Ivan Špirakus zvolený novým predsedom AČPM


			Ivan Špirakus zvolený novým predsedom AČPM

Valné zhromaždenie Asociácie českých poisťovacích maklérov (AČPM), ktorá sa dňa 2. decembra 2013 zišla v sídle AČPM v Prahe 3, zvolila nové štatutárne orgány Asociácie na ďalšie dvojročné funkčné obdobie.

Valné zhromaždenie AČPM v súlade so Stanovami takisto zvolila Etickú komisiu, ktorá dohliada na dodržiavanie Kódexu etiky člena AČPM, a Revízne komisiu na kontrolu hospodárenia.

Na následnom ustanovujúcom zasadnutí nového prezídia rovnaký deň potom bol do funkcie predsedu AČPM zvolený Ing. Ivan Špirakus, generálny riaditeľ spoločnosti INSIA a.s., dlhoročný člen Prezídia AČPM a zakladajúci člen Komory poisťovacích maklérov, s ktorou sa AČPM zlúčila v roku 2005.

Medzi hlavné úlohy nového vedenia AČPM v nadchádzajúcich dvoch rokoch bude patriť podpora profesie poisťovacích maklérov formou vzdelávacích a osvetových aktivít a propagácie ich odborných služieb na českom trhu. Významnú pozornosť bude AČPM venovať tiež pripomienke 20. výročie svojho založenia, ktoré pripadá na 1. 3. 1994. AČPM sa bude zaoberať aj zmenami v regulácii, ktoré súvisia s práve prejednávanou revíziou Smernice EÚ o sprostredkovaní poistenia (tzv. IMD II) .

Predseda AČPM Ivan Špirakus k tomu po svojom zvolení uviedol : „AČPM sa pod mojím vedením v ďalšom období sústredí najmä na intenzívnejšie objasňovaní unikátny role a významu poisťovacieho makléra v procese dojednávania poistenia. Rešpektujeme silnejúce tlaky na ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu a sme v tomto smere pripravení aj naďalej úzko spolupracovať s Ministerstvom financií SR, tak s Českou národnou bankou.

Na druhej strane budeme ale brániť naše postavenie vysoko odborného poisťovacieho špecialistov, stojaceho na strane klienta, pred zjednodušujúcimi snahami postaviť všetkých sprostredkovateľov najrôznejších finančných produktov a služieb na rovnakú úroveň. Špecifiká činnosti poisťovacieho makléra s viac ako 300 ročnou históriou maklérskej profesie, aj dvadsaťročná história AČPM ako našej profesijnej organizácie, nám k tomu poskytujú veľmi silný mandát.“

Sedemčlenné Prezídium bude pracovať v zložení :

Ing . Jitka Hradilová (Satum Slovakia s.r.o.)

PhDr . Jana Krausová , MBA (InterWay Insurance Brokers sro

Jiřina Nepalová (RENOMIA a.s.)

Ing . Ivan Paparega (I.P. trust a.s.)

Ing . Ivan Špirakus (INSIA a.s.)

Jan Štok , MBA (Mai Insurance Brokers, s.r.o.)

Ing . Gustav Vacek (YSAT Plzeň spol . s r.o.)

AČPM

Zdroj: AČPM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS