V roku 2020 bolo vyhlásených 167 konkurzov a povolených 22 reštrukturalizácií dlžníkov


			V roku 2020 bolo vyhlásených 167 konkurzov a povolených 22 reštrukturalizácií dlžníkov

Počet reštrukturalizácií medziročne vzrástol po predchádzajúcich piatich rokoch klesania.

V minulom roku bolo na Slovensku vyhlásených 167 konkurzov a povolených 22 reštrukturalizácií dlžníkov. Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), v medziročnom porovnaní s rokom 2019, v ktorom bolo vyhlásených 248 konkurzov, ich počet v roku 2020 klesol o 32,66 %, pričom dosiahol historicky najnižší počet v jednom roku.

Počet povolených reštrukturalizácií v roku 2020 v porovnaní s 13 povolenými reštrukturalizáciami v roku 2019 medziročne vzrástol o 69,23 %.

Kondícia ekonomiky neustále slabne

„Vývoj počtu vyhlásených konkurzov dlhodobo odrážal dobrú kondíciu slovenskej ekonomiky, ich mierny prechodný nárast sme zaznamenali v posledných piatich rokoch iba v roku 2018. Hoci sa rast ekonomiky v roku 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu spomalil a niektorí analytici preto očakávali nárast počtu zbankrotovaných podnikateľských subjektov, ich očakávania sa nenaplnili," dodáva Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Predpokladá, že na viac ako 32 percentnom medziročnom poklese počtu konkurzov sa mohla prejaviť aj Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi - vládne opatrenie na pomoc podnikateľským subjektom v boji proti pandémii koronavírusu.

„Počas Dočasnej ochrany okrem iného nie je možné, aby veriteľ podal návrh na vyhlásenie konkurzu a ani samotný podnikateľ ho nemusí podať, ak je v predlžení, prerušujú sa konkurzné konania, aj exekučné konania,“ uvádza Ing. Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK. Legislatívna zmena týkajúca sa Dočasnej ochrany platná od roku 2021 sa pravdepodobné prejaví v nízkych počtoch konkurzov aj v tomto roku,“ dopĺňa J. Marková.

Po piatich rokoch medziročného poklesu počtu povolených reštrukturalizácií po sebe, pričom v roku 2019 bol ich počet najmenší za predchádzajúcich jedenásť rokov, v roku 2020 došlo k ich výraznému percentuálnemu medziročnému nárastu.

„Hlavným dôvodom poklesu počtu povolených reštrukturalizácií v posledných rokoch bola legislatívna zmena v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa od konca apríla 2015 výrazne sprísnili podmienky riešenia úpadku dlžníka reštrukturalizáciou. Ich nárast v roku 2020 mohol byť vyvolaný aj nenaplnenými očakávaniami dlžníkov o zjednodušení podmienok a procesu reštrukturalizácie od roku 2021 v príslušnej legislatíve,“ zdôvodňuje Jana Marková.

V roku 2020 bol najviac zasiahnutou skupinou odvetví s 50 vyhlásenými konkurzmi (29,94 % z ich celkového počtu) veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. Najviac, 7 reštrukturalizácií (31,82 % z ich celkového počtu) bolo povolených podnikom v priemyselnej výrobe.

Najviac konkurzov bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji – 41 a s rovnakým počtom 4 povolené reštrukturalizácie sa o prvenstvo podelili tri kraje: Banskobystrický, Bratislavský a Trnavský kraj.

Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v roku 2020 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť Wirecard Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá poskytovala ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov a zamestnávala od 250 do 499 pracovníkov. 

V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnutí podnikatelia – právnické a fyzické osoby, ako aj právnické osoby - nepodnikatelia, ktorým bola povolená reštrukturalizácia alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých dlžníkov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz.

Do analýzy neboli zahrnutí podnikatelia - fyzické osoby, ktorí svoj úpadok riešia oddlžením, t. j. spôsobom osobného bankrotu, čo im bolo od 1. marca 2017 umožnené novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Vyhlásené konkurzy v roku 2020

V roku 2020 bolo na Slovensku vyhlásených historicky najmenej konkurzov v jednom roku – iba 167. Z toho 5 konkurzov bolo vyhlásených na majetok podnikateľov – právnických osôb po pôvodne povolenej reštrukturalizácii. V porovnaní s rokom 2019, v ktorom bolo vyhlásených 248 konkurzov, to predstavuje medziročný pokles o 32,66 %.

Vlani bolo najviac konkurzov vyhlásených v poslednom štvrťroku – 50. V porovnaní s tretím kvartálom 2020 s 32 vyhlásenými konkurzmi ide o nárast o 56,25 %. V medziročnom porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2019 so 75 vyhlásenými konkurzmi počet konkurzov v štvrtom kvartáli 2020 klesol o 33,33 %. Najviac konkurzov bolo v minulom roku vyhlásených v mesiacoch marec a december – po 18.

„Vývoj počtu vyhlásených konkurzov dlhodobo odrážal dobrú kondíciu slovenskej ekonomiky, ich mierny prechodný nárast sme zaznamenali v posledných piatich rokoch iba v roku 2018. Hoci sa rast ekonomiky v roku 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu spomalil a niektorí analytici preto očakávali nárast počtu zbankrotovaných podnikateľských subjektov, ich očakávania sa nenaplnili. Predpokladáme, že na viac ako 32 percentnom medziročnom poklese počtu konkurzov sa mohla prejaviť aj Dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi - vládne opatrenie na pomoc podnikateľským subjektom v boji proti pandémii koronavírusu," dodáva J. Marková.

Počas Dočasnej ochrany okrem iného nie je možné, aby veriteľ podal návrh na vyhlásenie konkurzu a ani samotný podnikateľ ho nemusí podať, ak je v predlžení, prerušujú sa konkurzné konania, aj exekučné konania. „Legislatívna zmena týkajúca sa Dočasnej ochrany platná od roku 2021 sa pravdepodobné prejaví v nízkych počtoch konkurzov aj v tomto roku,“ dopĺňa J. Marková.

Subjekty, na majetok ktorých boli v roku 2020 vyhlásené konkurzy, pôsobili v 14 sekciách ekonomických činností (skupinách odvetví). Najviac zasiahnutou skupinou odvetví, v ktorej bolo vyhlásených 50 konkurzov (29,94 % z celkového počtu), bola skupina G - veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Iba jeden konkurz bol vyhlásený v dvoch skupinách odvetví:  umenie, zábava a rekreácia (sekcia R) a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (sekcia E). V siedmich sekciách ekonomických činností nebol v roku 2020 vyhlásený ani jeden konkurz.

V medziročnom porovnaní počet vyhlásených konkurzov v roku 2020 klesol v dvanástich skupinách odvetví. Najviac, o 100,00 %, v skupine odvetví Q – zdravotníctvo a sociálna pomoc – z 2 na 0; a v skupine odvetví P – vzdelávanie – z 1 na 0. O 80,00 % sa znížil v  skupine odvetví R – umenie, rekreácie a zábava - z 5 na 1. Počet konkurzov medziročne vzrástol v štyroch skupinách odvetví. Najviac, o 37,50 %, sa zvýšil v skupine odvetví L - činnosti v oblasti nehnuteľností – z 8 na 11.

Z regionálneho hľadiska bolo najviac konkurzov v roku 2020 vyhlásených v Bratislavskom (41) a v Košickom kraji (27). Najmenej konkurzov súdy vyhlásili v Žilinskom kraji (9).

V medziročnom porovnaní bol počet vyhlásených konkurzov v roku 2020 nižší až v siedmich krajoch. Najviac klesol v Žilinskom kraji - z 25 na 9 (- 64,00 %), v Košickom kraji - z 52 na 27 (- 48,08 %) a v Nitrianskom kraji - z 22 na 14 (- 36,36 %). V jednom, Prešovskom kraji, sa počet vyhlásených konkurzov medziročne nezmenil (23). Ani v jednom kraji počet vyhlásených konkurzov medziročne nevzrástol.

V roku 2020 bolo vyhlásených 164 konkurzov na majetok podnikateľov - právnických osôb, čo predstavuje 98,20 % z celkového počtu právnických osôb podnikateľov a nepodnikateľov. Na majetok podnikateľov - fyzických osôb (živnostníkov) bol vyhlásený jeden konkurz, čo predstavuje 0,60 % z celkového počtu konkurzov.

Dva konkurzy (1,20 % z celkového počtu) boli vyhlásené na majetok iných právnych foriem: jeden na neziskovú organizáciu a jeden na spoločenstvo vlastníkov bytov. Z podnikateľov - právnických osôb bolo 147 spoločností s ručením obmedzeným, 14 akciových spoločností, jedna jednoduchá spoločnosť na akcie, jedno družstvo a jedna verejná obchodná spoločnosť.

Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu spomedzi podnikateľov - právnických osôb s vyhláseným konkurzom tvorilo 89 spoločností bez zamestnancov, čo predstavuje 53,61 % z ich celkového počtu. Druhou najväčšou skupinou s počtom 38 spoločností (22,89 %) boli zamestnávatelia s 1 až 9 pracovníkmi. Jediný živnostník s vyhláseným konkurzom v roku 2020 nezamestnával žiadneho iného pracovníka.

Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v roku 2020 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť Wirecard Slovakia s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá poskytovala ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov a zamestnávala od 250 do 499 pracovníkov. Nasledovala ZLIEVÁREŇ  T R N A V A s.r.o. so 100 – 149 zamestnancami a Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., z Bratislavy s rovnakým počtom pracovníkov.

Povolené reštrukturalizácie podnikateľov – právnických osôb v roku 2020

V minulom roku bolo na Slovensku povolených 22 reštrukturalizácií podnikateľov – právnických osôb. V porovnaní s 13 povolenými reštrukturalizáciami v roku 2019 to predstavuje medziročný nárast o 69,23 %. Po piatich rokoch medziročného poklesu po sebe, pričom v roku 2019 bol počet povolených reštrukturalizácií najmenší za predchádzajúcich jedenásť rokov, tak v roku 2020 došlo k ich výraznému medziročnému nárastu.

V minulom roku bolo najviac reštrukturalizácií povolených vo februári – 4. V dvoch mesiacoch (november a december) nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia. Vo štvrtom štvrťroku 2020 boli povolené 2 reštrukturalizácie, čo je o 4 (66,67 %) menej ako v predchádzajúcom, treťom kvartáli. V medziročnom porovnaní v poslednom štvrťroku 2020 bolo povolených o 3 reštrukturalizácie menej (- 60,00 %), než v rovnakom období roku 2019 s 5 povolenými reštrukturalizáciami.

„Hlavným dôvodom poklesu počtu povolených reštrukturalizácií v posledných rokoch bola legislatívna zmena v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou sa od konca apríla 2015 výrazne sprísnili podmienky riešenia úpadku dlžníka reštrukturalizáciou. Ich nárast v roku 2020 mohol byť vyvolaný aj nenaplnenými očakávaniami dlžníkov o zjednodušení podmienok a procesu reštrukturalizácie od roku 2021 v príslušnej legislatíve,“ zdôvodňuje J. Marková.

V roku 2020 boli povolené reštrukturalizácie subjektom pôsobiacim v 8 sekciách ekonomických činností (skupinách odvetví). Najviac - 7 ich bolo v skupine odvetví C – priemyselná výroba. V 13 sekciách ekonomických činností nebola v roku 2020 povolená ani jedna reštrukturalizácia (v roku 2019 v 16 sekciách). V 4 sekciách (I: ubytovacie a stravovacie služby; L: činnosti v oblasti nehnuteľností; M: odborné, vedecké a technické činnosti a R: umenie, zábava a rekreácia) bola povolená iba 1 reštrukturalizácia.

V medziročnom porovnaní v roku 2020 počet povolených reštrukturalizácií klesol v troch skupinách odvetví, najviac – o 100 % (z 1 na 0) – v skupine odvetví E: dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov  a J: informácie a komunikácia. O 16,67 % (zo 6 na 5) klesol v skupine odvetví G: veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. Až v siedmich odvetviach nastal medziročný nárast počtu povolených reštrukturalizáciách: najviac – až o 133,33 % (z 3 na 7) v priemyselnej výrobe (sekcia C) a o 50 % v stavebníctve (sekcia F).  

V roku 2020 sa s rovnakým počtom povolených reštrukturalizácií (4) o prvenstvo podelili tri kraje:  Banskobystrický, Bratislavský a Trnavský kraj. Najmenej, iba jedna reštrukturalizácia bola povolená v Žilinskom kraji.

V medziročnom porovnaní s rokom 2019 sa počet povolených reštrukturalizácií v roku 2020 znížil iba v Prešovskom kraji – zo 4 na 2 (-50,00 %). Rovnako iba v jednom, Bratislavskom kraji, sa ich počet medziročnej nezmenil (4). V ostatných 6 krajoch reštrukturalizácie medziročne vzrástli – najviac, až o 300 % (z 1 na 4) v Banskobystrickom kraji.

V roku 2020 boli všetky reštrukturalizácie povolené podnikateľom - právnickým osobám. Z toho bolo 19 spoločností s ručením obmedzeným (86,36 %) a 3 akciové spoločnosti (13,64 %).

Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články