Tibor Bôrik, osobnosť Sibaf: „Nepripustime úpadok poisťovníctva byrokraciou...“


			Tibor Bôrik, osobnosť Sibaf: „Nepripustime úpadok poisťovníctva byrokraciou...“
9.11.2017 Poistný trh

V legislatíve treba oddeliť poisťovníctvo od peňažníctva. Túto i ďalšie myšlienky predstavil na SIBAF forum 2017 Tibor Bôrik, osobnosť SIBAF. „Ak chceme prežiť, musíme všetko odvíjať od podstaty poistenia overenej stáročiami. Nepripustime ďalšiu dekadenciu poisťovníctva administratívnymi opatreniami.“  

Tibor Bôrik sa v úvode svojho vstupu na SIBAF forum 2017  vrátil niekoľko storočí naspäť, k podstate poistenia.

„Poradenstvo je integrálnou súčasťou sprostredkovania poistenia, v podstate viac technickou ako finančnou kategóriou. Nevzniklo kvôli „naháňaniu" obchodu pre poisťovne, ale ako nevyhnutnosť v 17.-18. storočí. V tom období obchodníci prepravovali svoj tovar zo zámoria a aby zabránili prípadným škodám, chceli ho zabezpečiť prostredníctvom poistenia (Ship Goods Policy z roku 1781).“  Poistné zmluvy sa uzatvárali napríklad v kaviarničkách, kam chodievali kapitáni námorných lodí a potrebovali poisťovať prepravovaný tovar, pričom bolo nutné identifikovať rôzne potenciálne riziká.

Nezastupiteľná úloha sprostredkovateľov v poisťovníctve

„Vy ako sprostredkovatelia poistenia máte v tomto smere nezastupiteľnú úlohu aj dnes, pretože ste v priamom kontakte s klientami. Viete, čo im potenciálne hrozí a môžete inšpirovať aj poisťovne pri vytváraní nového produktu na základe ich skutočných potrieb," dodáva Tibor Bôrik.

Ako ďalej spresnil, práve sprostredkovatelia majú možnosť spolupracovať s poisťovňami a vplývať aj na výšku poistného, prípadne stanovovať význam jednotlivých rizík z hľadiska klientov. V poslednej dobe sa nemálo diskutovalo aj o zákone o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 186 z roku 2009, ale i o tom, čo v princípe predstavuje poradenstvo a sprostredkovanie poistenia.

„Identifikácia rizika, jeho definícia, kvantifikácia či prevod rizika na poisťovňu – toto všetko predstavuje neoddeliteľnú súčasť sprostredkovania poistenia. Skutočne poradenstvo je integrálnou súčasťou sprostredkovania poistenia a takto sme to predostreli rezortu financií v hromadnej pripomienke," spresňuje Osobnosť SIBAF.

Poradenstvo ako absolútna súčasť sprostredkovania poistenia

Nie totiž v praxi možné, aby mohol sprostredkovateľ vykonávať prácu bez potrebných informácií od klienta, bez ohľadu na riziká, ktoré mu potenciálne hrozia. Aj preto bolo nevyhnutné presadzovať záujmy klientov i sprostredkovateľov formou hromadnej pripomienky k navrhovanej legislatíve.

Bohužiaľ mám pocit, že pojem rizika sa vytráca z  profesionálnej komunikácie, všetko je o biznise a o distribúcii produktov. Vy ste tvorcovia poistného produktu, napríklad pokiaľ ide o poisťovanie podnikovateľov a priemyslu. Jednoznačne však poradenstvo musí byť absolútnou súčasťou sprostredkovania poistenia. Ak poradenstvo nahradíme administratívou, klientovi dáme 20 či 30 strán popísaných papierov s poistnými podmienkami, necháme ho to podpísať a týmto chceme úlohu sprostredkovateľov nahradiť, stratíme dôveru spotrebiteľov," varuje Bôrik.

Dojednanie kvalitného poistenia nie je predaj

Aktuálna legislatíva podľa Tibora Bôrika nasvedčuje byrokratické princípy namiesto priamej komunikácie s klientom, len aby bol naplnený zákon. Krása práce sprostredkovateľa poistenia v prospech klientov však týmto stráca svoje opodstatnenie. Navyše, poistný produkt sa nepredáva, ale poskytuje.

Vždy ide o dojednanie poistenia, nie o jeho predaj. Poistenie nie je bežným produktom, ktorý si zoberiete z pultu v obchode, ale treba prihliadať na idenfikáciu a definíciu rizík potenciálneho klienta. Zmyslom poradenstva v poisťovníctve sú teda dostatočné a zrozumiteľné informácie pre klienta, aby sa vedel správne rozhodnúť a zvolil si také podmienky, ktoré maximálne zohľadnia jeho potenciálne potreby. Ide o súhrn činností začínajúcich identifikáciou, definíciou, kvantifikáciou a určením rizika, pričom vy ako sprostredkovatelia poistenia im musíte byť poruke," dodáva osobnosť Sibaf.

Treba jednoznačne oddeliť poisťovníctvo od peňažníctva

Výsledkom poradenstva má byť kompletná informácia pre klienta a následne prevod potenciálneho rizika na poisťovňu. Tibor Bôrik odmieta pojem finančné sprostredkovanie, lebo sprostredkovanie poistenia rizika je viac technická ako finančná kategória. Je podľa neho potrebné v zákonoch oddeliť poisťovníctvo od peňažníctva.

My nepoisťujeme peniaze, ale potenciálne riziká. Ešte za socializmu často pracovníkov v poisťovníctve označovali pejoratívne ako agenti s teplou vodou. To je skôr také varovné pripomenutie, k čomu vlastne pomenovanie finančný agent smeruje. Vždy v minulosti fungovalo peňažníctvo a poisťovníctvo ako dve samostatné kategórie. Poisťovací maklér pre mňa vždy bol a zostáva tým, kto je najkvalifikovanejší na dojednávanie, teda sprostredkovanie poistenia. Rovnako je tomu aj v zahraničí, napríklad v Nemecku, Francúzsku či vo Veľkej Británii.

Absolútne nevyhnutné je v tomto smere neustále profesionálne vzdelávanie. „Národná banka Slovenska bude zverejňovať informácie o tých, ktorí absolvovali osobitné finančné vzdelávanie. Len poradenstvo, vzdelávanie a etický prístup ku klientovi je garantom efektívnej ochrany spotrebiteľa. Pretože klient predstavuje to najcennejšie, čo sprostredkovateľ poistenia aj poisťovňa majú. Poistenie vždy bude stavať na dôvere, dôležité je, aby sme ju legislatívnymi opatreniami doslova nezničili a nespôsobili ďalšiu dekadenciu celého sektoru poisťovníctva," uzatvára Bôrik.

Hlavné fakty z prezentácie Tibora Bôrika na Sibaf forum 2017:

Prečo vzniklo poradenstvo?
 • Poradenstvo nevzniklo kvôli „naháňaniu“ obchodu pre poisťovne
 • Slúžilo obchodníkom, lebo poistené boli len vymenované riziká v poistnej zmluve
  /Ship Goods Policy z roku 1781/
Podstata poistenia overená stáročiami
 • Identifikácia rizika
 • Definícia rizika
 • Kvantifikácia rizika
 • Prevod rizika na poisťovňu
 • Od tohto sa v poisťovníctve odvíja všetko, aj poradenstvo a sprostredkovanie poistenia.

Poradenstvo je integrálna súčasť sprostredkovania poistenia a takto sme to predostreli MF SR v hromadnej pripomienke

Poisťovníctvo a peňažníctvo
 • Odmietam pojem finančné sprostredkovanie, lebo sprostredkovanie poistenia RIZIKA je viac technická ako finančná kategória
 • Je potrebné v zákonoch oddeliť poisťovníctvo od peňažníctva

Čo je poradenstvo a jeho zmysel?

 • Zmyslom poradenstva je poskytnúť klientovi všetky potrebné informácie pre jeho rozhodnutie či sa poistí a ak áno, v ktorej poisťovni.
 • Je to súbor činností spočívajúcich v identifikácii, definícii, kvantifikácii rizík hroziacich klientovi a  posúdení ich významnosti pre klienta, vyselektovaní najvhodnejších poistných podmienok kryjúcich definované riziká vrátane primeranej výšky poistného od jednej, alebo viacerých poisťovní.
Poradenstvo/ Vzdelávanie vs.ochrana spotrebiteľa
 • NBS bude zverejňovať informácie o tých, čo absolvovali OFV (osobitné finančné vzdelávanie)
 • Poradenstvo, vzdelávanie a etický prístup ku klientovi – garant efektívnej ochrany spotrebiteľa/klienta /žiadna administratíva/
 • Klient – najcennejšie, čo sprostredkovateľ poistenia aj poisťovňa majú.

Ak chceme prežiť musíme sa držať podstaty a všetko odvíjať od podstaty poistenia overenej stáročiami. Nepripustime ďalšiu dekadenciu poisťovníctva administratívnymi opatreniami.

Zdroj: SIBAF FORUM 2017

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS