Politické riziká v súvislosti s krízou na Ukrajine


			Politické riziká v súvislosti s krízou na Ukrajine
1.4.2014 Poistný trh

Obava z vývoja politickej situácie na Ukrajine a prípadného zníženia ratingu tejto krajiny, ako aj uvalenie ekonomických sankcií na Rusko, prinútili niektorých poisťovateľov k úplnému zastaveniu úpisu politických rizík v tejto oblasti. Pri obnove týchto poistných zmlúv sa spoločnosti pravdepodobne stretnú s navýšením poistného. Firmy, ktoré chcú teraz v Rusku uskutočniť nové obchody, budú mať zrejme problém so získaním poistného krytia svojich pohľadávok a politických rizík na Ukrajine.

 

 


Nepokoje na Ukrajine a s tým spojená napätá situácia v Rusku by nemala mať hlbší dopad na úpis politických rizík, štruktúrovaného financovania a poistenia pohľadávok. V posledných niekoľkých rokoch noví poisťovatelia a zaisťovatelia rozšírili svoju pôsobnosť v týchto poistných produktoch zvýšením kapacity úpisu a znížením poistných sadzieb. Ich angažovanosť na Ukrajine je relatívne malá. Avšak Rusko predstavuje trh s najväčšou expozíciou v poistení politických rizík a štruktúrovaného financovania. V prípade, že súčasný konflikt spôsobí významné škody z tohto druhu poistenia, je veľmi pravdepodobné, že sa poistné bude zvyšovať a kapacita pre jeho úpis bude naopak obmedzená.

 

Nestabilná situácia na Urajine
Po februárovom zvrhnutí ukrajinskej vlády a následnom vniknutím ruských ozbrojených síl na území Ukrajiny zostáva situácia na Ukrajine veľmi nestabilná. Spoločnosti so zastúpením v tejto oblasti čelia potenciálnemu nebezpečenstvu politického násilia, nepokojov, vyvlastnenia a ďalších sankcií zameraných proti zahraničným záujmom v Rusku v prípade, že budú proti Rusku uplatnené významnejšie ekonomické sankcie. To by značne ohrozilo bezpečnosť zamestnancov, aktív spoločnosti a jej dodávateľských reťazcov. Ukončenie dodávok zahraničnej pomoci Ruska Ukrajine spolu s ďalšími negatívnymi ekonomickými faktormi by mohlo viesť k zníženiu ratingu Ukrajiny medzinárodnými ratingovými agentúrami a ťažkostiam vo vymáhaní pohľadávok veriteľov ukrajinských spoločností.

Obavy z ďalších sankcií Rusku

Poistenie politických rizík kryje predovšetkým dopady vládnych nariadení a opatrení vyhlásených v súvislosti s násilnými akciami a nepokojmi, ktoré môžu ohroziť aktíva spoločnosti, investície a obchodné dohody, uzatvorené v danom teritóriu. Väčšina poisťovateľov v Rusku prestala upisovať politické riziká. Niektorí poisťovatelia sa napriek tomu rozhodli pomôcť svojim existujúcim klientom, alebo podporiť projekty veľkých ruských korporácií a bánk. Najväčšie obavy u nich vyvolávajú prípadné ďalšie sankcie, ktoré môžu byť na Rusko uvalené, preto postupujú pri vyhodnocovaní rizika prípad od prípadu. Niektorí poisťovatelia dávajú prednosť novým projektom s nízkou hladinou riziká, iní udržujú v platnosti už dohodnuté poistné programy. Poisťovatelia reagujú napospol kladne na požiadavky o dojednaní tohto poistenia vo viacerých krajinách, ale situáciu pozorne monitorujú. Všeobecne možno povedať, že ak je vystavená ponuka na poistenie politických rizík, trvá pomerne dlhú dobu ako je poistenie skutočne uzavreté. Väčšina poisťovateľov potvrdzuje platnosť svojich indikatívnych ponúk, ale každá dopyt je podrobená prísnej kontrole konkrétneho rizika. Konečné uzavretie poistnej zmluvy teda trvá podstatne dlhšiu dobu.

 

Typy poistenia a prípadné riziká
Poistenie štruktúrového financovania kryje nesplácanie bankových úverov dlžníkov, predovšetkým v rozvíjajúceho sa ekonomikách. Podobne ako u politických rizík, poisťovatelia prestali poskytovať krytie tohto rizika, ale sú ochotní poistiť vybrané špecifické projekty v Rusku. Hlavný problém pre nich predstavujú ekonomické sankcie uvalené na Rusko , a preto starostlivo sledujú ďalší vývoj politickej situácie. Niektorí poisťovatelia vyhodnocujú riziká na ruskom území prípad od prípadu, väčšina však potvrdzuje platnosť už vystavených nezáväzných ponúk tohto poistenia.


Poistenie pohľadávok kryje komerčnú neschopnosť splácania záväzkov za odber tovaru alebo služieb dvomi základnými typmi poistiek. Prvým sú poistky s odsúhlaseným úverovým limitom pre odberateľov poisteného, pevne stanoveným na obdobie jedného roka. Druhým typom sú poistky, ktoré umožňujú poisťovateľovi znížiť alebo úplne zrušiť úverový limit počas jedného poistného obdobia.


V prípade poistiek prvého typu, bola Ukrajina považovaná za veľmi rizikové územie už pred vypuknutím konfliktu. Z toho vyplýva, že expozícia jednotlivých poisťovateľov na tomto území je veľmi malá, a väčšinou pod úrovňou agregované spoluúčasti medzinárodných poistných programov. Poisťovatelia súčasne vstupujú v rokovaní so spoločnosťami, ktoré majú poistené riziká na Ukrajine, a podporujú individuálne dohody o nových dodacích podmienkach a lehotách splatnosti ich pohľadávok.

Krízový akčný plán

Všeobecne možno povedať, že poisťovatelia udržia v platnosti už uzatvorené poistné zmluvy aj počas prebiehajúcej krízy, ale väčšina z nich nebude v súčasnosti uzatvárať nové poistky v akejkoľvek produktovej rade. Rozsah a prípadný dopad sankcií, uvalených na Rusko, je pre poisťovateľov poskytujúcich pevne stanovený úverový limit ostro sledovanou veličinou. Poisťovatelia kryjúce značné komerčné a politické riziká v Rusku dodržia svoje súčasné záväzky, ale nie sú ochotní prijímať nové riziká. Výnimku v tomto prípade predstavujú veľké nadnárodné spoločnosti s diverzifikovaným rizikom.


V prípade druhého typu poistiek, kde úverový rámec každého odberateľa podlieha schváleniu, budú poisťovatelia aj naďalej poskytovať krytie nových dodávok na Ukrajinu, ale budú pristupovať ku každému riziku s veľkou opatrnosťou. Je tiež nepravdepodobné, že by schválili krytie pre odberateľa so zlým ratingom. Väčšina poisťovateľov uviedla do platnosti krízový akčný plán na zníženie alebo úplné zrušenie úverových limitov pre kupujúcich vo všetkých sektoroch.

Poisťovatelia pravdepodone prehodnotia svoje upisovacie prístupy ku komplikovaným rizikám, a môžu obmedziť svoju expozíciu minimálne o 50 a viac percent. Úverové limity zaistené garanciami budú tiež zrevidované a vyhodnotené podľa sily daného garanta. Za súčasných podmienok sa zdá, že väčšina poisťovateľov bude poskytovať krytie budúcich obchodov na Ukrajine len pre odberateľov s najvyšším ohodnotením. Poisťovatelia aj naďalej poskytujú v Rusku odvolateľné úverové limity bez rozlíšenia medzi novými a existujúcimi poistkami. Poisťovatelia denne sledujú vývoj situácie na Ukrajine a v Rusku a môžu prijať dodatočné opatrenia v krátkom časovom horizonte.


Medzinárodné poistné programy
Mnoho nadnárodných spoločností zvolilo v posledných rokoch širší prístup k riadeniu politických rizík dohodnutím medzinárodných poistných programov. Namiesto krytie nepredvídateľných rizík zmesou niekoľkých poistiek, dohodnutých v rôznych krajinách, kryje medzinárodný program väčšinou 15 až 20 krajín, v niektorých prípadoch aj viac. Väčšina poisťovateľov dáva prednosť tomuto medzinárodnému riešeniu, pretože im to umožňuje rozložiť politické riziká na širšie teritórium. Podmienky takýchto programov bývajú často výhodnejšie ako u individuálnych poistiek , dohodnutých v jednej krajine. Tieto programy tiež umožňujú získať krytie v krajinách s veľkou expozíciou politickým rizikám. Väčšina poisťovateľov dáva prednosť medzinárodným programom, a súčasne alokuje nízku kapacitu na riziká nachádzajúce sa na území Ruska.


Poistenie pohľadávok je dlhodobo dohadované formou medzinárodných poistných programov. Výsledkom toho je , že mnoho spoločností už vníma výhodu rozloženia tohto rizika. Poistenie jednorazových projektov a štruktúrovaného financovania zaznamenalo na Ukrajine následkom krízy rokov 2008/2009 významné straty. Aj preto je súčasná expozícia v tomto druhu poistenia na Ukrajine pomerne malá.

marsh.com

Zdroj: Marsh

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS