Skupina Generali dosiahla najlepší prevádzkový výsledok vo svojej histórii


			Skupina Generali dosiahla najlepší prevádzkový výsledok vo svojej histórii

Skupina Generali dosiahla doteraz najlepší prevádzkový výsledok vo svojej histórii. Vďaka pozitívnemu rastu vo všetkých obchodných segmentoch vzrástol na 5,9 miliardy EUR (+12,4 %).

  • Celkové hrubé predpísané poistné dosiahlo úroveň 75,8 miliardy EUR (+6,4 %) vďaka pozitívnemu vývoju v segmente životného poistenia (+6,0 %), ako aj segmente poistenia majetku a zodpovednosti (+7,0 %).
  • Čisté príjmy v životnom poistení vzrástli na 12,7 miliardy EUR (+4,4 %). Marža z nového biznisu životného poistenia dosiahla úroveň 4,52 % (+0,57 percentuálneho bodu), zatiaľ čo kombinovaný ukazovateľ dosiahol najlepší a najmenej kolísavý výsledok spomedzi konkurencie na úrovni 90,8 % (+1,7 percentuálneho bodu).
  • Čistý zisk Skupiny v hodnote 2 847 miliónov EUR (+63,3 %) vykázal výrazný nárast. Upravený čistý zisk predstavoval 2 795 miliónov EUR.
  • Mimoriadne solídna kapitálová pozícia podľa smernice Solvency II dosiahla výborný výsledok na úrovni 227 % a je výsledkom tvorby kapitálu vo výške 3,8 miliardy EUR.
  • Navrhovaná dividenda na akciu je vo výške 1,07 EUR.

 

Prevádzkový výsledok Skupiny Generali bol už tretí rok po sebe najlepším výsledkom v histórii, keď dosiahol 5 852 miliónov eur (5 208 miliónov EUR v roku 2020) vďaka pozitívnemu rastu vo všetkých segmentoch.

Segmenty životného poistenia a poistenia majetku a zodpovednosti potvrdili vynikajúcu technickú ziskovosť s maržou z nového biznisu na úrovni 4,52 % (+0,57 percentuálneho bodu). Kombinovaný ukazovateľ dosiahol najlepší a najmenej kolísavý výsledok spomedzi konkurencie na úrovni 90,8 % (+1,7 percentuálneho bodu).

Rast prevádzkového výsledku v segmente asset manažmentu na úrovni 672 miliónov EUR (546 miliónov EUR v roku 2020) bol podporený najmä prevádzkovými výnosmi, a to vďaka celkovému nárastu spravovaných aktív a pokračujúcej expanzii stratégie reálnych aktív.

Netechnický výsledok Skupiny bol v hodnote -1 306 miliónov EUR (-1 848 miliónov EUR v roku 2020). Tento výsledok bol ovplyvnený znížením hodnoty finančných aktív určených na predaj najmä v oblasti vlastného imania v hodnote -251 miliónov EUR (-530 miliónov EUR v roku 2020), ale aj akvizíciou skupiny Cattolica Group v hodnote 198 miliónov EUR, ako aj mimoriadnymi nákladmi v hodnote 212 miliónov EUR súvisiacich s jej integráciou. Vplyv na netechnický výsledok malo aj zriadenie Mimoriadneho medzinárodného fondu na pomoc v boji s pandémiou COVID-19 a podpora národných systémov zdravotnej starostlivosti a hospodárskej obnovy.

Čistý zisk Skupiny výrazne vzrástol a dosiahol 2 847 miliónov EUR (1 744 miliónov EUR v roku 2020), a to najmä vďaka zlepšeniu prevádzkových a neprevádzkových výsledkov.

Upravený čistý zisk dosiahol 2 795 miliónov EUR (+45,1 %, 1 926 miliónov EUR v roku 2020) po vylúčení 52 miliónov EUR súvisiacich s akvizíciou Cattolica Group a tiež mimoriadnych nákladov v súvislosti s jej integráciou.

Hrubé predpísané poistné Skupiny dosiahlo 75 825 miliónov EUR (+6,4 %), ako dôsledok pozitívneho vývoja v segmentoch životného poistenia (+6,0 %) a poistenia majetku a zodpovednosti (+7,0 %). Čistý prírastok hodnoty v životnom poistení vzrástol o 4,4 % a dosiahol 12,7 miliardy EUR. Technické rezervy zo životného poistenia dosiahli hodnotu 424 miliárd EUR (+10,3 %). Skupina spravuje aktíva v celkovej hodnote 710 miliárd EUR (+8,4 %).

Vlastné imanie Skupiny predstavovalo 29 308 miliónov EUR (-2,4 %). Zmena je ovplyvnená najmä výsledkom Skupiny, ako aj rozdelením dividend a zmenou ostatných ziskov a strát vykázaných vo vlastnom imaní (zmena rezerv AFS). Ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu (RoE) predstavoval hodnotu 12,1 % (+4,4 percentuálneho bodu).

Skupina Generali opäť potvrdila vynikajúcu kapitálovú pozíciu s predbežným ukazovateľom solventnosti podľa smernice Solvency II na úrovni 227 %. Rast v porovnaní s minulým rokom (224 %) bol spôsobený výrazným príspevkom normalizovanej tvorby kapitálu a pozitívnym vývojom na finančných trhoch, ktoré viac než vykompenzovali negatívny vplyv vyplývajúci z regulačných zmien, M&A transakcií a poskytovania dividend za dané obdobie.

Generálny riaditeľ Skupiny Generali Philippe Donnet uviedol: „Vynikajúce výsledky, ktoré dnes prezentujeme, znamenajú úspešné zavŕšenie strategického plánu ‚Generali 2021‘, čím opäť dokazujeme, že plníme naše sľuby. Počas posledných dvoch strategických cyklov sme posilnili naše vedúce postavenie v Európe a vďaka nadaniu a zručnostiam našich zamestnancov a obchodníkov sme sa stali celoživotným partnerom pre 67 miliónov zákazníkov po celom svete.

Generali je teraz najlepšia spomedzi konkurencie z hľadiska kapitálovej pozície, ziskovosti a rastu. Posilnila svoju prítomnosť na trhoch s vysokým potenciálom a rozrástla svoje podnikanie v oblasti správy aktív. Aktuálne intenzívne zavádzame našu novú stratégiu „Lifetime Partner 24: Na ceste k rastu“ zameranú na udržateľný rast, lepší profil výnosov a vytváranie hodnoty pre všetky zainteresované strany.

Náš dôsledný a disciplinovaný prístup k nasadeniu kapitálu, udržateľnosť plne začlenená do podnikania a posilnené investície do technológií a digitálnej transformácie budú kľúčovými faktormi úspechu nášho nového plánu. Nedá mi nespomenúť aktuálnu krízu na Ukrajine. Rovnako, ako v prípade pandémie Covid-19, prijala Generali a jej zamestnanci okamžité opatrenia na pomoc utečencom. Naša Skupina má historické väzby so strednou a východnou Európou a bude pokračovať v podpore ľudí a komunít zasiahnutých vojnou.“

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS