Podmienky pri úrazovom príplatku COVID-19 sa menia


			Podmienky pri úrazovom príplatku COVID-19 sa menia

Pre problém potvrdzovania, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, došlo od 10. apríla 2021 k úprave formulácie podmienok pre nárok na tento úrazový príplatok. 

Podmienka pre uznanie nároku na úrazový príplatok COVID-19 zamestnancovi sa teraz považuje za splnenú, ak jeho zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie tomuto zamestnancovi vzniklo pri práci, kde z povahy práce vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia.

Ide o zamestnanca, ktorý je počas krízovej situácie lekárom uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19.

Keďže v jednotlivých povolaniach nie sú pracovníci rovnakou mierou vystavovaní riziku vzniku ochorenia COVID -19, zostáva na zamestnávateľovi, aby posúdil, či jeho zamestnanec vykonáva prácu, pri ktorej je riziko nákazy vyššie. Naďalej teda túto skutočnosť potvrdzuje zamestnávateľ. 

Pre poistenca sa pri uplatnení nároku na tento úrazový príplatok v Sociálnej poisťovni nič nemení. Doručí potvrdenie od zamestnávateľa aj od lekára a Sociálna poisťovňa mu úrazový príplatok COVID-19 vyplatí. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.