Nemecký prístup. Sprievodca labyrintom IDD


			Nemecký prístup. Sprievodca labyrintom IDD

V 52. čísle Spolkového vestníku zákonov (SRN) z 28. júla 2017 bol zverejnený zákon k implementácii smernice (EÚ) 2016/97 o poisťovacom obchode a o zmene ďalších zákonov. Na základe toho zverejnil GDV 22. septembra 2017 Sprievodca labyrintom IDD.

Sprievodca labyrintom IDD stručnou a výstižnou formou prezentuje zmeny v oblasti distribúcie poistenia. Síce sa opiera o ustanovenia nového nemeckého zákona, ktoré nebudú iste identické s budúcimi zákonnými ustanoveniami v rôznych členských štátoch, ale ide o výklad implementácie IDD, takže sprievodca môže poskytnúť základnú orientáciu v nových pravidlách.

Sprievodca na úvod upozorňuje, že spomínaný zákon obsahuje nové pravidlá pre obchod s účinnosťou od konca februára 2018. Dotknú sa všetkých, ktorí poistenie ponúkajú, predávajú alebo k tomu aj radia. To znamená poisťovní, ich vonkajších služieb, potom poisťovacích zástupcov, aj poisťovacích maklérov, teda poisťovacích sprostredkovateľov, medzi ktorých sú zaradené tiež porovnávacie portály.

Z pôsobnosti zákona sú vyňatí pri splnení určitých podmienok napríklad tí poisťovací sprostredkovatelia, u ktorých nie sú poisťovacie činnosti hlavnou náplňou ich podnikania. Pre všetkých ostatných sa menia ich povinnosti predovšetkým v týchto siedmich oblastiach. 

Klienti dostanú viac informácií

Ten, kto poistenie predáva alebo k nemu poskytuje rady, musí položiť karty na stôl. Klienti sa musia dozvedieť, pod čím menom sprostredkovateľ alebo poradca koná, či za služby dostane honorár, províziu alebo inú odmenu a kto ich uhradí. Navyše, platí nové informačné povinnosti pri obchode s poistnými produktmi s investičnou zložkou, medzi ktoré patrí napríklad životné poistenie spojené s fondmi. Klienti dostanú v budúcnosti aj informácie k investičným stratégiám a rizikám, ktoré sú s nimi spojené. 

Zamedzenie konfliktu záujmov

Pre poisťovne a poisťovacích sprostredkovatelov platia sprísnené pravidlá správneho chovania. Odmena, ktorú sprostredkovaľ od poisťovne dostane, nesmie byť v rozpore s jeho povinnosťou konať v najlepšom záujme klienta. Zákon zakazuje teda dojednanie o odmenách alebo predajné ciele, ktoré smerujú k sprostredkovaniu určitého poistného produktu, hoci je pre klienta vhodnejší iný produkt. To, čo je najlepším záujmom, musí byť posudzované individuálne. 

Viazaný zástupca, ktorý ponúka zmluvy len jedného poskytovateľa (poisťovne), nemôže napĺňať rovnaké požiadavky ako neviazaný (nezávislý) poisťovací maklér, ktorý disponuje väčšou produktovou škálou. Odmenami pri predaji poistných produktov s investičnou zložkou sa teraz zaoberá Európska komisia. Pripravuje príslušné akty v prenesenej právomoci, v rámci ktorých stanoví kritériá, kedy sú provízie alebo iné poplatky ešte v súlade so záujmami klienta. 

Poisťovne musia interne prehodnocovať svoje poistné produkty

Každé poistenie, ktorá má ísť v budúcnosti na trh, musí predtým prejsť interným preskúmaním, respektíve schvaľovaním. Už pri tvorbe svojich poistných produktov musia poskytovatelia zohľadniť potreby a charakteristické znaky potenciálnych cieľových skupín. Tým sa má zabrániť tomu, aby nejaký osemdesiatročný klient získal súkromné ​​dôchodkové poistenie, pričom zahájenie výplat dávok by malo nastať až o 20 rokov neskôr. 

Súčasne musia poisťovne pravidelne preskúmať, či sú ich poistné produkty skutočne sprostredkované pôvodne predpokladanému okruhu ich klientov. To sa musí dohodnúť s poisťovacími maklérmi, ktorí ich produkty ponúkajú. 

Implementáciou IDD je prvýkrát v sektore poisťovníctva zákonom pevne predpísaná povinnosť ďalšieho vzdelávania – hoci na základe projektu „Dobre poradiť" už v poisťovníctve existuje dobrovoľný (samo) záväzok. Každý, kto sprostredkúva poistenie alebo k nemu poskytuje rady, musí sa v budúcnosti vzdelávať v rozsahu 15 hodín za kalendárny rok. Dôležité podrobnosti k ďalšiemu vzdelávaniu – napríklad obsah výučby alebo povinnosti ohľadom preukazovania – zatiaľ ešte chýbajú. Budú regulované v príslušnom nariadení. 

Poisťovací poradcovia môžu poistné produkty sprostredkovávať

Na posilnenie poradenstva za honorár získavajú poisťovací poradcovia viac slobody. V budúcnosti budú môcť nielen radiť, ale aj sprostredkovávať poistenie. Spotrebitelia pritom nesmú byť zaťažovaní dvakrát. Keď poradcovia za svoje služby už od klienta dostali honorár, musia mu ponúknuť poistný produkt bez zakalkulovaných sprostredkovateľských nákladov, teda predovšetkým bez provízií. 

Ak to nebude možné, pretože u najvhodnejšieho poistného produktu neexistuje takzvaná netto sadzba, môže poradca ponúknuť poistenie aj so zakalkulovanými províziami. Tieto sa potom vo väčšine prípadov vrátia klientovi. Pohľadávka sa však neoplatí, ale sa zúčtuje s poistným. Alternatívne môže poisťovňa u sprostredkúvanej zmluvy znížiť poistné. 

Povinné poradenstvo sa rozširuje na online predaj

Poisťovne, ktoré predávajú svoje poistné produkty cez internet, nemuseli doteraz klientom poskytovať poradenstvo. Táto právna úprava teraz odpadá, pretože poradenská povinnosť bude v budúcnosti platiť tiež pre takzvaný diaľkový predaj, do ktorého spadá ako internet, tak obchod cez telefón.

Požiadavky na korektné poradenstvo sa nenaplnia, ak poskytovateľ odporučí poistný produkt iba na základe adresy alebo osobných údajov. Poradenstvo sa môže však uskutočniť telefonicky, prostredníctvom chatu alebo na základe zoznamu otázok. Spotrebiteľ sa však môže poradenstva zrieknuť. V budúcnosti k tomu nebude treba podpis, ale postačí napríklad e-mailová správa.  

Pre predaj týchto poistných produktov budú platiť prísnejšie poradenské povinnosti. Sprostredkovatelia môžu produkt odporučiť iba vtedy, keď sa predtým v rozhovore uistili, že je pre klienta vhodný. Musia si napríklad overiť, či poistenie zodpovedá investičným cieľom klienta a jeho finančným pomerom. Musí tiež objasniť, či spotrebiteľ má dostatočné znalosti a skúsenosti, aby porozumel možným rizikám daného poistného produktu.

Sprostredkovateľ môže produkt odporučiť iba vtedy, ak previerka dopadne kladne. Inak sa postupuje, ak sa spotrebiteľ poradenstva zriekne. Sprostredkovateľ  sa potom musí len opýtať, či klient má dostatočné znalosti a skúsenosti s týmto typom produktu. Keď to tak nie je, môže síce produkt sprostredkovať, ale v takom prípade musí pridať svoje varovanie. 

Zdroj: Positionen – Newsletter

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články