Čo je kľúčové pre váš biznis? Nepodceňte riziká, ktoré vám ho môžu zničiť


			Čo je kľúčové pre váš biznis? Nepodceňte riziká, ktoré vám ho môžu zničiť
2.12.2019 Produkty, Škody

Majetková kriminalita je najrozšírenejším druhom kriminality a zahŕňa aj krádeže vlámaním do bytov, reštaurácií, obchodných priestorov či výkladných skríň.

Je to riziko nielen pre váš biznis, ale aj rodinný rozpočet, pretože čím hodnotnejší majetok vlastníte, tým viac budete priťahovať pozornosť zlodejov. A hoci počet trestných činov v tejto oblasti každoročne klesá, škody stále dosahujú desiatky miliónov eur. Krádeže a vandalizmus pritom patria po živloch medzi najčastejšie vyskytujúce sa riziká v poistení majetku.

Podľa policajných štatistík predstavovali za rok 2018 celkové škody v majetkovej trestnej činnosti až 42 280 000€. Toto číslo zahŕňa aj krádeže vlámaním či krádeže motorových vozidiel. Keď sa bližšie pozrieme len na trestné činy klasifikované samostatne ako krádeže vlámaním, celkové škody za rok 2018 sú vo výške 14 179 000€ . Za prvý polrok 2019 to bolo 4 560 000€.

Tabuľka: Trestné činy klasifikované ako krádeže vlámaním podľa rokov:

Obdobie

Krádeže vlámaním

Spôsobená škoda

Priemerná výška škody

Rok 2015

6 862 trestných činov

16 194 000 €

2 359,9 €

Rok 2016

6 260 trestných činov

15 135 000 €

2 417,7 €

Rok 2017

5 720 trestných činov

13 919 000 €

2 433,4 €

Rok 2018

4 529 trestných činov

14 179 000 €

3 130,7 €

Prvý polrok 2019

1 856 trestných činov

4 561 000 €

2 457,4 €

Zdroj: minv.sk/štatistika kriminality v SR

Všetko sa odvíja od správne nastavenej poistnej sumy

Napriek tomu, že sa situácia každým rokom zlepšuje a počet trestných činov klesá, priemerná výška škody neklesá a pohybuje sa na úrovni viac ako 2 tisíc eur. Veľmi časté požiadavky na pripoistenie krádeže a vandalizmu sú teda právom opodstatnené. Dôležité je nastavenie poistenia, správne určenie poistnej sumy a zodpovedne nastavené limity.

„Pri určovaní poistnej sumy je rozhodujúca poistná hodnota, teda hodnota poistenej veci v čase dojednania poistenia. Nastavenie poistnej sumy je dôležité, pretože je to maximálna suma, ktorá môže byť v prípade poistnej udalosti vyplatená a zároveň je aj základom pre výpočet poistného,“ vysvetľuje špecialista pre poistenie podnikateľských rizík poisťovne Groupama, Peter Bežo.

Treba však zdôrazniť, že poistná suma sa stanovuje na základe jednotlivých poistených položiek a mala by zodpovedať ich reálnej hodnote, nemala by byť ani podhodnotená ani nadhodnotená. Od poistnej sumy sa následne odvíja aj cena poistného, ktorá závisí aj od ďalších parametrov, ako sú poistné limity, spoluúčasť, lokalita a typ podnikania, škodová história a iné.

Nadhodnotenie vs. podhodnotenie

Ako vhodný príklad môže slúžiť poistenie klienta, podnikateľa, z juhovýchodného Slovenska, ktorý si poistil sklad kovových výrobkov. Klient vyžadoval komplexné poistenie živlov, vodovodné škody a pripoistiť si chcel aj krádež, vandalizmus a poistenie zodpovednosti za škody.

„Poistnú sumu určil na 50 tisíc pre budovu a 45 tisíc eur pre zásoby. Spoluúčasť a poistné limity si nastavil podľa toho, ako veľkú škodu môže očakávať, aby bol v prípade poistnej udalosti dostatočne krytý. Ročné poistné ho vo výsledku vyšlo na necelých 400 eur,“ dodáva P. Bežo.  

Vzhľadom na riziká, ktoré dnes ovplyvňujú konkurencieschopnosť na trhu a podnikateľské prostredie sú poistné sumy a jednotlivé limity poistenia veľmi dôležité, pretože ak by došlo k podhodnoteniu predmetu poistenia, nemusí vyplatená suma pri poistnej udalosti pokryť skutočnú škodu.

Netreba zabudnúť na to, že celková poistná suma je súčtom poistných súm jednotlivých vecí, na ktoré sa vzťahuje poistenie, napr. zásoby, hnuteľné veci, stroje a podobne. Ak si klient nevie rady so správnym nastavením poistnej sumy, v zásade platí, že tá má zodpovedať novej hodnote poistenej veci. „Za správnosť poistnej sumy je v konečnom dôsledku zodpovedný klient,“ hovorí P. Bežo.

Aké povinnosti má klient?

Či už ide o živnostníkov, obchodné spoločnosti alebo akciové spoločnosti, v prípade podnikateľského poistenia sú určité povinnosti aj na strane klienta. Obzvlášť dôležité pri rizikách krádeže a vandalizmu sú spôsoby zabezpečenia poistených objektov. Vzhľadom na výšku poistnej sumy a limitu plnenia poisťovňa skúma rôzne druhy predpísaných spôsobov zabezpečenia, či už ide o oplotenie, bezpečnostné vchodové dvere, zabezpečené presklené časti alebo elektronický bezpečnostný systém.

Pri vyššej poistnej sume ale najmä v prípadoch, keď sú hnuteľné veci umiestnené vo voľnom priestranstve mimo uzamknutý objekt (najmä vzhľadom na svoje veľké rozmery), poisťovňa vyžaduje aj strážnu službu. Napríklad, pre poistenie skladu s poistnou sumou do 50 tisíc eur poisťovňa kladie dôraz na predpísané zabezpečenie vchodových dverí objektu, zabezpečenie všetkých presklených častí a aj elektronické zabezpečovacie zariadenie, či už ide o alarmové pasce alebo komplexnú priestorovú ochranu.

„Tieto viaczložkové bezpečnostné požiadavky vyžadujeme pri podnikoch, kedy je poistná suma vyššia ako 33 tisíc eur. Splnenie týchto nárokov je základným predpokladom poskytnutia poistného plnenia v prípade poistnej udalosti,“ vysvetľuje odborník na poistenie podnikateľov v poisťovni Groupama, P. Bežo. Platí však, že čím vyššia hodnota poisteného majetku, tým vyšší stupeň zabezpečenia proti odcudzeniu sa vyžaduje a je potrebný. Ďalšie povinnosti klienta sú vždy zosumarizované a prehľadne zhrnuté aj v poistných podmienkach.

Dobré poistenie vás postaví na nohy

Kľúčom pre vaše bezstarostné podnikanie je kvalitné poistenie, ktoré vás ochráni v akejkoľvek nepriaznivej situácii. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov od poisťovne Groupama spoľahlivo ochráni váš biznis a pri škode vám pomôže sa znovu postaviť na nohy.

Skúsení produktoví špecialisti vám vypracujú poistenie na mieru, aby zahŕňalo všetky vaše individuálne požiadavky a reálne riziká. Osobitný prístup ku každému klientovi je jednou z ďalších výhod, ktoré ponúka poisťovňa Groupama. Zistite viac o našom poistení podnikateľov na stránke www.groupama.sk v časti Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov.  Zdroj: Groupama poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS