25. výročie Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve


			25. výročie Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) funguje na slovenskom poistnom trhu už 25 rokov. Aké boli jej uplynulé míľniky a aké má  aktuálne vízie?  

Štvrť storočia

Je to už 25 rokov, čo bola založená Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (ďalej SASP). Za toto štvrťstoročie sa podarilo Slovenskej republike stať sa hrdým členom Európskej únie. Produktivita práce výrazne vzrástla a  životná úroveň je vďaka tomu neporovnateľne vyššia.

S  rastom životnej úrovne rastie aj uvedomenie občanov a podnikateľov o potrebe ochrániť svoj majetok, podnikanie, ale i život a zdravie. Mnoho sa zmenilo v legislatíve regulujúcej poistný trh a ešte sa zrejme zmení. Výrazne sa zmenil postoj k spotrebiteľovi na finančnom trhu. Vďaka internetu vznikol aj trh e-poistenia.

A my sme boli pri tom. Na stretnutiach s  Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska sme mnohokrát konzultovali otázky fungovania poistného trhu, ako aj otázky finančného sprostredkovania a  dosah osobitných právnych predpisov na tieto oblasti. Pripomienkovali sme návrhy nových zákonov, ako aj novelizácie existujúcich.

Ako bude vyzerať poisťovníctvo na Slovensku, závisí od každého jedného účastníka tohto trhu. Budúcnosť prinesie nové výzvy, možno také, s  akými sme sa ešte nestretli. Naším cieľom je naďalej sa pozerať na problematiku finančného sprostredkovania nielen z  pohľadu finančných agentov (sprostredkovatelia – brokeri), ale aj z  pohľadu našich klientov a finančných inštitúcií.

Naša snaha je, aby legislatíva bola vyvážená a  sledovala najdôležitejší cieľ, ktorým je najmä efektívna ochrana spotrebiteľa a klienta. Za to štvrťstoročie sa výrazne zvýšila možnosť vzdelávania v  oblasti poisťovníctva. SASP už od svojho počiatku mala v záujme vzdelávať, informovať a vytvárať diskusné platformy pre finančných sprostredkovateľov s cieľom pozdvihnutia odbornosti v danom sektore.

Prvé Slovenské fórum agentov a maklérov usporiadala už v roku 2005. Pre jasnú identifikáciu diskusných fór vo finančnom sektore vzdelávacie konferencie usporadúvalo SIBAF Fórum.

Hlavnými diskutérmi a  prezentujúcimi boli zástupcovia poisťovní, Národnej banky Slovenska, zástupcovia rôznych oblastí súvisiacich so sektorom poistenia a  finančníctva, napr. právnici, daňoví metodici, znalci, rizikoví manažéri. Účasť obohatili a  priestor na vystúpenie mali aj kolegovia z ostatných asociácií, a  to SARM, AFISP alebo SLASPO, ako aj zástupcovia poisťovní a  Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Najväčšiu výzvu pre oblasť vzdelávania priniesol rok 2020 z  dôvodu pandémie vírusu covid-19, pre ktorý nebolo rozumné organizovať žiadne hromadné akcie. V  každom prípade táto situácia priniesla mnoho technologických systémov, ktoré sa na vzdelávanie dajú využívať, a  je na nás, aby sme ich dokázali efektívne skĺbiť s formami, ktoré sme využívali doteraz, a pripraviť nové vzdelávacie podujatia.

Na slovenskom trhu sme dlhodobo pociťovali absenciu odborného ocenenia poistných produktov a poisťovní, ktoré by mohli využiť poisťovacie inštitúcie na svoje zlepšenie, ako aj spotrebitelia pri dohodovaní nového poistenia či prehodnocovaní toho existujúceho.

V roku 2019 sme preto prvýkrát odovzdávali ocenenie SASP. Ide o odborné hodnotenie poistných produktov a kvality poisťovacích spoločností na slovenskom poistnom trhu, ktorého cieľom je túto medzeru zaplniť.

História v kocke

História Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve sa začala písať pod značkou Slovenskej asociácie maklérov v  poisťovníctve 5. 10. 1995, keď bola podpísaná zakladateľská listina. Bol vytvorený prvý kódex etiky maklérov v poisťovníctve, ktorý podpísalo desať zakladajúcich
členov asociácie.

Významným medzníkom bol rok 1998, keď sa asociácia stala členom Európskej federácie sprostredkovateľov v poistení a zaistení – BIPAR. V  roku 1999 boli vytvorené nové orgány asociácie – prezídium, dozorná rada a valné zhromaždenie.

V  roku 2004 asociácia intenzívne spolupracovala a  konzultovala s  poslancami prijatie novely zákona
č.  381/2001, čo prinieslo zlepšenie podmienok pre poistníkov PZP a ich ročnú úsporu viac ako dva milióny eur.

V  roku 2005 asociácia usporiadala 1.  Slovenské fórum maklérov SIBAF – Slovak insurance broker and agent forum a  7.  10.  2005 sa uskutočnila transformácia SAMP (Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve) na profesijnú organizáciu Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).

V  roku 2009 asociácia uzavrela zmluvu o  spolupráci SASP a  SARM (Slovenská asociácia rizikového manažmentu) na poistnom trhu v oblasti legislatívy a vzdelávania.

V roku 2016 asociácia predložila návrh právnej úpravy subjektu „poisťovací maklér“ a „podriadený poisťovací maklér“ a intenzívne pripomienkovala zákon stanovujúci osempercentnú daň z  poistenia na odvetvie neživotného poistenia.

V roku 2019 boli na SASP konferencii zameranej na tému poistenia zodpovednosti podnikateľov prvýkrát vyhlásené výsledky ocenenia SASP. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska.

V  súčasnosti je v  Slovenskej asociácii sprostredkovateľov v  poisťovníctve združených 33 členov. Privítame medzi nami každého nového člena odhodlaného pomáhať rozvoju sprostredkovania v poisťovníctve a  posúvať ciele, stratégiu a  kvalitu asociácie a  poisťovníctva stále dopredu.

Zdroj: SASP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.