Firmy, pripravte sa na zmeny v mzdovej oblasti od budúceho roka


			Firmy, pripravte sa na zmeny v mzdovej oblasti od budúceho roka

Od januára 2021 sa mení nielen výška minimálnej mzdy, ale aj spôsob jej určovania podľa náročnosti práce.

Firmy sa musia pripraviť od budúceho roka na viacero zmien. Tie hlavné v mzdovej oblasti sa týkajú nielen mesačnej minimálnej mzdy, ale aj spôsobu, akým sa určuje pre príslušný stupeň náročnosti práce.

„Očakávame však, že v Zbierke zákonom ešte pribudnú ďalšie relevantné legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej oblasti, ktoré sú očakávané s účinnosťou od 1.1.2021,“ konštatuje výkonný riaditeľ Elanor Slovakia Ivan Zizič. Spoločnosť je významným hráčom v poskytovaní outsourcingu mzdových a administratívnych personálnych služieb na Slovensku.

Minimálna mzda sa mení

Podľa nových zmien sa výška mesačnej minimálnej mzdy mení od 1. januára 2021 na 623 € a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 €.

Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa mali podľa § 7 zákona o minimálnej mzde č. 663/2007 Z.z. dohodnúť na sume minimálnej mzdy. Keďže sa sociálni partneri nedohodli, mala byť suma minimálnej mzdy stanovená vo výške 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2019. Ide o 60 % zo sumy 1092 €, teda 656 €. Avšak konečnú výšku minimálnej mzdy napokon schválila vláda na úrovni len 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2019,“ upozorňuje Ivan Zizič.

Zároveň bolo do zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde doplnené ustanovenie, že na minimálnu mzdu na rok 2021 sa neuplatní ustanovenie o výške 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve. „Tiež bolo do zákona o minimálnej mzde zapracované zníženie percenta výšky minimálnej mzdy a to zo 60% na 57%, ak sa nedohodnú zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov,“ dodáva.

Zmeny podľa náročnosti práce

Novela Zákonníka práce mení od januára 2021 aj spôsob, akým sa určuje mesačná minimálna mzda pre príslušný stupeň náročnosti práce. Bude sa zvyšovať o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi.

Základom výpočtu je mesačná minimálna mzda platná pre kalendárny rok 2020, t. j. 580 eur a táto suma sa vynásobí príslušným koeficientom náročnosti práce a pripočíta sa k rozdielu mesačnej minimálnej mzdy za rok 2021 pre 1. stupeň náročnosti práce a mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020.

Hodinový minimálny mzdový nárok je vypočítaný z mesačnej minimálnej mzdy (623 €) pri 40 hodinovom pracovnom týždni ako 1/174 zo sumy tejto minimálnej mzdy.  Na rok 2021 je to 3,580 € pre 1. stupeň náročnosti práce.  Zaokrúhľuje sa na 3 desatinné miesta matematicky. Pričom do konca roku 2020 sa používalo zaokrúhľovanie na 4 desatinné miesta, vysvetľuje Ivan Zizič.

Ako upozorňuje, aj v roku 2021 si je treba dať pozor na výšku priemerného zárobku na pracovno-právne účely, ktorý sa použije počas 1. štvrťroka 2021 a základom budú príjmy za október až december 2020. „Takýto priemerný zárobok musí byť najmenej vo výške minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov platných pre rok 2021,“ dopĺňa.

Sumy minimálnych mzdových nárokov na príslušný kalendárny rok zaokrúhlené na 3 desatinné miesta budú oznámené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a to najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku. „Pre rok 2021 minimálne mzdové nároky zverejnené neboli. Najbližšie by mali byť zverejnené na rok 2022 v Zbierke zákonov do 1.11.2021,“ spresňuje Ivan Zizič.

Mzdové zvýhodnenia

Mzdové zvýhodnenia boli doteraz naviazané na minimálnu mzdu. „Pre rok 2021 sú určené zo sumy 3,580 € za hodinu s využitím percentuálnych sadzieb platných v roku 2020. Od roku 2021 sú určené v Zákonníku práce fixnou sumou. Tým sa stráca previazanosť na zmenu minimálnej mzdy,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Elanor Slovakia.

Ktorých mzdových zvýhodnení sa zmena týka:

  • Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (§96 Zákonníka práce, ods. 5)  a aj za každú hodinu mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce (§ 124 Zákonníka práce, odsek 3) patrí zamestnancovi náhrada v sume najmenej 0,72 € za hodinu.
  • Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia za sobotu, najmenej však 1,61 € za hodinu.
  • Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 € za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia za sobotu, najmenej však 3,22 € za hodinu.
  • Zamestnancovi patrí za nočnú prácu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 € za hodinu. Ak však ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 1,25 € za hodinu.
  • Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu 3,58 € za hodinu.
Zdroj: Elanor Slovakia

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.