Nemecká zaujímavosť: Ako to bude ďalej s porovnávacími portálmi?


			Nemecká zaujímavosť: Ako to bude ďalej s porovnávacími portálmi?
20.3.2019 Zahraničie

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil vo februári článok, ktorý sa týka porovnávacích portálov.

GDV vychádza z toho, že ľudia sú informáciami z webu zahltení, ale súčasne sú poskytovateľmi vybraných informácií. Niektorí klienti vraj dôverujú novým nástrojom a aplikáciám viac než ľuďom a čoraz viac navštevujú porovnávacie portály. Pritom je potrebné, aby si uvedomovali ich výhody i nevýhody.

Porovnávacie portály vzbudzujú podľa názoru GDV zdanie, že sú nezištné, ale v skutočnosti to tak nie je. Sledujú vraj jasné obchodné ciele a zvyčajne nepokrývajú celý trh. To by si mal uvedomiť každý, kto tieto portály využíva, a okrem toho je potrebné, aby to bolo zreteľne rozpoznateľné. 

V tomto smere sa už s porovnávajúcimi portálmi kriticky vysporiadal Spolkový kartelový úrad (SRN). Nedávno sa do diskusie o týchto portáloch zapojil aj Spolkový zväz spotrebiteľských centrál (Der Verbraucherzentrale Bundesverband), ktorý obhajuje záujmy viac ako 80 mil. spotrebiteľov v SRN. Od porovnávacích portálov sa očakáva predovšetkým férovosť a transparentnosť. 

Preto tiež Európska komisia pripravuje nariadenie o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre podnikových užívateľov internetových sprostredkovateľských služieb [COM (2018) 238 final]. Hlavne ide vraj o to vniesť viac transparentnosti do kritérií, ktoré určujú poradie výsledkov vyhľadávania. Záujemcovia o túto problematiku si môžu podľa vyššie uvedeného čísla COM návrh Komisie vyhľadať.

Pokiaľ ide o predmet a rozsah právnej úpravy, tak nariadenie stanovuje pravidlá na zabezpečenie toho, aby podnikovým užívateľom internetových sprostredkovateľských služieb a užívateľom firemných internetových stránok vo vzťahu k internetovým vyhľadávačom bola poskytnutá zodpovedajúca transparentnosť a možnosti efektívneho odškodnenia.

Pre bližšie predstavu čitateľov je vhodné prezentovať z 15 navrhovaných článkov nariadenia aspoň vybrané ustanovenia ods. 1 Čl. 5:

                                                           Článok 5
                                                             Poradie

„Poskytovatelia internetových sprostredkovateľských služieb stanovujú vo svojich podmienkach hlavné parametre určujúce poradie a dôvody relatívnej dôležitosti týchto hlavných parametrov na rozdiel od ostatných parametrov. Ak obsahujú tieto hlavné parametre možnosť ovplyvniť poradie za akúkoľvek priamu alebo nepriamu úhradu zaplatenú podnikovými užívateľmi dotknutému poskytovateľmi internetových sprostredkovateľských služieb, tento poskytovateľ internetových sprostredkovateľských služieb zahrnie do svojich podmienok tiež opis týchto možností a vplyvu takejto úhrady na poradie. "

Pre nemecké poisťovníctva je návrh nariadenia veľmi dôležitý. Preto GDV vypracoval stanovisko k návrhu Európskej komisie a okrem toho vymedzil nižšie uvedené kľúčové body, ktorých prípadná aplikácie by mala zabezpečiť naozaj spravodlivú súťaž a zlepšenie ochrany zúčastnených podnikov a nepriamo tiež klientov:

  • platformy by nemali obmedzovať ponúkajúce/predávajúcieosoby, aby rovnaké tovary a služby ponúkali cez iné obchodné kanály za eventuálne priaznivejších podmienok;
  • pravidlá transparentnosti musia platiť aj pre „Top-odporúčania", ktoré sú často umiestňované mimo vlastného poradia (ranking) na pozícii nula,
  • užívatelia platforiem by mali byť ochránení pred pokriveným opísaním klientskych hodnotení,
  • požiadavky na transparentnosť musia platiť tiež v tom prípade, keď osoba ponúkajúca internetové sprostredkovateľské služby zaradí na svoje webové stránky reklamu vo forme abstraktných porovnaní,
  • spotrebiteľ musí byť jednoduchým spôsobom rozpoznať, ktoré ponuky sú do porovnania zahrnuté a ktoré nie.

Podľa GDV pôjdu poisťovatelia vždy tam, kde sa budú nachádzať klienti. Nebránia sa digitalizácii a pripravujú sa na novú konkurenciu. Ale hospodárska súťaž na webe musí mať dotvorené pravidlá a tie potom musí rešpektovať aj porovnávacie portály.   

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS