Nová učebnica pre oblasť riadenia rizík a poisťovníctva na slovenskom trhu


			Nová učebnica pre oblasť riadenia rizík a poisťovníctva na slovenskom trhu
27.3.2023 Poistný trh

V roku 2022 pribudla na knižný trh nová učebnica zameraná na oblasť poisťovníctva s názvom Riadenie rizík a poisťovníctvo. Čo prináša? 

Autori publikácie, Tomáš Ondruška, Zuzana Brokešová, Erika Pastoráková a Andrea Snopková, patria medzi erudovaných odborníkov na oblasť teórie poisťovníctva v Slovenskej republike.

Ich bohaté skúsenosti z pôsobenia v akademickom prostredí doma aj v zahraničí ako aj bohaté praktické skúsenosti, ktoré získali pôsobením v poistnej praxi a dlhoročnou spoluprácou s mnohými subjektami a inštitúciami poistného trhu sa premietajú do novovytvorenej publikácie.

Učebnica Riadenie rizík a poisťovníctvo poskytuje komplexný pohľad na problematiku riadenia rizík a poisťovníctva. Základné teoretické východiská v predmetných oblastiach sú dopĺňané širokým množstvom praktických príkladov, prípadových štúdií i zaujímavostí, čo čitateľovi umožňuje prakticky porozumieť konceptom riadenia rizík a poisťovníctva.

Z tematického hľadiska je cieľom učebnice napomôcť k pochopeniu fungovania poisťovníctva, jeho väzieb, podstate, významu a prínosu pre celú spoločnosť, ako aj poukázania na potrebu kvalitného a odborného riadenia rizík fyzických i právnických osôb.

Autori v publikácií vysvetľujú základné vzťahy a pojmy procesu riadenia rizík i konkrétne metódy a nástroje riadenia rizík. Poisteniu, ktoré predstavuje jeden z najčastejšie využívaných nástrojov financovania rizík, autori venujú veľkú časť publikácie.

Napriek tomu, že poisťovníctvo je integrálnou súčasťou finančného trhu, viacerí ekonómovia (spomenieme napríklad amerických ekonómov Kunreuther, Pauly, McMorrow) poukazujú na to, že ide o najmenej pochopený sektor finančného trhu. To je v priamom kontraste s tým, aké bohaté možnosti sektor poistenia a riadenia rizík ponúka.

Koncept komerčného poisťovníctva autori rozpracúvajú do hĺbky a ukotvujú ho do systému národného hospodárstva, pričom reflektujú vzájomné vzťahy komerčného, sociálneho i verejného poistenia.

Následne sa venujú poistnému trhu a subjektom, ktoré na tomto trhu pôsobia, procesu regulácie poistného trhu i úlohy zaistenia na tomto trhu. Samostatne sa venujú vysvetleniu významu a charakteristík životného a neživotného poistenia spolu so súhrnným opisom poistných produktov životného a neživotného poistenia a vymedzením základov poistnej matematiky.

Špeciálna pozornosť je v učebnici venovaná vysvetleniu konkrétnych procesov, ktoré prebiehajú v komerčných poisťovniach ako je oceňovanie a upisovanie rizík, produkcia, likvidácia i distribúcia. Za pozitívum pokladáme podkapitolu o digitalizácii a technologickom pokroku v poisťovniach, ktoré vyplývajú z aktuálnych riešených tém.

V samostatnej kapitole sa autori venujú konceptu poistnej zmluvy, ktorú rozoberajú z právneho hľadiska a vysvetľujú osobitne špecifiká poistnej zmluvy ako poistné podmienky, dodatky a pripoistenia. Veľkým prínosom autorov je spracovanie princípov poistnej zmluvy v predmetnej kapitole, ako aj osobitostí poistnej zmluvy. 

Napriek tomu, že je učebnica primárne určená vysokoškolským študentom, predstavuje užitočný súbor poznatkov aj pre profesionálov v oblasti ekonómie a finančného trhu, či pracovníkov vo finančných službách, ktorí majú záujem spoznať kľúčové oblasti poisťovníctva a riadenia rizík.

Autori: Ondruška T., Brokešová, Z., Pastoráková, E., a Snopková, A. (2022). Riadenie rizík a poisťovníctvo. Praha : Wolters Kluwer ČR.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS