Vykazovacie povinnosti finančných sprostredkovateľov vo vzťahu k NBS


			Vykazovacie povinnosti finančných sprostredkovateľov vo vzťahu k NBS

V prvej polovici roka 2017 Národná banka Slovenska (NBS) oslovila všetkých samostatných finančných agentov (SFA) a zaslala im na vyplnenie tzv. kvartálne hlásenie. Reakcia bola „búrlivá“, viacerí SFA považovali tento výkaz za dodatočnú záťaž.

Peter Tkáč, vedúci oddelenia dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom, priblíži na SIBAF forum 2017 dôvody a východiská zo strany NBS, zároveň s návrhom riešení „problematických bodov“.

Aké sú dôvody a opodstatnenosť tohto kroku zo strany NBS?

Potreba vytvoriť takéto ad hoc hlásenie vyšla z viacerých vážnych dôvodov. Z činnosti, ktorú vykonáva NBS v rámci výkonu dohľadu v sektore finančného sprostredkovania, konštatuje že:

  • množstvo samostatných finančných agentov sa pri výkone svojej činnosti nadmerne spolieha na údaje finančných inštitúcií, ktoré sú ich zmluvnými partnermi pre výkon finančného sprostredkovania, namiesto toho, aby vychádzali zo svojej vlastnej evidencie,
  • kvalita predkladaných údajov a dát v rámci plnenia informačných povinností NBS je na neuspokojivej úrovni,
  • napriek podrobne rozpracovanej metodike vykazovania sa opakovane nedodržiavajú zásady vykazovania (napr. finančné toky, ktoré sa majú vykazovať ako cash flow sa vykazujú nesprávne z účtovného pohľadu, jednotliví finanční sprostredkovatelia majú rôzny prístup pri vykazovaní počtu sprostredkovaných zmlúv), čo vedie k tomu, že vykazované údaje sa stávajú nekonzistentnými pre ďalšie spracovanie a zvyšuje náročnosť dohľadu pre ich identifikáciu a následnú opravu,
  • každoročne sa opakuje počet subjektov, ktoré si neplnia riadne a včas pravidelné informačné povinnosti voči NBS,
  • predkladané výkazy majú porušenú štruktúru dokumentu, dochádza k posúvaniu riadkov a tým k nesprávnej interpretácii hodnôt vo výkazoch a pod.

Považujeme za správne zintenzívniť komunikáciu s finančnými sprostredkovateľmi a postupne profesionalizovať sektor finančného sprostredkovania a finančného poradenstva tým, že finanční sprostredkovatelia budú mať povinnosť nielen vykázať informácie o svojej činnosti NBS, ale aj povinnosť sami tieto údaje zbierať, vyhodnocovať ich pre svoju vnútornú potrebu a pracovať s nimi operatívne tak, aby mali neustálu kontrolu nad činnosťou, ktorú vykonávajú.“

Ďalšou nanajvýš špekulatívnou zostáva otázka používania tzv. tipérov.

„Tipér je teda v zásade osoba, ktorá obchoduje s kontaktnými údajmi potenciálnych klientov. Prax však ukazuje, že deliaca línia medzi tipérstvom a finančným sprostredkovaním je veľmi úzka a mnohokrát nastáva situácia, že klienti pri stretnutí s tipérom získavajú základnú dispozíciu o konkrétnej finančnej službe, prípadne že tipéri sú reálnymi poskytovateľmi finančného sprostredkovania.“

 

Viac sa dozviete na SIBAF forum 2017 dňa 12. októbra, registrovať sa môžete tuhttps://registracia.sibaf.sk/

Zdroj: SIBAF

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.