„Podnikateľské kilečko“ od 1. januára 2021 zjednoduší niektoré povinnosti voči Sociálnej poisťovni


			„Podnikateľské kilečko“ od 1. januára 2021 zjednoduší niektoré povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Zákon, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie (tzv. podnikateľské kilečko), bol publikovaný v Zbierke zákonov SR, čím nadobudol právoplatnosť.

Rôzne doterajšie povinnosti voči Sociálnej poisťovni však zostávajú v platnosti do konca roka 2020 a nové postupy sa budú uplatňovať až od januára 2021. V sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2021 zavádza „podnikateľské kilečko“ nasledovné zmeny:

Vo vzťahu k zamestnávateľom sa zrušuje povinnosť zamestnávateľa:

  • odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca (Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia)

oznamovať Sociálnej poisťovni:

  • zmeny v údajoch jeho zamestnanca: priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodného čísla) - zmenu uvedených údajov bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb
  • zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľov - tieto údaje Sociálna poisťovňa zisťuje v súvislosti s plnením povinnosti zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do/z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
  • začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.

Vo vzťahu k poistencom sa zrušuje povinnosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, nakoľko údaje o týchto skutočnostiach bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb.

Povinnosť oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a bydliska zostávajú zachované pre zákonom stanovenú skupinu poistencov štátu (osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku a osobný asistent), na ktorých sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Vo vzťahu k samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) sa zrušuje povinnosť SZČO oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt, nakoľko údaje o týchto skutočnostiach bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb.

Tieto povinnosti však zostávajú zachované pre tú SZČO, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, ak údaje o týchto skutočnostiach Sociálna poisťovňa nevie získať z Registra fyzických osôb (tzv. zahraničná SZČO).

Novelou zákona sa ďalej zavádza princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehote. Ak fyzická a právnická osoba povinnosť splní v „dodatočnej lehote“, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články