Seriál: Odhalili sme, aké poplatky platíte pri životnom poistení - 11. časť


			Seriál: Odhalili sme, aké poplatky platíte pri životnom poistení - 11. časť
7.1.2013 Produkty

Viete, za čo vlastne platíte v rámci životného poistenia? Musia vám poisťovne predložiť cenníky pri uzatvorení zmluvy? Ako možno ušetriť na poplatkoch? Viac prezrádza v rozhovore Erik Babušiak, Senior Consultant Partners Group SK.


Ľudia často nevedia, aké poplatky platia za poskytnutie životného poistenia. Skúste im objasniť bližšie - aké poplatky sú s tým spojené - od zriadenia životného poistenia, ročný či mesačný poplatok, ako sa pohybujú priemerné ceny v eurách či percentách atď...

Ak je reč o rezervotvornom životnom poistení, pri ktorom okrem krytia rizika vytvára klient aj finančné aktíva, tak za poplatok nepovažujem poistné za krytie rizík (úraz, choroba, úmrtie etc.). To je téma sama o sebe a jeho výška je tiež veľmi dôležitá pri porovnávaní výhodnosti poistných riešení. Najdôležitejšou otázkou je, na čo má životné poistenie v portfóliu klienta slúžiť. Ak teda ide o tvorbu dlhodobých finančných prostriedkov, poplatky súvisiace so životným poistením môžeme rozlíšiť nasledovné:

  • počiatočné (napríklad IUD – počiatočná zrážka podielových jednotiek) - súvisia predovšetkým s pokrytím províznych nákladov a iných nákladov za zriadenie poistenia

  • poplatky za správu (napríklad BOS - bid offer spread teda rozdiel medzi nákupnom a predajom podielových jednotiek alebo Management Fee) – účtuje si ich správca (napr. investičná spoločnosť) za to, že poistné investuje a zhodnocuje, ale niekedy aj poisťovňa

  • administratívne (napríklad mesačný poplatok za vedenie účtu či inkasný poplatok za spracovanie platby poistného)

Tieto poplatky sú v každom poistní rôzne a nie vždy sa účtujú všetky. Preto aj nákladovosť jednotlivých poistných riešení je rôzna a často veľmi odlišná.

Ako by ste z poplatkového hľadiska zosumarizovali situáciu v slovenských podmienkach pri životnom poistení?

Poplatky sa dajú porovnávať len veľmi ťažko. Dôvodom je hlavne komplikovanosť tejto problematiky. Bežný klient, ale aj väčšina predajcov poistenia, tejto problematike dokonale nerozumie a aj keby mali dostupné všetky potrebné informácie, často by nevedeli porovnať nákladovosť poistenia. Podobne by som asi dopadol ja, keby som si porovnával nutričnú hodnotu potravín na základe ich chemického zloženia. Jednoducho na to nie som odborník a asi by som sa rozhodoval náhodne. Existuje viacero mechanizmov ako sú poplatky účtované a tak by som situáciu pre bežného spotrebiteľa charakterizoval ako neprehľadnú. Väčšina poistných riešení na slovenskom trhu patrí medzi cenový priemer. Nájdu sa však aj veľmi výhodné riešenia (aj oproti zahraničiu), ale aj veľmi nevýhodné.


Záujemcovia o životné poistenie by len márne hľadali na internetových stránkach viacerých poisťovní kompletný a prehľadný sadzobník. Prečo často ide o skryté poplatky a len na individuálne požiadanie? Funguje to na podobnom princípe aj v zahraničí? Prečo je to také komplikované?

Osobne som presvedčený o tom, že korektná poisťovňa nemá problém poplatky zverejniť. Keď už nie na internete, tak minimálne v poistnom návrhu. Rezervotvorné životné poistenie patrí medzi najkomplikovanejšie finančné produkty vôbec, preto je to s poplatkami trochu zložitejšie a keďže existuje mnoho spôsobov ako poisťovne poplatky účtujú, ani ich zverejnenie nezaručuje, že klient dokáže odlíšiť výhodné poistenie od nevýhodných. Chýba jednoduchá porovnávacia veličina ako je napríklad RPMN pri úveroch, ktorú zo zákona musia banky zverejniť pri každom úvere.

Môžete si ako sprostredkovateľ poistenia či finančný poradca od poisťovní vyžiadať konkrétne cenníky, aby ste zistili rozdiely v poisťovniach, alebo na základe čoho viete poradiť klientom, aby na tom nepreplácali? Skúste v tom ľudí zorientovať.

Samozrejme, bez údajov o poplatkoch by som mohol len ťažko porovnávať. Ale nie je to jediné, čo potrebujem na to, aby som klientovi dokázal poradiť. Predovšetkým potrebujem poznať čo najpodrobnejšie klientovu situáciu, jeho priority a potreby. Bez toho sa fundovane poradiť nedá. To je akoby ste chceli od lekára lieky bez toho aby vás vyšetril. Nemuselo by to dopadnúť dobre. Preto si treba dávať pozor, ak vám niekto chce „radiť“ bez toho, aby detailne vedel v akej situácii sa nachádzate a aké sú vaše ciele a zámery. Môže totiž takouto radou urobiť viac škody ako úžitku. Profesionálny poradca nikdy nedáva odporúčania bez dôkladnej analýzy.

Častou formulkou pre klientov poisťovní je: Výška poplatkov je individuálna pre konkrétny produkt a závisí od viacerých faktorov ako napríklad výška a doba platenia poistného. Čo za týmto všeobecným zdôvodnením možno hľadať a čo by danej situácii podľa vás pomohlo?

V tejto formulke je veľa pravdy. Častokrát je to veľmi individuálne a závisí to od mnohých faktorov. Je to preto, lebo každá poisťovňa a každý produkt má inú cenovú politiku a poplatkovú štruktúru. V takejto situácii odporúčam obrátiť sa na nezávislého odborníka na základe odporúčaní alebo trvať na tom, že chcete cenník poplatkov.


Ceny sa líšia aj na základe toho, či ide o kapitálové alebo investičné životné poistenie. Aké sú medzi nimi rozdiely v rámci poplatkovej štruktúry - čo ľudia často nevedia?

Keďže pri kapitálovom poistení sa peniaze v pravom slova zmysle neinvestujú ale ide o poistenie s garantovanou technickou úrokovou mierou, neexistujú tam poplatky ako BOS ani Management Fee. Treba si však uvedomiť, že každá garancia niečo stojí. V prípade kapitálového životného poistenia je to často na úkor zhodnotenia (garantovaná úroková miera sa väčšinou pohybuje pod hranicou 3 % p.a. (ročne), čo je z dlhodobého hľadiska veľmi málo a častokrát menej ako inflácia). Keď k tomu prirátame ceny krytia rizík, dostávame sa k tomu, že pri dožití stanovenej poistnej doby klient dostane menej ako zainvestoval. Rovnako transparentnosť pri kapitálovom poistení je nižšia, zatiaľ čo pri investičnom poistení si klient dokáže denne kontrolovať hodnotu fondov do ktorých investuje pri kapitálovom dostane raz ročne list o tom, koľko nad garantovanú úrokovú mieru jeho poistenie zarobilo.


Čo môže klientom v rámci životného poistenia tieto poplatky zvýšiť v priebehu celého obdobia, ktoré trvá napríklad viac ako 10-15 rokov? Na čom klienti najviac preplácajú a za čo si môžu prípadne sami?

Existuje viacero poplatkov, ktoré môže klient istým spôsobom ovplyvniť. Medzi také patrí napríklad inkasný poplatok za spracovanie platby. V prípade, že takýto poplatok poisťovňa účtuje, klient by si mal zvoliť čo najmenšiu frekvenciu platby poistného – ideálne ročnú. Tak je výška poplatku oproti mesačnej platbe 12-násobne nižšia. Pozor si treba dávať najmä na Management Fee zo strany poisťovne. Podľa môjho názoru ide o neopodstatnený poplatok, pretože poisťovňa peniaze nespravuje iba ich dáva do správy investičnej spoločnosti. Tento poplatok sa účtuje ročne a to z celej hodnoty osobného účtu klienta. Existujú prípady, kde sa tento poplatok účtuje vo výške 1,7 % ročne, inými slovami ak vám vaše peniaze zarobia 6%, vďaka tomuto poplatku to bude iba 4,3 %. Preto by sa v dobrom poistnom riešení tento poplatok na strane poisťovne mal blížiť alebo rovnať nule.

Ako by mal klient postupovať, ak chce uzatvoriť zmluvu o životnom poistení a chce poznať všetky poplatky? Sú poisťovne povinné mu ich poskytnúť, alebo môžu aj bez jeho vedomia každý rok meniť cenníky?

Zo zákona poisťovňa nemá povinnosť zverejňovať poplatky v poistnom návrhu. Ak však potenciálny klient písomne požiada o zaslanie poplatkovej štruktúry, musí poisťovňa do mesiaca reagovať. Podmienky zmien poplatkovej štruktúry väčšinou upravujú poisťovne vo všeobecných poistných podmienkach (VPP). Poisťovňa si napríklad vo VPP určí, akým spôsobom musí poplatky zverejniť. Zmena poplatkov podlieha oznamovacej povinnosti na Národnú banku Slovenska (NBS), nie však schvaľovacej. Ak teda máte platné životné poistenie a poisťovňa splní povinnosti zachytené vo VPP a oznámi zmeny NBS, je zmena poplatkovej štruktúry právoplatná.

oPoisteni.sk

Príklad - Ako ušetriť v rámci poplatkov pri životnom poistení

Na poplatkoch sa dá ušetriť rôznym spôsobom. Či už je to spomínaná nižšia frekvencia platby poistného v prípade ak poisťovňa účtuje inkasný poplatok, ale hlavne je to správna voľba poistného riešenia z nízkymi poplatkami. Existuje aj možnosť sporiť pre všetkých rodinných príslušníkov na jednej poistnej zmluve, dokonca tu vzniká aj možnosť získať zľavu na cene rizikového poistného za počet poistených osôb.

Napríklad klient si na investičnom životnom poistení vytvára aj zdroje na dôchodok. Na investičnú časť posiela mesačne poistné vo výške 50 EUR a to po dobu 35 rokov. Poisťovňa si účtuje 0,33 EUR inkasný poplatok za každú platbu, 0,66 EUR za mesačné vedenie osobného účtu, BOS je vo výške 2 % a IUD vo výške 4 % ročne počas 30 rokov, Management fee na strane poisťovne je 0 % a na strane investičnej spoločnosti 1,5 %.

Pred zainvestovaním peňazí sa odpočítajú administratívne poplatky 0,66 a 0,33 EUR, ako aj BOS vo výške 2 % čo je v tomto prípade 1 EUR. Zainvestuje sa teda cca 48 EUR. Peniaze sa zhodnocujú a z reálneho zhodnotenia celého osobného účtu je každý deň odpočítaná 1/365 poplatku Management fee. V tomto prípade teda 0,00411 % hodnoty účtu. Tento poplatok klient nevidí, je totiž započítaný do celkového zhodnotenia fondov, v ktorých sú peniaze zainvestované. Počas prvých dvoch rokov sa na účte vytvárajú takzvané počiatočné podielové jednotky, ktoré klient nemôže nechať predčasne odkúpiť. Tie sa počas trvania zmluvy postupne menia na takzvané akumulačné podielové jednotky, ktoré sa odkupovať dajú.

Ak by došlo k predčasnému zrušeniu zmluvy, poisťovňa vyplatí klientovi iba hodnotu akumulačných podielových jednotiek zníženú o prípadný poplatok za predčasné zrušenie zmluvy, alebo prípadne dlžné poistné za rizikové poistenie, na ktoré ma podľa zákona poisťovňa nárok. Ak klient zruší poistenie po dobe dlhšej ako 30 rokov, poplatok premietnutý do počiatočných podielových jednotiek (IUD) klient výraznejšie nepocíti, pretože po 30 rokoch sa všetky počiatočné podielové jednotky zmenili na akumulačné. Z tohto dôvodu je tvorba krátkodobých financií prostredníctvom poistenia viac ako diskutabilná. Osobne odporúčam vytvárať prostredníctvom poistenia predovšetkým dlhodobé zdroje na horizonte 20 a viac rokov a hlavne na ne počas tejto doby nesiahať. Na krátkodobé a strednodobé financie existujú väčšinou efektívnejšie spôsoby šetrenia.

Zdroj: Erik Babušiak, Partners Group SK

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS