Životné a cestovné poistenie v čase epidémie koronavírusu


			Životné a cestovné poistenie v čase epidémie koronavírusu
24.3.2020 Poistný trh

Niektoré poisťovne majú vo svojich poistných podmienkach uvedenú klauzulu, že nie sú povinné poskytnúť plnenie okrem iného v príčinnej súvislosti s epidémiou a pandémiou.

Životné poistenie

Čo táto formulácia – že nie sú povinné poskytnúť plnenie okrem iného v príčinnej súvislosti s epidémiou a pandémiou – reálne znamená?

Príčinná súvislosť explicitne hovorí, že sa poistná udalosť stala v dôsledku konkrétnych vážnych udalostí. Sem patria vojnové konflikty, nepokoje, štrajky, terorizmus, ale aj zásah tzv. vyššej moci, ako aj epidémia či pandémia. Vo všeobecnosti to znamená, že ak došlo napríklad k úrazu alebo inému poraneniu v súvislosti s popísanými udalosťami, poisťovňa nie je povinná preplatiť vzniknutú škodu,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Čo to však v praxi znamená pre poisteného? V prvom rade by sa mal vyhnúť cestám do oblastí, ktoré slovenské ministerstvo zahraničia označilo za rizikové (t.j. odporúča zvážiť cestu, čo je 2. stupeň štvordielnej stupnice cestovných odporúčaní MZV SR) alebo kde podľa všeobecne dostupných informácií prebieha konflikt či je vyhlásený stav epidémie či pandémie.

„Ak človek napriek týmto informáciám cestuje do takejto krajiny, je tým splnená základná podmienka pre odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovne. Naopak, ak sa situácia zmenila až počas pobytu a majiteľ poistenia vyvinul úsilie na opustenie krajiny, je na posúdení poisťovne, či plnenie zamietne alebo kráti. Zo skúsenosti vo väčšine prípadov poisťovne za týchto okolností náhradu škody vyplácajú,“ hovorí M. Búlik.

Keďže poisťovne sa v niektorých podmienkach odlišujú, treba si podľa Mariána Búlika skontrolovať všeobecné poistné podmienky a podmienky konkrétneho poistenia, ktoré má človek uzavreté. „Prípadne sa poraďte so svojím finančným sprostredkovateľom a nechajte si vysvetliť, na čo podľa zmluvy máte nárok.“

Aké výluky môžeme nájsť v niektorom životnom poistení (t.j. na aké situácie sa nevzťahuje povinnosť vyplatiť finančnú náhradu):
• vznik úrazu / choroby / invalidity, resp. smrť v príčinnej súvislosti s epidémiou, pandémiou, vojnovým konfliktom atď.
• oneskorenie alebo neposkytnutie asistenčnej služby

Ktoré poisťovne majú explicitne medzi výlukami pandémiu (t.j. stav, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia WHO)
• Wüstenrot poisťovňa

Špeciálne výluky niektorých poisťovní v oblasti životného poistenia:

Generali (Poistenie úrazu a choroby): úrazy alebo choroby, ku ktorým dôjde v dôsledku diagnostických / preventívnych zákrokov vykonaných mimo liečenia alebo následkom neodborných zákrokov alebo použitím lieku/postupu, ktorého používanie nie je schválené štátnymi orgánmi

Generali (Denná dávka pri hospitalizácii) / AXA (Denná dávka pri pobyte v nemocnici) / NN (Pripoistenie hospitalizácie dospelého): pri hospitalizácii v liečebni pre dlhodobo chorých, ústavoch tuberkulózy a respiračných chorôb, detských zariadeniach a ošetrovniach vojenských útvarov

CESTOVNÉ POISTENIE

Podmienky pre plnenie z poistenia liečebných nákladov z cestovného poistenia nie sú v porovnaní so životným poistením natoľko striktné. Dôvod je zrejmý: situácia sa v krajinách mení, na čo nemá vplyv ani poisťovňa, ani poistený človek. Zároveň však poisťovňa nemôže striktne odmietnuť najmä preplatenie liečebných nákladov, ak sa v danej krajine situácia zmení, pretože by tým ohrozila život a zdravie poistencov.

„Ak pred vycestovaním v danej krajine nebola vyhlásená epidémia, ministerstvo zahraničia nevydalo varovanie a zároveň daný štát alebo WHO nevydali odporúčanie necestovať, tak všeobecne platí, že poisťovňa si plní svoje záväzky z cestovného poistenia. A to aj vtedy, ak sa situácia počas pobytu zmení. Ak však človek cestuje po vydaní takýchto varovaní, poisťovne majú právo odmietnuť úhradu vzniknuté náklady napríklad na liečenie,“ vysvetľuje Marián Búlik.

Karanténa je preventívne opatrenie, nie liečba ochorenia, náklady sa nepreplácajú
V prípade koronavírusu je bežné, že štáty umiestnia ľudí do 14-dňovej karantény. Jej náklady však žiadna poisťovňa neprepláca – nejde totiž o liečenie, tým pádom sa naň nevzťahuje poistenie liečebných nákladov.

„Karanténa sa reálne nedá poistiť. Ak štát priamo nariadi karanténu, mal by sa postarať aj o náklady s tým spojené. Ak tomu tak nie je a napríklad hotel požaduje od hosťa úhradu za pobyt, je to problematická situácia, ktorú, žiaľ, poisťovňa za klienta nevyrieši. Je preto ideálne snažiť sa dostať domov a karanténu absolvovať vo vlastnom byte či dome,“ hovorí M. Búlik.

Ktoré náklady NEKRYJE cestovné poistenie v prípade koronavírusu:

• karanténu
• storno poplatky
• nenastúpenie na cestu
• liečebné náklady, ak sa ochorenie prejavilo už pred vycestovaním alebo klient vycestoval napriek varovaniu/ odporúčaniu necestovať vydaným Ministerstvom zahraničných vecí

Ktoré náklady KRYJE cestovné poistenie v prípade koronavírusu:

• liečebné náklady (V prípade, ak sa u poisteného prejavilo ochorenie až po vycestovaní)
• prerušenie cesty (t.j. predčasný návrat späť a nevyužitá dovolenka)

Zrušiť uzavreté cestovné poistenie je možné

Niektoré poisťovne (napr. UNIQA) umožňujú zrušenie v predstihu uzavretého cestovného poistenia. „V tomto prípade môžete požiadať o vrátenie celého poistného z dôvodu straty poistného záujmu. Táto možnosť platí nielen pri individuálnom poistení, ale aj v prípade zrušeného zájazdu. Samozrejme, táto možnosť sa vzťahuje len na krátkodobé cestovné poistenie na konkrétny zájazd, nie na celoročné poistenie,“ vysvetľuje Marián Búlik z OVB.

Ak sa cestovateľ v zahraničí nakazí koronavírusom, nemá automaticky nárok na prepravu na Slovensku. Spätnú prepravu organizuje poisťovňa len vtedy, keď je zdravotne účelná, a to primeraným dopravným prostriedkom na Slovensko.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články