Analýza TOP 30 poisťovacích maklérov SR: Čo prispelo k ich úspechu?


			Analýza TOP 30 poisťovacích maklérov SR: Čo prispelo k ich úspechu?

Tržby TOP 30 najväčších sprostredkovateľov poistenia vlani medziročne rástli takmer o deväť percent. Pri analýze ich finančnej situácie patria najdôležitejšie ukazovatele celkové tržby, náklady na služby, osobné náklady a hospodársky výsledok po zdanení, uvádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk Pavol Suďa, hlavný analytik spoločnosti FinStat.

Ktoré z finančných ukazovateľov sú najdôležitejšie pri zostavovaní rebríčka TOP 30 maklérov? 
Informácie o finančných výsledkoch všetkých spoločností, ktoré sú archivované na portáli FinStat.sk, pochádzajú z účtovných závierok, ktoré Finančná správa ukladá vo verejnom Registri účtovných závierok (www.registeruz.sk, ďalej len „RÚZ“).

Pri rýchlej analýze 30 najväčších poistných sprostredkovateľov sme nahliadli aj do poznámok k účtovným závierkam v RÚZ, do obchodného registra (zisťovali sme vlastnícke pozadie) a dohľadali sme aj webové stránky, aby sme sa uistili, že ide naozaj o poistných sprostredkovateľov. Niektoré spoločnosti totiž Štatistický úrad SR eviduje ako poradenské firmy alebo reklamné agentúry.

Na základe manuálneho dohľadávania sme do rebríčka doplnili štyri firmy, ktoré majú NACE kód 66220 podľa Štatistického úradu SR, no v RÚZ si uvádzajú iné zaradenie (napríklad Broker Service Group Slovakia je podľa svojej webovej stránky finančný sprostredkovateľ, ktorý spolupracuje aj s poisťovňami, no jeho NACE kód nie je 66220 ani podľa ŠÚ SR, ani podľa RÚZ).  Rebríčky na portáli FinStat.sk si užívatelia môžu zostaviť na základe viacerých ukazovateľov, a to podľa vlastného uváženia, ale najvýstižnejší parameter pri poistných sprostredkovateľoch sú podľa nášho názoru celkové tržby.

Ako vlastne funguje tento biznis a čo tvorí zdroje tržieb poistných sprostredkovateľov?
Zdrojom ich tržieb sú provízie od finančných spoločností (hlavne poisťovní, bánk, stavebných sporiteľní...) za sprostredkovanie predaja ich produktov. Pri poistných sprostredkovateľoch by mali prevažovať provízie za predaj poistiek, ale uvedené spoločnosti sprostredkúvajú napríklad aj predaj hypoték alebo stavebného sporenia. Inkasované tržby sprostredkovatelia používajú na nákup služieb (zvyčajne je to dominantná nákladová položka), osobné náklady a odpisy. Zvyšok je hospodársky výsledok.

V nákladoch na služby dominujú provízie vyplatené finančným poradcom, ktorí pre poistných sprostredkovateľov pracujú zväčša ako SZČO. Ďalšími významnými položkami nákladov na služby sú výdavky na reklamu, prípadne rôzne poradenstvo, ale napríklad aj náklady na team-buildingy.

Pri analýze finančnej situácie poistných sprostredkovateľov sú najdôležitejšie ukazovatele celkové tržby, náklady na služby (prípadne na provízie, ak sú uvedené), osobné náklady a hospodársky výsledok po zdanení.

Z pomerových ukazovateľov hlavne rentabilita tržieb, ktorá hovorí o tom, koľko centov z jedného utŕženého eura premenia poistných sprostredkovatelia na profit. Ich majetok predstavujú hlavne obežné aktíva, najmä pohľadávky a krátkodobý finančný majetok. Zväčša neinvestujú do dlhodobého majetku. Špecifické alebo zaujímavé je toto odvetvie tým, akú významnú časť tržieb dokáže premeniť na čistý zisk.

V registri Finstatu evidujete aj finančných agentov a finančných poradcov. Je tam vidieť nejaký zaujímavý posun za uplynulé roky?

Z rýchlej analýzy 30 najväčších poistných sprostredkovateľov (PS) podľa tržieb vyplýva, že ich tržby v roku 2017 vzrástli medziročne takmer o deväť percent. Rástli o čosi rýchlejšie ako v predchádzajúcom roku, ale o desatinu pomalšie než v roku 2015. Vlaňajšia dynamika by bola o tretinu slabšia, nebyť dvoch nových firiem v skupine PS, ktoré na trh prišli len nedávno, v roku 2016. Jedna z nich – Brokeria, a. s. – zaznamenala dokonca najväčší medziročný prírastok celkových tržieb zo všetkých PS (+5,7 mil. EUR). Nováčikovia viac ako vykompenzovali úbytok tržieb spoločnosti Axa Services, s.r.o., ktorá bola k 1.1.2017 zrušená.

Po poklese v roku 2016 si vlani polepšila aj spoločnosť Respekt Slovakia, s.r.o., najväčší hráč na slovenskom trhu PS. Nadpriemerné percentuálne prírastky (prevyšujúce 30%) však zaznamenali skôr menšie PS z druhej polovice rebríčka, ako Granden, s.r.o., Finančné centrum, a.s., Leas.sk, s.r.o., Prosight Slovensko, a.s., Global Finance, a.s. či FinCo Services, a.s.

Naopak, celkové tržby OVB Allfinanz Slovensko, a.s., ktorá je trhovou dvojkou, ostatné tri roky klesajú. Vlani však ešte väčší prepad tržieb zaznamenala AON Benfield Bratislava, a.s. a hlavne trhová štvorka Fincentrum, a.s.

Po finančnej stránke, ako sa vlani darilo danému sektoru, vychádzajú z NACE kódu 66220 - Činnosti poisťovacích agentov a maklérov?

TOP 30 poistných sprostredkovateľov zaznamenalo v roku 2017 celkové tržby bezmála 250 miliónov eur. Na čistý zisk premenili viac ako 35 miliónov eur, čo je druhé najvyššie číslo za analyzované obdobie uplynulých štyroch rokov. Znamená to, že TOP 30 maklérov premenilo z každého utŕženého eura na zisk viac ako 14 centov (to je tzv. rentabilita tržieb).

Odvetvie sa tak radí medzi najziskovejšie na Slovensku. Z analýzy rozdeľovania hospodárskeho výsledku vyplýva, že drvivú väčšinu dosiahnutého profitu si sprostredkovatelia poistenia vzápätí vyplatia vo forme dividend, respektíve podielu na zisku. V roku 2017 to bolo takmer 93 %, dva roky predtým približne 95 %.

Medzi jednotlivými hráčmi sú v rentabilite tržieb, samozrejme, významné rozdiely. Najviac tržieb na profit premenia poistní sprostredkovatelia (38-70 %), ktorých ovládajú lízingové spoločnosti a ktorí matkám sprostredkúvajú predaj poistiek na flotilu „lízovaných“ aktív (hlavne áut). Z analýzy ich nákladov vyplýva, že materské spoločnosti zrejme znášajú nemalú časť nákladov dcérskych sprostredkovateľov.

To platí zrejme aj o zaistnom maklérovi AON Benfield Bratislava, s.r.o. (37 %). Silnú rentabilitu tržieb okolo 20 % však vykazujú aj nezávislí poistní sprostredkovatelia ako Partners Group SK, s.r.o., nováčik Poinfo, s.r.o., Macula poisťovacie služby, s.r.o., ale aj Respect Slovakia, ktorej však tento parameter klesol za uplynulé štyri roky o tretinu.

Hoci TOP 30 vykazuje v porovnaní s inými odvetviami slovenskej ekonomiky nadpriemernú rentabilitu tržieb, tento pomerový ukazovateľ v uplynulých štyroch rokoch v rámci analyzovanej skupiny TOP 30 postupne klesá. Zatiaľ čo v roku 2014 dosahoval takmer 18 %, vlani to bolo o pätinu menej.

Tento trend možno pripísať aj drahej cene práce, čiže rastúcemu podielu provízií, ktoré sprostredkovatelia vyplácajú svojim finančným poradcom. Keďže však provízie zverejňuje iba menšia časť sprostredkovateľov poistenia, nie je možné túto interpretáciu použiť jednoznačne pri celom analyzovanom súbore.

Po novom musia všetky právnické i fyzické osoby komunikovať s finančnou správou elektronicky. Budú sa dať v budúcnosti výsledky firiem ešte lepšie porovnávať?
Povinnosť ukladať účtovné závierky v novom Registri účtovných závierok platí pre slovenské firmy už roky. Problém pri analýze finančných údajov nie je v elektronickej komunikácii medzi spoločnosťami a finančnou správou (respektíve registrami), ale v kvalite poznámok k účtovným závierkam, v ktorých firmy obvykle uvádzajú dôležité doplňujúce údaje.

Z rýchlej analýzy TOP 30 napríklad vidno, že detailnú štruktúru nákladov, z ktorej by bolo zrejmé, koľko peňazí poistní sprostredkovatelia minú na provízie pre finančných poradcov, uviedlo v poznámkach len 13 z nich, čiže ani nie polovica. To samozrejme sťažuje analýzu a na úrovni analyzovanej TOP 30 znemožňuje zistiť, ako k tvorbe hospodárskeho výsledku prispeli rôzne typy nákladov (provízie, reklama, prenájom priestorov, IT služby, a podobne).

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS