Ako označovať a propagovať poistné produkty?


			Ako označovať a propagovať poistné produkty?

Problematika označovania a propagácie poistných produktov a služieb sa v právnom poriadku SR rieši predovšetkým vo vzťahu k nekalej súťaži. Avšak v súvislosti so spotrebiteľskou otázkou je upravená len vo všeobecnej rovine, najmä cez požiadavku dodržiavania odbornej starostlivosti poisťovní. 

 

Tento príspevok sa zaoberá problematikou označovania a propagácie poistných produktov, konkrétne výkladom ustanovení ukladajúcich subjektom vykonávajúcim poisťovaciu činnosť povinnosti súvisiace s označovaním a propagáciou poistných produktov.

Predostieram aj základné princípy a štandardy tvorby názvu a označení poistných produktov tak, aby označenie spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a zamedzovalo zavádzanie finančných spotrebiteľov vo vzťahu k charakteru poskytovanej služby.

Príspevok nie je zameraný na špecifické formy propagácie. Výklad a uvádzané pravidlá sú rámcové princípy „high level“ uplatniteľné pri propagácii poistných produktov bez ohľadu na použitú formu.

Aplikácia týchto princípov prispieva k zlepšeniu povedomia spotrebiteľov vo vzťahu k poistným produktom, ako aj k eliminovaniu obáv spotrebiteľov pri vstupe do zmluvného vzťahu, že poistný produkt nebude reálne zodpovedať ich odôvodneným potrebám a požiadavkám. Aplikovanie týchto princípov prispeje k zvýšeniu dôvery v poistný trh ako taký.

Dôležitosť témy označovania a propagácie poistných produktov

Názov produktu predstavuje kľúčovú informáciu. Názov a propagácia poistného produktu je často prvým kontaktom, prvotným impulzom pre spotrebiteľa, nástrojom pre rozhodovanie, ktorý produkt si vyberie. Poisťovňa označenie produktu využíva na vytvorenie predstavy spotrebiteľa o produkte, v rámci ktorého sa spotrebiteľ pohybuje.

Označenie produktu nemôže obsahovo napĺňať výlučne len marketingovú funkciu. Popri marketingovom označení produktu je nutné, aby korektné uvádzanie informácií už vo fáze výberu konkrétneho produktu pomáhalo eliminovať možnosť existencie prekvapivých ustanovení v poistných zmluvách uzatváraných so spotrebiteľmi.

Takýmto postupom poisťovne sa zníži pravdepodobnosť, že spotrebiteľa niektorý aspekt produktu alebo zmluvného vzťahu v budúcnosti prekvapí a nebude zodpovedať jeho požiadavkám. Vďaka vytvorenému rámcu sa spotrebiteľ očakávateľne spoľahne na informáciu v názve alebo propagácii a neočakáva popretie takejto informácie napr. vo všeobecných poistných podmienkach.

Dôsledný prístup poisťovní v tomto smere môže prispieť k vyrovnaniu podmienok obchodnej súťaže. Poisťovňa uvádzajúca skreslený či idealizujúci názov môže zásadne ovplyvniť ekonomické správanie spotrebiteľa.

Poisťovňa uplatňujúca takýto názov môže v rozhodovacom procese spotrebiteľa získať neodôvodnenú výhodu oproti poisťovni uvádzajúcej názov korektným a priamym spôsobom, ktorý spotrebiteľa nezavádza, resp. neuvádza do omylu.

Opis problematiky a súvisiacej právnej úpravy

V zmysle ustanovenia § 37 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, majú poisťovne povinnosť vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v záujme svojich klientov.

Poisťovne sú tiež povinné poskytnúť klientovi jasne a zrozumiteľne dôležité informácie súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy a upozorniť ho na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy. Poisťovne pri propagácii svojej činnosti nesmú používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať dôležité skutočnosti či ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôžu zaručiť.

Túto základnú povinnosť rozvíjajú ďalšie právne predpisy, konkrétne zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, v ustanoveniach § 7 a § 8 ods. 1, 2, 3, 4 a 6 ako aj zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v ustanovení § 4.

Tieto všeobecne záväzné právne predpisy od poisťovní vyžadujú, aby v kontakte so spotrebiteľom postupovali transparentne. Poisťovni ustanovujú povinnosť, aby spotrebiteľa oboznamovala so skutočnosťami, ktoré sú dôležité pre jeho ekonomické správanie, a to najmä v procese voľby produktu a vstupu do zmluvného vzťahu.

Z týchto ustanovení právnych predpisov možno odvodiť záver, že poisťovne nesmú dosahovať uzatváranie zmlúv so spotrebiteľmi využívaním ich neznalosti alebo nedostatočnej orientácie v poistných produktoch a službách. Nesmú využívať zavádzajúcu propagáciu či názov produktu, ktoré v spotrebiteľovi vyvolávajú predstavu odlišujúcu sa od reálneho charakteru a obsahu poskytovanej služby.

Aby bolo možné označiť názov za korektný, názov a základný opis produktu musí zodpovedať tomu, čo poisťovňa reálne spotrebiteľovi za dojednanú odplatu poskytne.

Význam použitý v názve produktu nemá byť nepredvídateľne modifikovaný alebo popretý v texte poistnej zmluvy, alebo dokonca len vo všeobecných poistných podmienkach, kde môže ľahko dôjsť k jeho prehliadnutiu spotrebiteľom.

V opačnom prípade spotrebitelia konajú v mylnej domnienke, že produkt zodpovedá ich predstavám, vstúpia do zmluvného vzťahu s poisťovňou a neskôr prichádzajú na skutočnosť, že uzatvorili poistnú zmluvu nenaplňujúcu tie ich potreby, ktoré viedli k jej uzatvoreniu.

Príklad nesprávnej praxe

Jedným z typických príkladov je nevhodné označovanie investičného životného poistenia. Zastávam názor, že je v rozpore s požiadavkou odbornej starostlivosti , ak sa poistný produkt investičné životné poistenie neoznačuje výslovne ako investičné životné poistenie, ale inými názvami, z ktorých nie je možné identifikovať, o aký produkt ide.

Prípadne dokonca môže dôjsť k zámene investičného životného poistenia so sporením alebo tretím dôchodkovým pilierom, ktoré sa zakladajú na odlišných princípoch a predpokladoch. V tomto prípade je používanie pojmu sporenie klamlivé. Pri investičnom životnom poistení nejde o sporenie, ale o investovanie, ktoré v porovnaní so sporením prináša značné investičné riziká, ktoré v tomto prípade znáša spotrebiteľ.

Pri sporení spotrebiteľ očakáva, že pri ukončení sa mu vyplatí nasporená suma zvýšená o dohodnutý úrok. Pri investičnom životnom poistení spotrebiteľ nedostáva späť prostriedky, ktoré poisťovni uhradil za dobu trvania poistenia. Odpočítava sa suma predstavujúca rizikové poistné, napr. na krytie rizika smrti alebo úrazu a pod. a poplatky, ktoré sa ďalej nezhodnocujú, ale spotrebúvajú.

Spotrebiteľovi môže byť vyplatená odkupná hodnota podielových jednotiek, ktorá môže byť podstatne nižšia ako výška prostriedkov, ktoré spotrebiteľ skutočne poukázal za trvanie poistenia.

Spotrebiteľ musí byť informovaný o základných črtách investičného životného poistenia, ktorým je najmä investičný charakter produktu, kolísavosť hodnoty investície, negarantované výnosy a negarantovaná návratnosť vložených prostriedkov, spotrebovanie časti prostriedkov ako rizikového poistného bez zhodnotenia, obmedzená likvidita.

Pri investičnom životnom poistení je spotrebiteľ výrazne ekonomicky obmedzený v možnosti zrušiť zmluvný vzťah, prípadne dostať sa k časti peňazí pred dobou dohodnutou v poistnej zmluve. Pri jednotlivých štandardných typoch sporenia spotrebiteľ nemá vylúčenú možnosť prístupu k svojim peňažným prostriedkom.

Predčasný alebo čiastočný odkup podielových jednotiek pri investičnom životnom poistení je štandardne obmedzený tým, že o odkup môže spotrebiteľ požiadať, len ak hodnota jeho podielových jednotiek dosiahla určitú výšku, prípadne ak uplynula určitá stanovená doba poistenia a pod.

Investičné životné poistenie je dlhodobým zmluvným vzťahom uzatváraným zvyčajne na niekoľko desiatok rokov. V prvých rokoch zmluvného vzťahu je zrušenie poistnej zmluvy pre spotrebiteľa extrémne nevýhodné vzhľadom na povinnosť uhradiť poplatky, provízie a na to, že hodnota podielových jednotiek je v prvých rokoch nízka a neporovnateľná s výškou uhradených finančných prostriedkov. Pritom priemerná reálna dĺžka trvania investičného životného poistenia je 6 - 8 rokov.

Investičné životné poistenie je pre spotrebiteľov pomerne zložitý a málo zrozumiteľný produkt. Často sa zmluvný vzťah uzatvára bez toho, aby si spotrebiteľ uvedomoval skutočný charakter produktu. Neskôr nastáva nespokojnosť s produktom, ktorý nezodpovedá tomu, čo spotrebiteľ očakával.

Následkom je predčasné vypovedanie zmlúv spotrebiteľom, ktoré je pre spotrebiteľa nevýhodné. Znižuje sa dôveryhodnosť tohto typu produktu a investičné životné poistenie všeobecne nadobúda povesť nevýhodného produktu.
V rámci odbornej starostlivosti je preto nevyhnutné vykonať opatrenia, aby si bol spotrebiteľ vedomý pravého charakteru investičného životného poistenia hneď od začiatku a aby zvážil, či ide o produkt zodpovedajúci jeho potrebám.

To znamená, že sa mu skutočný charakter produktu a jeho riziká musia prezentovať čo najzrozumiteľnejšie a nie, naopak, zamlčovať či zľahčovať závažnosť ich dopadov.

Všeobecné požiadavky vo vzťahu k označovaniu a propagácii poistných produktov

Je dôležité, aby poisťovne označovali a propagovali poistné produkty zrozumiteľne2, v súlade so skutočným charakterom a povahou poistného produktu, neuvádzali v názvoch a pri propagácii nesprávne, nepravdivé, skreslené alebo zavádzajúce informácie.

Dôležité je, aby poisťovne nezamlčovali podstatné informácie (napr. prezentovanie určitej vlastnosti produktu, ktorá je vo výlukách z poistenia), t. j. aby označovali a propagovali produkty tak, aby priemerný spotrebiteľ3 nebol akýmkoľvek spôsobom uvádzaný do omylu vo vzťahu k hlavným črtám produktu a významným aspektom zmluvného vzťahu a nezamieňal si ho s iným produktom.

Účelom postupu poisťovní je zamedziť, aby spotrebiteľ uzatvoril poistnú zmluvu na produkt s odlišnými vlastnosťami, ako bola jeho odôvodnená predstava a reálna potreba v čase uzatvárania zmluvy, teda zmluvu, ktorú by inak neuzatvoril.

Nerešpektovanie týchto požiadaviek znamená konanie v rozpore s požiadavkou odbornej starostlivosti uvedenej v ustanovení § 37 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Takéto konanie poisťovní môže viesť k podstatnému narušeniu ekonomického správania priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k danému produktu a naplniť podstatu nekalej obchodnej praktiky v súlade s ustanovením § 7 a § 8 ods. 1, 2, 3 a 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

Veronika Borkovičová, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska


Plné znenie článku nájdete v najnovšom čísle časopisu Poistné rozhľady, ktorý si môžete objednať na www.slaspo.sk

Zdroj: SLASPO, Poistné rozhľady

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články