Náhrada straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví sa upraví


			Náhrada straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví sa upraví

Zmeny v Občianskom zákonníku umožnia skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví.

Vyplýva to z novely Občianskeho zákonníka, ktorú v pondelok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Doterajšia úprava zákonníka limitovala výšku náhrady škody na zdraví, čo je podľa Ústavného súdu SR v rozpore s ústavou.

Novou legislatívou sa zabezpečí dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody.

Strata na zárobku je osobitným druhom majetkovej ujmy, ku ktorej dochádza pri škode, respektíve ujme na zdraví. Podľa doterajšej právnej úpravy sa má poškodenému namiesto náhrady škody poskytnúť náhrada za stratu na zárobku, ktorá sa posudzuje a určuje rovnako ako úrazový príplatok, prípadne úrazová renta.

Podľa rezortu spravodlivosti, ktorý novelu predložil, ide spravidla o nižšiu sumu ako tú, ktorú predstavuje skutočná majetková strata poškodeného.

Poškodený sa teda na základe doteraz platnej legislatívy nemohol domáhať skutočnej náhrady za stratu na zárobku. „Z poškodeného sa v takomto prípade stáva fiktívny poistený, keďže namiesto náhrady škody môže od škodcu požadovať len fiktívnu úrazovú dávku, ako keby bol úrazovo poistený, hoci za škodu mu zodpovedá konkrétny subjekt v rámci občianskoprávneho záväzkového vzťahu a stratu na majetku je schopný presne vyčísliť," píše sa v dôvodovej správe novely.

Ani v prípade škody spôsobenej úmyselne, prípadne hrubou nedbanlivosťou, nemohol doteraz poškodený podľa rezortu od škodcu požadovať viac ako poškodený v pracovnom pomere od Sociálnej poisťovne. „Takáto úprava nie je kompatibilná s obdobnými právnymi úpravami v ostatných členských štátoch EÚ a vzhľadom na to, že úrazové dávky predstavujú podstatne redukované odškodnenie, ktoré sa riadi princípmi verejného poistenia, popiera základný princíp súkromného práva, v zmysle ktorého sa má poškodenému nahradiť skutočná majetková škoda, ktorú utrpí v dôsledku škodovej udalosti," dodali predkladatelia.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. decembra 2019.

Zdroj: TASR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články