Za osem mesiacov tohto roka viac konkurzov ako za celý rok 2020


			Za osem mesiacov tohto roka viac konkurzov ako za celý rok 2020

Počet konkurzov sa v auguste vyrovnal maximu spred  21 mesiacmi.

V auguste 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 31 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 34,78 percenta (z 23 na 31) a počet reštrukturalizácií sa zvýšil o 100 percent (z 1 na 2). V medziročnom porovnaní s augustom 2020 počet konkurzov vzrástol až o 181,82 percenta (z 11 na 31) a počet reštrukturalizácií sa zdvojnásobil (z 1 na 2).

V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 14 konkurzných konaní (6 v auguste 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 12 konkurzov (11 v auguste 2020). Zároveň sa začalo 34 nových konkurzných konaní (36 v auguste 2020).

„V minulom mesiaci sa medzi spoločnosťami, na majetok ktorých bol vyhlásený  konkurz, vyskytli aj 3 spoločnosti, ktoré využívali inštitút dočasnej ochrany. Zároveň 178 konkurzov vyhlásených v prvých ôsmich mesiacoch tohto roka už prekročil počet konkurzov vyhlásených za celý minulý rok. Tých bolo 167,” uviedla Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 235 konkurzov, čo je o 10,33 percenta viac než v predchádzajúcom období (213 konkurzov). V období od septembra 2020 do augusta 2021 bolo povolených 25 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (24 reštrukturalizácií) o 4,17 percenta viac.

Od roku 2006 do konca augusta 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 466 konkurzov a bolo povolených 878 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Najčastejšie sa do konkurzu dostávajú firmy bez zamestnancov

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v auguste 2021 bolo 31 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb, pričom z nich 30 (96,77 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 1 (3,23 percenta) bola akciová spoločnosť. Až 54,84 percenta predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. V auguste 2021 boli povolené reštrukturalizácie dvom „eseročkám“ (100 percent).

Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v auguste 2021 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť CHEMSTROJ, s.r.o., ktorá sa zaoberala opravou strojov, s 50 – 99 pracovníkmi.

Najviac konkurzov vo veľko- a maloobchode a v Bratislavskom kraji

Aj v auguste 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (9). Najviac konkurzov súdy v auguste 2021 vyhlásili v Bratislavskom (11), v Nitrianskom (6) a v Žilinskom kraji (5); spoločnosti, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, sídlia v Trenčianskom a v Trnavskom kraji.

Charakteristika analyzovaných dát

V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz.

Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Zdroj: CRIF

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články