevku by platil zamestnanec a časť zamestnávateľ. Oba by boli oslobodené od dane. Takto by mohli budúci dôchodcovia získať k základnému dôchodku dodatočný príjem rádovo vo výške niekoľkých desiatok až stovák eur mesačne," predpokladá SLASPO.

Výplatu tohto dôchodku odporúča asociácia premeniť na doživotný alebo na dočasný v trvaní minimálne 10 či 15 rokov. „Možno uvažovať aj o zavedení čiastočného výberu nasporenej sumy po splnení určitých podmienok," navrhuje asociácia.

Tretí pilier je založený na individuálnej báze. Sporiteľ sa teda sám rozhodne, koľko si každý mesiac či rok usporí a následne vloží čiastku do vybraného produktu. „Tento pilier financuje iba samotný sporiteľ, príspevky sú však plne oslobodené od dane. Nasporená suma sa použije na kúpu doživotného dôchodku, je možné povoliť aj výber časti nasporenej sumy v hotovosti," uvádza asociácia.

Zdroje z tohto piliera by mali slúžiť na krytie nadštandardných položiek dôchodku, teda napríklad na lepšiu zdravotnú starostlivosť či liečebné pobyty dôchodcu.

Asociácia zároveň uviedla, že takéto zmeny nie sú krátkodobou záležitosťou. „Vsúvislosti s demografickou krízou však odporúčame sústrediť sa na druhý a tretí príjem tak, aby sa v ideálnom prípade príjem z nich podieľal na celkovom dôchodkovom príjme 40 až 60 %,“ píše SLASPO v Biatecu.

S tým však podľa asociácie súvisí zmena postoja k súkromnému sporeniu na dôchodok, ako aj jeho podpora nielen pomocou daňových úľav, ale aj pomocou cielenej kampane.

Asociácia uviedla, že tieto návrhy nie sú individuálnou agendou poistného trhu, preto navrhuje zriadiť spoločnú platformu odborníkov, aby sa vytvoril ucelený návrh na zmenu dôchodkového systému.

Zdroj: TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články