Seriál: Ohovárate svojho šéfa na internete? Pozor na výpoveď!


			Seriál: Ohovárate svojho šéfa na internete? Pozor na výpoveď!
2.1.2015 Produkty

Sociálne siete zažívajú veľký rozmach. Čoraz viac ľudí si zakladá svoje kontá na Facebooku, Twitteri, či iných sociálnych sieťach. Píšu statusy, vkladajú fotky, komentujú príspevky a veľakrát si neuvedomujú zraniteľnosť uverejnených informácií. Ak totiž vo verejných internetových diskusiách ohovárate svojho šéfa, či firmu, v ktorej pracujete, prípadne zverejníte citlivé údaje firmy, môžete riskovať stratu svojho zamestnania.


 

Čo by v takomto prípade bolo uvedené ako dôvod výpovede? Zákonník práce zaraďuje medzi základné povinnosti zamestnanca - povinnosť nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami svojho zamestnávateľa. Zamestnanec je taktiež povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám. Preto ohováranie zamestnávateľa alebo šéfa, či zverejnenie dôverných interných informácií, by bolo možné v určitých prípadoch považovať za porušenie povinností zamestnanca, t.j. za porušenie pracovnej disciplíny.

Čo z toho vyplýva?

V závislosti od okolností a intenzity porušenia vyššie uvedených povinností by sa konanie zamestnanca mohlo posúdiť ako menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny, s ktorými Zákonník práce spája rozdielne právne následky:

* Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom okamžite alebo mu môže dať z uvedeného dôvodu výpoveď. Kým pri okamžitom skončení sa pracovný pomer skončí doručením písomného oznámenia zamestnancovi, pri výpovedi zaniká pracovný pomer až uplynutím výpovednej doby.

§* Pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny môže dať zamestnávateľ výpoveď, aj to len vtedy, ak bol dotyčný zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Pred samotným uplatnením výpovede z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

Ako to odporúčajú riešiť právnici D.A.S. Poisťovne?

Pri hodnotení závažnosti porušenia by sa mal zohľadniť aj ten aspekt, že informácie na verejných sieťach sú dostupné pre väčší, respektíve vopred neobmedzený počet ľudí a môžu byť takto prístupné pomerne dlho, čím sa zvyšuje ich možný negatívny účinok.

Zavinené porušenie pracovnej disciplíny je povinný preukázať zamestnávateľ - pri zverejnení údajov na internetových fórach či formou komentárov, existuje de facto písomný dôkaz o porušení pracovnej disciplíny. Hoci zamestnanec by sa mohol brániť tvrdením, že predmetný komentár nepísal on, ale niekto bez jeho vedomia (napríklad zneužitím jeho konta či profilu), podľa nášho názoru by musel toto svoje tvrdenie podoprieť aj príslušnými dôkazmi.

Aj keď sú sociálne siete obľúbeným miestom pre zdieľanie fotiek, zážitkov a najmä názorov, častokrát zdieľame názory, ktoré nemusia byť v súlade so záujmami  zamestnávateľa. Preto buďte opatrní, pretože byť v práve niekedy nestačí.


 

D.A.S. Rechtsschutz AG, Slovensko
www.das.sk

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články