Neplatia vám faktúry dlhšie ako 90 dní? Vieme, ako urýchlite poistné plnenie


			Neplatia vám faktúry dlhšie ako 90 dní? Vieme, ako urýchlite poistné plnenie
19.12.2017 Riziká, Pre firmy

Ak ste menšia či veľká firma, určite ste sa v biznise dostali do situácie, keď vám obchodný partner nezaplatil včas.

Keď včas uzatvoríte poistenie pohľadávok, nielenže sa poistíte proti takýmto rizikám, avšak navyše získate cenné informácie o bonite tuzemských i zahraničných odberateľov. Ako si teda v takýchto situáciách pomôcť? Radí Ivana Kukumbergová, vedúca oddelenia služieb zákazníkom z poisťovne Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočky poisťovne z iného členského štátu.

Ivana_Kukumbergová, Atradius

Čo skúmate u klienta, ktorý má záujem uzatvoriť u vás poistnú zmluvu?

Pred uzatvorením poistnej zmluvy potrebujeme poznať objem, ktorý pôjde do poistenia a sektor, v ktorom sa odberatelia pohybujú. Ďalej preskúmame finančnú situáciu najdôležitejších odberateľov nášho budúceho klienta, stanovíme na každého z nich Kreditný limit, čo znamená maximálnu sumu otvorených pohľadávok, ktoré budeme kryť.

Skúmame aj poskytované platobné podmienky, výšky strát za posledné roky a samozrejme sa berú do úvahy aj krajiny, kde odberatelia sídlia, či patria k rizikovým alebo menej rizikovým.

Aké tam platia pravidlá pri zvažovaní daných rizík v uvedených krajinách?

V zásade dodávky do krajín napríklad v rámci EÚ/EHP, USA, Kanady alebo Austrálie podliehajú menším rizikám z nezaplatenia ako napríklad v prípade, ak klient dodáva svoj tovar do Alžírska. Tu riziko z nezaplatenia pohľadávok môže byť vyššie, čo sa môže, no nemusí odrážať aj v cene poistenia.

Ak klienti uzatvárajú rôzne obchodné spolupráce v zahraničí, mali by si dobre preveriť svojho obchodného partnera. A toto za nich vlastne spraví poisťovňa. Na základe poskytnutých parametrov vypracujeme poistnú zmluvu, ktorá odráža potreby klientov.

Čo všetko pokrýva poistná zmluva v rámci poisťovania pohľadávok z dôvodu platobnej neschopnosti?

Poistná zmluva kryje nezaplatenie pohľadávok z dôvodu platobnej neschopnosti, ktorá vzniká v momente, ak dôjde k súdom vyhlásenému konkurzu, reštrukturalizácii alebo exekúcii a klient nám hlási poistnú udalosť. Zároveň zmluva kryje aj nezaplatenie pohľadávok z titulu platobnej nevôle, kedy odberateľ aj naďalej vykonáva obchodnú činnosť, avšak svojim dodávateľom alebo len niektorým dodávateľom už jednoducho neplatí.

Z našich štatistík vyplýva, že najviac poistných udalostí vzniká práve z dôvodu platobnej nevôle, ale v posledných rokoch narástol aj objem poistných udalostí z platobnej neschopnosti dlžníkov, vzhľadom na zvýšený počet konkurzov a reštrukturalizácií.

V prípade platobnej nevôle sa skontaktujeme s dlžníkom a snažíme sa zistiť dôvody neplatenia, najmä či sa jedná o skutočné finančné problémy dlžníka, alebo ide o problémy spojené s reklamáciou / obchodným sporom. V prípade, ak sa preukázateľne nejedná o spor, pohľadávku vymáhame.

Akým spôsobom vás môže klient kontaktovať pri nahlasovaní poistnej udalosti?

Ak má klient stanovený Kreditný limit alebo paušálne poistenie a Odberateľ mu nezaplatí do 90. dní od dňa splatnosti faktúry, tak nám klient hlási, že sa niečo deje. V danom momente do toho vstupuje naša sesterská inkasná spoločnosť Atradius Collections. Tá kontaktuje Odberateľa v danej krajine a v jeho jazyku buď prostredníctvom vlastnej pobočky alebo partnera v danej krajine, a to buď emailami alebo telefonicky, respektíve osobnou návštevou.

V čom je vymáhanie pohľadávok v cudzine pre klientov náročné oproti pohľadávkam v tuzemsku?

Vymáhanie pohľadávok v zahraničí je často pre klientov veľmi komplikované, najmä kvôli neznalosti právneho poriadku cudzej krajiny alebo oprávnených obáv z vysokých výdavkov. V rámci poistnej zmluvy vie poisťovňa toto klientovi pokryť cez Atradius Collections, ktorá rokuje s dlžníkom iba so súhlasom klienta a snaží sa vždy nájsť čo najrýchlejšie a ekonomicky najefektívnejšie riešenie na vyrovnanie dlhu.

Zároveň poisťovňa informuje aj ostatných klientov, že daný odberateľ neplatí a zhoršuje sa u neho platobná disciplína, čo môže mať dopad aj na dodané platby za ich tovar alebo služby. Ak aj napriek týmto opatreniam nie je pohľadávka uhradená, klient nám nahlási poistnú udalosť a my mu posielame poistné plnenie.

Pokiaľ teda dlžník neplatí jednému obchodnému partnerovi, je veľký predpoklad, že sa to môže stať aj u iného dodávateľa...

Presne tak, to je väčšinou železné pravidlo. Často sa stáva, že dlžník neplatí aj ďalším dodávateľom a tí si začnú svoje nesplatené pohľadávky vymáhať. Preto je veľmi dôležité, aby nám klient najneskôr na 90-ty deň po splatnosti faktúry poslal takéto hlásenie a my pošleme upozornenie o neplatení daného odberateľa aj ostatným klientom poisťovne.

Pokiaľ však nastanú spory je dôležité, aby mal klient pohľadávku správne ošetrenú pre prípadné súdne vymáhanie, to znamená, kontrakt uzatvorený s odberateľom, objednávku, fakturáciu, dodacie listy....a podobne.

Mnohí klienti nechcú na svojho odberateľa vrhnúť zlé svetlo kvôli nezaplateným pohľadávkam, a tak často zostavujú dlhšie splátkové kalendáre a dávajú mu šancu uhradiť dlhy neskôr. Majú na to samozrejme nárok, avšak mali by myslieť na to, že ak majú poistené svoje pohľadávky, vieme im pomôcť s urýchlením platby.

Skúste nám zhrnúť, aké povinnosti si voči vám musia splniť klienti?

Ak by som to zosumarizovala, klienti nám postupujú vždy dve hlásenia, jedno na 90. deň od splatnosti najstaršej neuhradenej faktúry, čo registrujeme do nášho systému a druhé na 6. mesiac od splatnosti najstaršej neuhradenej faktúry, čo je vlastne už vznik poistnej udalosti.

O riešení poistnej udalosti včas a podrobne klientov informujeme. Proces vymáhania pohľadávky, až po poistné plnenie trvá štandardne 3 mesiace a ak je vymáhanie neúspešné, klient obdrží odškodnenie vo výške dohodnutého poistného krytia, ktoré sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 75 – 90 % z poistenej pohľadávky.

Ak klientovi pri poistnej udalosti vyplatíte peniaze, celá udalosť sa tým uzatvára?
Po nahlásení a vyplatení poistnej udalosti sa prípad neuzatvára, práve naopak. Naša sesterská spoločnosť Atradius Collections pokračuje vo vymáhaní dlhu od neplatiča až do okamihu celkového vymoženia dlhu, čo je naším primárnym cieľom alebo do situácie, kedy už investícia do ďalšieho vymáhania by bola neekonomická.

Odporúčate poisťovať aj dlhoročných obchodných partnerov?
Poistenie pohľadávok sa oplatí mať aj v prípadoch, kde mohol mať klient dobre nastavené vzťahy s odberateľom niekoľko rokov. Máme pár pekných príkladov, kde sme vyplácali nemalé škody práve z takýchto veľmi dobrých obchodných vzťahov, kde samozrejme obozretnosť z nezaplatenia klesá a klient inklinuje k vyššej tolerancii pri predlžovaní doby úhrad pohľadávok u odberateľa.

Stávajú sa, samozrejme, aj prípady, keď dobre fungujúca, zabehnutá firma s dobrým kreditom na trhu, má zrazu finančné problémy, čo je ťažké vopred predikovať. Preto poisťovňa v momente ako stanoví kreditný limit na danú firmu, pravidelne si ju na základe rôznych hodnotiacich nástrojov monitoruje.

Pokiaľ má však kontinuálne zlé výsledky, neplatí a má permanentne zlú likviditu, nepoistíme ju a klientovi odporučíme radšej buď neuzatvárať daný obchod alebo si dohodnúť bezpečné platobné podmienky, ako napríklad platbu vopred.

V Atradiuse používate tri typy kreditného limitu. Môžete opísať, ako to funguje?
Prvý typ kreditného limitu sa stanovuje na základe predchádzajúcej platobnej morálky s odberateľom. Druhý a tretí typ krytia je Credit Check a Kreditný limit, ktorý si klient žiada priamo v našom systéme. Risk manažéri poisťovne na začiatku podrobne zhodnotia rizikový profil každého odberateľa. Použijú na to tak interné dáta získané dlhodobým pôsobením na trhu, ako aj dáta z dostupných externých zdrojov. Na základe toho klientom odporučíme, či má vôbec zmysel s danou firmou obchodovať a za akých podmienok.

Mali ste za posledný rok oblasti poistných udalostí, s ktorými ste sa častejšie stretávali?
Poistné udalosti sa vyskytujú priebežne v rámci celého roka. Časte, tzv. frekvenčné škody sa vyskytujú napríklad v hutníckom sektore, objavujú sa škody v súvislosti s karuselovými podvodmi v IT sektore, relatívne menej rizikové je poľnohospodárske odvetvie, automobilový priemysel. Zvýšil sa nám výrazne dopyt po kreditných limitoch, čo odráža aj vyšší objem poistného, ale ukazuje aj na to, ako sa ekonomike darí.

Pokiaľ ide o nahlasovanie poistných udalostí, oznámi ich klient priamo vašej poisťovni, alebo maklérovi, s ktorým uzatvára zmluvu?
Ak majú klienti s maklérom uzatvorenú zmluvu, môžu poistnú udalosť nahlásiť jemu, alebo priamo nám, či už poštou, emailom alebo cez náš nový zákaznícky portál Atrium. Uvedená platforma prináša rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu s poisťovňou Atradius a zároveň aj Atradius Collections. Postupne sú v systéme pridávané ďalšie funkcie.

Klienti si môžu pozerať detailné prehľady portfólia svojich odberateľov, stav likvidácie svojej poistnej udalosti i záznam o nej v časovom slede. K dôležitým informáciám sa tak súhrnne dostanú cez pár kliknutí na webe.

Robíme všetko pre komfort našich klientov a pre čo najefektívnejšie spracovanie všetkých dôležitých informácií online tak, aby mali čo najlepší a najrýchlejší prístup k informáciám o Kreditných limitoch na odberateľov, o poistnom plnení, stave vymáhania, ale aj napríklad o sektorových analýzach a podobne.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS