Ako je to s poistným po dodatočnom daňovom priznaní?


			Ako je to s poistným po dodatočnom daňovom priznaní?
1.4.2019 Poistný trh

Ak ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) po termíne na podanie daňového priznania zistíte, že vaša daňová povinnosť sa odlišuje od priznanej dane, podávate dodatočné daňové priznanie.

Na základe dodatočného daňového priznania sa môže zmeniť výška dosiahnutých príjmov SZČO. Takáto zmena údajov v daňovom priznaní môže mať vplyv aj na povinné sociálne poistenie SZČO, čiže na vznik alebo zánik povinného poistenia, ako aj na výšku odvodovej povinnosti.

Ak sa na základe dodatočného daňového priznania (alebo dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane) zmení vymeriavací základ povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO, poistné bude platiť zo zmeneného vymeriavacieho základu. Počas roka 2019 môžu nastať tieto situácie:

  • SZČO predloží dodatočné daňové priznanie pred 1. júlom 2019
  • SZČO predloží dodatočné daňové priznanie po 1. júli 2019

Ak SZČO predloží dodatočné daňové priznanie ešte pred 1. júlom, Sociálna poisťovňa zohľadní nové údaje ešte k 1. júlu 2019. Ak SZČO predloží dodatočné daňové priznanie (alebo správa dane vydá dodatočný platobný výmer) po 1. júli 2019, vznik alebo zánik povinného poistenia sa vykoná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo predložené dodatočné daňové priznanie správcovi dane (alebo v ktorom vydal správca dane dodatočný platobný výmer).

Ak sa u SZČO predložením dodatočného daňového priznania (alebo vydaním dodatočného platobného výmeru) po 1. júli 2019 zmení vymeriavací základ, nová výška poistného pre SZČO platí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po predložení dodatočného daňového priznania správcovi dane (alebo po nadobudnutí právoplatnosti dodatočného platobného výmeru).

Príklady:

SZČO má na základe daňového priznania za rok 2018 vzniknúť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od 1. júla 2019. SZČO dňa 25. apríla 2019 predloží správcovi dane dodatočné daňové priznanie za rok 2018. Keďže dodatočné daňové priznanie predložila ešte pred 1. júlom 2019, Sociálna poisťovňa zohľadní nové údaje k 1. júlu 2019 a na riadne daňové priznanie (podané predtým) sa neprihliada.

SZČO vznikne 1. júla 2019 povinné nemocenské a dôchodkové poistenie. SZČO dňa 18. októbra 2019 predloží správcovi dane dodatočné daňové priznanie za rok 2018. Podanie dodatočného daňového priznania má v tomto prípade vplyv na aktuálne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO. Zmena poistenia (vznik, zánik alebo zmena výšky poistného) sa vykoná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo predložené dodatočné daňové priznanie, teda od 1. novembra 2019. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články