Čo čaká finančné sprostredkovanie v roku 2018? Tu sú zmeny


			Čo čaká finančné sprostredkovanie v roku 2018? Tu sú zmeny

Nový Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zasiahne do finančného sprostredkovania zásadným spôsobom.

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo prejdú tento rok zásadnými zmenami. Dôvodom sú novela zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a novela zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, ktoré riešia legislatívne prebratie Smernice o distribúcii poistenia (IDD) a Smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II) vrátane ich delegovaných nariadení a regulačných technických predpisov.

Obe smernice zásadne zasahujú do finančného sprostredkovania. „Kým transpozícia MiFIDu bola pomerne precízne spracovaná, novela zákona o finančnom sprostredkovaní priniesla špecifiká nad rámec požiadaviek európskej regulácie a skrýva v sebe nesporne niekoľko kladov, ale aj viacero podstatných rizík, ktoré bude potrebné riešiť,“ upozorňuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).

Rizikové celoplošné uplatnenie

Ako už viackrát Asociácia konštatovala, problémom nie je a ani nikdy nebola samotná  smernica IDD o distribúcii poistenia, ale poňatie jej minimálnych požiadaviek do národnej legislatívy a ich uplatnenie celoplošne na finančný trh. „Slovenský zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve totiž reguluje komplexne sprostredkovanie a poradenstvo vo všetkých sektoroch finančného trhu – poistenie, kapitálový trh, vklady, úvery, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenia,“ hovorí Darina Huttová. 

Za najrizikovejšie v tomto smere asociácia považuje nároky na sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, ktoré sa podriadilo obdobným nárokom ako regulácia v sektore poistenia alebo zaistenia a súčasne nárokom podľa MiFID II. „Zvýšili sa zásadným spôsobom nároky na odbornú prax finančných agentov, ktorá v sektore kapitálového trhu musí byť najmenej jednoročná a to pod dohľadom agenta s dlhodobejšou praxou,“ upozorňuje. Súčasne sa však národnou úpravou nedosiahlo vytvorenie skutočne rovnakých podmienok podnikania pre všetky distribučné kanály, čo bola hlavná myšlienka smernice o distribúcii poistenia.

Presnejšie vedenie registra

Za kladné stránky novely považuje asociácia zmeny týkajúce sa spresnenia vedenia národného registra finančných agentov Národnou bankou Slovenska. „Rozšíri sa evidencia o údaje spojené s dátumom splnenia podmienok odbornej spôsobilosti a absolvovania osobitného finančného vzdelávania agentov, pričom pôjde o verejne dostupné informácie,“ hovorí Darina Huttová.

Zavádza sa však registrácia všetkých vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú povinne nahlasovať absolventov osobitného finančného vzdelávania, pričom nateraz nie je zrejmé, ako sa bude ukončenie osobitného finančného vzdelávania evidovať v registri NBS.

Registrácia vzdelávacích inštitúcií pritom začne až dňom účinnosti zákona 23.2.2018 a národná banka bude o zápisoch rozhodovať v 30-dňovej lehote. „V danej lehote do registrácie vzdelávacích inštitúcií bude zrejme problematické zabezpečiť nováčikom osobitné finančné vzdelávanie, ktoré je zásadným predpokladom,“ upozorňuje.

Prísnejšie pravidlá v styku s klientom

Okrem sprísnených požiadaviek na odbornú spôsobilosť sa  sprísnili aj pravidlá v styku s klientom a poskytovanie predzmluvných informácií o finančnom produkte klientovi, resp. potenciálnemu klientovi. „Cieľom je zvyšovanie ochrany práv finančného spotrebiteľa. Tým sa zvýši aj administratívne zaťaženie, pretože o poskytovaní každej informácie je potrebné spísať podrobný záznam, ktorý sa stáva súčasťou už existujúcich a pomerne podrobných záznamov o sprostredkovaní. Na národnej úrovni súčasne riešime úplne nové vykazovacie povinnosti, ktoré budú finanční agenti a finanční poradcovia riešiť na kvartálnej a ročnej úrovni v novej šírke vykazovaných údajov národnej bank,“ konštatuje.

Okrem údajov o činnosti na národnej úrovni sa budú vykazovať aj údaje o činnosti na základe cezhraničného pôsobenia v členských štátoch.

Sprísnenia nad rámec únie

Ako však podotýka generálna tajomníčka AFISP, zvyšujúce sa nároky na distribúciu finančných produktov na Slovensku nemajú paralelu v iných členských štátoch únie. „Administratívne zaťaženie sa stupňuje, čo výkon dohľadu sa zrejme uľahčí, rozhodne však sťaží samotný výkon sprostredkovania. Novelou zákona o finančnom sprostredkovaní sa však nesplnil základný predpoklad smernice  o distribúcii poistenia IDD, a to zrovnoprávniť všetky distribučné kanály,“ opakovane upozorňuje.

Ostávajú podľa nej zachované zásadné a pre asociáciu neprimerané rozdiely medzi viazanými agentmi a podriadenými finančnými agentmi. Či to v konečnom dôsledku ochráni finančného spotrebiteľa, ukáže podľa nej čas.

Finančný dopad

Zmeny podmienok podnikania vo finančnom sprostredkovaní budú podľa asociácie nepochybne aj finančne nákladné. A to tak pre finančné inštitúcie, ako aj pre samostatných finančných agentov. Proces zmien ukončený ešte nie je, pretože pokračujú diskusie o regulácii provízií.  

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov už podľa Dariny Huttovej intenzívne pracuje na metodickej podpore aplikácie zákona do podnikateľskej praxe, ktorá je nevyhnutne potrebná. „Ochrana finančného spotrebiteľa je téma, ktorá nás bytostne zaujíma, podporujeme ju od počiatku svojej činnosti, nesmie však byť prekážkou vo finančnom sprostredkovaní produktov zdravých finančných inštitúcií a nie je možné podporovať prístup ku klientovi ako k osobe nesvojprávnej,“ konštatuje.

Asociácia je presvedčená, že ochrana spotrebiteľa je bezpodmienečne spojená s jeho finančným vzdelávaním. „Na to má byť sústredená  pozornosť tvorcov legislatívy, ako na európskej, tak i národnej úrovni,“ dodáva generálna tajomníčka AFISP.

Zdroj: oPoisteni.sk, AFISP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS